ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B1112
() ,
BOOKING
    
    B1113 551361
(8) 2,
L1
  524332
(4) 1,
L1
  551312
(2) 2,
L1
      524332
(4) 1,
L1
     
    B1114      214301
(2) 2,
L1
      
    B1115 551616
(8) 1,
L2
  551312
(2) 3,
L1
    B1116 204428
(4) 1,
L1
  204428
(4) 1,
L1
    
    B1117 551363
(8) 2,
L1
    
    B1118   204236
(4) 1,
L1
  204236
(4) 1,
L1
    
    B1119 551363
(8) 1,
L1
    B1121 551361
(8) 3,
L1
      551156
(4) 4,
L1
 
    B1123 551361
(8) 1,
L1
      551261
(8) 1,
L1
    B1125 551153
(4) 2,
L1
  551264
(6) 1,
L1
 551312
(2) 1,
L1
 551131
(4) 1,
L1
         
 551153
(4) 1,
L1
         
    B1127 551251
(4) 1,
L1
  551264
(6) 3,
L1
    
    B1129  525466
(3) 1,
L1
  525466
(3) 1,
L1
      
    B1130 551132
(4) 1,
L1
         
    B1131  552604
(4) 1,
L2
        
    B1133  552701
(1) 1,
L2
         
    B1137  205512
(3) 1,
L2
         
    B1138 551155
(4) 4,
L1
  551264
(6) 2,
L1
    
    B1139 551155
(4) 3,
L1
         
    B1201 537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
    
    B1202  533379
(1) 1,
L1
  521215
(2) 1,
L1
      
    B1203 551130
(4) 1,
L1
  551154
(4) 3,
L1
    
    B1204   521354
(2) 1,
L1
  521354
(2) 1,
L1
      
    B1205 551155
(4) 2,
L1
  551154
(4) 2,
L1
    
    B1206   521326
(4) 1,
L1
  521326
(4) 1,
L1
      
    B1207 551155
(4) 1,
L1
  551154
(4) 1,
L1
    
    B1208 551151
(4) 1,
L1
         
    B1209 551133
(4) 1,
L1
         
    B1210 551155
(4) 5,
L1
         
    B1211  551124
(1) 1,
L1
       
(433) ,
BOOKING
    B1215      551311
(4) 1,
L1
    
      551401
(3) 1,
L1
    
    B2101      551156
(4) 5,
L1
    
      551123
(4) 1,
L1
    
      551156
(4) 4,
L1
    
      551156
(4) 1,
L1
    
      551156
(4) 2,
L1
    
    B2104     
(16451) ,
BOOKING
    Lab_Com1  522372
(1) 1,
L1
  522372
(1) 2,
L1
     
  522332
(1) 1,
L1
         
    SEMINAR1    
(22832) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2      205511
(2) 1,
L2
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.