ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B1112
() ,
BOOKING
    
    B1113      540307
(2) 1,
L1
    
      535306
(2) 1,
L1
    
      535415
(2) 1,
L1
    
    B1115  552501
(12) 1,
L2
 552606
(4) 1,
L2
 552702
(1) 1,
L2
   
    B1117       552610
(4) 1,
L2
   
    B1135 551451
(4) 1,
L1
  551466
(4) 1,
L1
 551303
(4) 1,
L1
    B1138 551301
(4) 1,
L1
         
    B1139 551364
(8) 1,
L1
 551470
(4) 1,
L1
    B1208  551241
(3) 2,
L1
  551162
(6) 1,
L1
    B1209  551241
(3) 1,
L1
  551241
(3) 3,
L1
     
    B1210      551162
(6) 2,
L1
    B1211  525468
(3) 1,
L1
  525468
(3) 1,
L1
 525468
(3) 1,
L1
   
(433) ,
BOOKING
    B1212      551241
(3) 4,
L1
     
    B2101   524331
(4) 1,
L1
   524331
(4) 1,
L1
     
   524331
(4) 1,
L1
   524331
(4) 1,
L1
     
    B2102 551262
(8) 2,
L1
    B2104 551261
(8) 2,
L1
         
 551261
(8) 1,
L1
    
     
(16451) ,
BOOKING
    B3102 522264
(2) 1,
L1
            
 522264
(2) 2,
L1
            
    Lab_Com1      551161
(4) 1,
L1
 551161
(4) 3,
L1
    Lab_Com2      551142
(2) 1,
L1
    
      551161
(4) 2,
L1
    
    Lab_Com3      551162
(6) 1,
L1
    Lab_Com4      551162
(6) 2,
L1
    SEMINAR1    
(22832) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2   521361
(2) 2,
L1
  551209
(2) 1,
L1
    
    SEMINAR4 537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.