ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  26/4/2564 - 2/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B1113  551241
(3) 1,
L1
  551241
(3) 3,
L1
     
    B1118 537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
    
    B1119     สอบออนไลน์ ใช้ ID Zoom ของห้องเรียนครับ
(23172) ,
BOOKING
      
    B1123  551758
(6) 1,
L2
  551758
(6) 1,
L2
     
    B1127  552601
(4) 1,
L2
        
    B1128(SmartCR)      537466
(4) 1,
L1
     
    B1129       552702
(1) 1,
L2
 552606
(4) 1,
L2
 
    B1130 551202
(4) 1,
L1
         
    B1131 541432
(4) 1,
L1
         
    B1132  521411
(1) 1,
L1
         
    B1133 521332
(4) 1,
L1
           
    B1135 551151
(4) 6,
L1
         
    B1137      530315
(4) 2,
L1
    
    B1138 551151
(4) 5,
L1
  525469
(3) 1,
L1
    
    B1139 551151
(4) 4,
L1
         
 551130
(4) 2,
L1
         
    B1140  551241
(3) 2,
L1
  551241
(3) 4,
L1
     
    B1203  525468
(3) 1,
L1
         
    B1205          551470
(4) 1,
L1
    B1213 551261
(8) 1,
L1
   
 551261
(8) 2,
L1
         
    B1214 551301
(4) 1,
L1
         
    B1215 551262
(8) 1,
L1
    B2103  
(21233) ,
BOOKING
     
    B2104     
(16451) ,
BOOKING
    GRADROOM2      551209
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com1      551142
(2) 1,
L1
    
      551161
(4) 1,
L1
    
    Lab_Com2      551161
(4) 2,
L1
    
    Lab_Com3      521418
(3) 1,
L1
   
    Lab_Com4      551161
(4) 3,
L1
    
    SEMINAR1  573711
(4) 2,
L2
         
    SEMINAR4      521473
(4) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.