ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B1112
() ,
BOOKING
    
    B1113 551151
(4) 4,
L1
         
    B1115  551614
(8) 2,
L2
  551614
(8) 2,
L2
    
    B1119  551241
(3) 1,
L1
         
    B1123   541432
(4) 1,
L1
  541432
(4) 1,
L1
      
    B1125 530318
(5) 1,
L1
         
    B1127 551130
(4) 1,
L1
         
 551151
(4) 5,
L1
         
    B1135 551131
(4) 1,
L1
         
 551153
(4) 1,
L1
         
    B1138 551151
(4) 3,
L1
  551201
(4) 3,
L1
    
    B1139 551151
(4) 2,
L1
  551201
(4) 2,
L1
    
    B1140 551151
(4) 1,
L1
  551201
(4) 1,
L1
    
    B1141      539458
(4) 1,
L1
      
    B1203 551133
(4) 1,
L1
         
    B1205 551133
(4) 2,
L1
         
    B1208 551132
(4) 1,
L1
         
    B1209 551304
(4) 1,
L1
         
    B1210 551133
(4) 3,
L1
         
    B1211           
(433) ,
BOOKING
    B1212      551301
(4) 1,
L1
    
    B1215      551111
(4) 2,
L1
 551306
(4) 1,
L1
      551152
(4) 2,
L1
    
    B2101          551151
(4) 4,
L1
 
          551151
(4) 3,
L1
 
          551151
(4) 2,
L1
 
          551151
(4) 1,
L1
 
          551151
(4) 5,
L1
 
    B2104     
(16451) ,
BOOKING
    SEMINAR1    
(22832) ,
BOOKING
      
    SEMINAR4      551242
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.