ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
ศุกร์    B1112 526210
(4) 1,
L1
 571730
(3) 1,
L2
  213305
(3) 24,
L1
       
 526210
(4) 1,
L1
            
    B1113   213102
(3) 27,
L1
  323381
(1) 1,
L1
   551156
(4) 2,
L1
  
    B1114 104312
(2) 1,
L1
     213305
(3) 23,
L1
       
    B1115   213102
(3) 28,
L1
  213102
(3) 42,
L1
   551211
(4) 1,
L1
 
    B1116 527412
(4) 1,
L1
 213305
(3) 29,
L1
          
    B1117   213102
(3) 33,
L1
  537404
(2) 1,
L1
       
    B1118 582312
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
          
   213305
(3) 28,
L1
          
    B1119   213102
(3) 34,
L1
  531208
(3) 1,
L1
        
    B1120   213305
(3) 27,
L1
   213305
(3) 20,
L1
       
    B1121   335341
(3) 1,
L1
  
(10471) ,
BOOKING
       
      526498
(3) 1,
L1
      
    B1122(Active_L)  585206
(3) 1,
L1
  535308
(3) 1,
L1
       
    B1123   533261
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
      325342
(2) 1,
L1
       
    B1125 535209
(2) 3,
L1
  224323
(3) 1,
L1
 224323
(3) 1,
L1
     
    B1127  102273
(3) 1,
L1
  521416
(3) 1,
L1
       
    B1128(SmartCR) 525655
(4) 1,
L2

(21233) ,
BOOKING
          
   525655
(4) 1,
L2
          
    B1129 535314
(4) 1,
L1
  213305
(3) 34,
L1
       
 535304
(4) 1,
L1
          
    B1130  205307
(3) 1,
L1
  525671
(4) 2,
L1
     
      525671
(4) 1,
L2
     
    B1131   335462
(3) 1,
L1
  235405
(2) 1,
L1
       
   325462
(3) 1,
L1
          
    B1132 533496
(1) 3,
L1
 235405
(2) 3,
L1
   582316
(4) 1,
L1
       
    B1133      535100
(1) 1,
L1
      
    B1134 203323
(3) 2,
L1
 214461
(3) 1,
L1
  213305
(3) 33,
L1
       
    B1135 522266
(4) 1,
L1
          
 522311
(4) 1,
L1
          
    B1136(Active_L)  205606
(4) 1,
L3
         
    B1137 102105
(3) 2,
L1

(21233) ,
BOOKING
          
  205533
(3) 1,
L2
          
    B1138  535207
(3) 2,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
      530433
(4) 1,
L1
       
    B1139 528434
(3) 1,
L1
    526204
(4) 1,
L1
       
      526204
(4) 1,
L1
       
    B1140  235254
(3) 1,
L1
  235405
(2) 2,
L1
   551361
(8) 3,
L1
 
    B1141   529305
(4) 1,
L1
  235405
(2) 4,
L1
       
     
(433) ,
BOOKING
      
    B1201 325456
(3) 1,
L1
 205509
(2) 1,
L2
  527303
(4) 1,
L1
       
    B1202  213305
(3) 31,
L1
 529318
(4) 1,
L1
  213305
(3) 25,
L1
       
    B1203 103105
(4) 7,
L1
 530463
(4) 1,
L1
          
 103105
(4) 6,
L1
            
    B1204  213305
(3) 32,
L1
 532432
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
      213305
(3) 26,
L1
       
    B1205      104105
(4) 1,
L1
   551264
(6) 2,
L1
 
    B1206 524566
(3) 1,
L1
  103221
(4) 1,
L1
  102381
(1) 1,
L1
       
    B1207 712101
(2) 1,
L1
 102121
(4) 1,
L1
      534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1208 530314
(4) 1,
L1
 617326
(4) 1,
L1
  535405
(1) 1,
L1
      
   617347
(4) 1,
L1
          
    B1209   105102
(4) 5,
L1
  532209
(3) 1,
L1
        
    B1212      525101
(2) 8,
L1
     
    B1213 530317
(4) 1,
L1
 332101
(3) 2,
L1
   525101
(2) 7,
L1
     
   332101
(3) 1,
L1
           
  
(21233) ,
BOOKING
          
   322101
(3) 1,
L1
           
    B1214 533323
(4) 1,
L1
  525101
(2) 2,
L1
     
    B1215  205210
(3) 1,
L1
  525101
(2) 1,
L1
     
    B2101  204372
(3) 1,
L1
          
  214107
(3) 1,
L1
          
    B2102  235108
(3) 1,
L1
          
    B2103 103102
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  102111
(4) 1,
L1
       
    B2104 103102
(4) 2,
L1
 105103
(4) 1,
L1
  102111
(4) 2,
L1
       
    B3102 
(21233) ,
BOOKING
          
    B3103 103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
  105102
(4) 3,
L1
       
 103101
(4) 1,
L1
 526416
(4) 1,
L1
          
    B3104 529292
(4) 3,
L1
 527204
(4) 1,
L1
  525313
(4) 1,
L1
       
    B4101 103105
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 601111
(3) 1,
L1
       
 103105
(4) 5,
L1
            
 103105
(4) 2,
L1
            
 103105
(4) 3,
L1
            
 103105
(4) 4,
L1
            
    GRADROOM2  585311
(3) 1,
L1
  575623
(4) 1,
L2
     
    Lab_Com1 522411
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
       
 522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
       
    Lab_Com3      213203
(3) 11,
L1
 213102
(3) 23,
L1
       
    Lab_Com4  323352
(3) 2,
L1
  213203
(3) 12,
L1
 213102
(3) 24,
L1
       
  313352
(3) 2,
L1
          
    N 701422
(1) 1,
L1
      
 701422
(1) 10,
L1
      
 701422
(1) 11,
L1
      
 701422
(1) 12,
L1
      
 701422
(1) 13,
L1
      
 701422
(1) 14,
L1
      
 701422
(1) 15,
L1
      
 701422
(1) 16,
L1
      
 701422
(1) 17,
L1
      
 701422
(1) 18,
L1
      
 701422
(1) 19,
L1
      
 701422
(1) 2,
L1
      
 701422
(1) 3,
L1
      
 701422
(1) 4,
L1
      
 701422
(1) 5,
L1
      
 701422
(1) 6,
L1
      
 701422
(1) 7,
L1
      
 701422
(1) 8,
L1
      
 701422
(1) 9,
L1
      
 701425
(2) 1,
L1
      
 701425
(2) 10,
L1
      
 701425
(2) 11,
L1
      
 701425
(2) 12,
L1
      
 701425
(2) 13,
L1
      
 701425
(2) 14,
L1
      
 701425
(2) 15,
L1
      
 701425
(2) 16,
L1
      
 701425
(2) 17,
L1
      
 701425
(2) 18,
L1
      
 701425
(2) 19,
L1
      
 701425
(2) 2,
L1
      
 701425
(2) 3,
L1
      
 701425
(2) 4,
L1
      
 701425
(2) 5,
L1
      
 701425
(2) 6,
L1
      
 701425
(2) 7,
L1
      
 701425
(2) 8,
L1
      
 701425
(2) 9,
L1
      
 702305
(2) 1,
L1
      
 702305
(2) 2,
L1
      
 702305
(2) 3,
L1
      
 702306
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR1 
(22832) ,
BOOKING
  576754
(4) 2,
L2
      
       
(22832) ,
BOOKING
    
    SEMINAR2 สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  528440
(3) 1,
L1
       
   582315
(4) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
      
    SEMINAR4   582253
(1) 1,
L1
   205534
(3) 1,
L2
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.