ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
              
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
ศุกร์    B1112 213305
(3) 1,
L1
 323451
(3) 1,
L1
          
  313451
(3) 1,
L1
          
    B1113 213203
(3) 5,
L1
 213102
(3) 9,
L1
  213102
(3) 7,
L1
       
 213203
(3) 6,
L1
            
    B1114 213305
(3) 2,
L1
     528316
(3) 1,
L1
       
    B1115 213204
(3) 20,
L1
 213102
(3) 10,
L1
  213102
(3) 8,
L1
       
 213204
(3) 19,
L1
            
    B1116 213305
(3) 3,
L1
  104892
(1) 1,
L3
 104793
(1) 1,
L2
          
   104792
(1) 1,
L2
           
    B1117 213204
(3) 22,
L1
 213204
(3) 30,
L1
  213203
(3) 12,
L1
       
 213204
(3) 21,
L1
 213204
(3) 29,
L1
  213203
(3) 11,
L1
       
    B1118 571767
(3) 1,
L2
   712205
(2) 2,
L1
       
  
() ,
BOOKING
          
    B1119 102204
(4) 1,
L1
 213305
(3) 19,
L1
  213203
(3) 14,
L1
       
      213203
(3) 13,
L1
       
    B1120   573735
(4) 1,
L2
          
    B1121 528204
(4) 1,
L1
 526305
(3) 1,
L1
 
(10471) ,
BOOKING
       
 528214
(4) 1,
L1
 526312
(3) 1,
L1
  213204
(3) 24,
L1
       
      213204
(3) 23,
L1
       
    B1122(Active_L) 533341
(4) 1,
L1
    581352
(3) 1,
L1
       
    B1123 102271
(3) 1,
L1
  529316
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
      213204
(3) 25,
L1
       
      213204
(3) 26,
L1
       
    B1125 534321
(1) 1,
L1
 235252
(3) 1,
L1
  526498
(3) 1,
L1
      
  215352
(3) 1,
L1
          
    B1127 525671
(4) 1,
L1
 529422
(3) 1,
L1
       
 536407
(4) 1,
L1
          
 537474
(4) 1,
L1
          
    B1128(SmartCR)  
(21233) ,
BOOKING
  716413
(1) 3,
L1
      
    B1129  301232
(3) 1,
L1
 203401
(3) 12,
L1
       
    B1130 531323
(4) 1,
L1
 205306
(2) 1,
L1
          
 531363
(3) 1,
L1
            
    B1131  235222
(3) 1,
L1
          
    B1132 535474
(4) 1,
L1
  521427
(3) 1,
L1
 576674
(4) 1,
L2
     
    B1133 325463
(3) 1,
L1
 535333
(2) 1,
L1
          
    B1134 530444
(4) 1,
L1
  323342
(3) 2,
L1
       
 530444
(4) 1,
L1
  323342
(3) 1,
L1
       
 582444
(4) 1,
L1
  313342
(3) 1,
L1
       
    B1135 524574
(4) 1,
L1
   521321
(4) 1,
L1
       
 524564
(4) 1,
L1
   521351
(3) 1,
L1
       
 524747
(3) 1,
L2
             
    B1136(Active_L)  104621
(4) 2,
L2
  105351
(4) 1,
L1
       
    B1137 540306
(4) 1,
L1
  332615
(2) 1,
L2
       
 
(21233) ,
BOOKING
          
    B1138   530231
(4) 3,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
   582231
(4) 1,
L1
  213102
(3) 18,
L1
       
    B1139   213102
(3) 16,
L1
  213102
(3) 20,
L1
       
    B1140   213102
(3) 17,
L1
  213102
(3) 21,
L1
       
    B1141  214265
(3) 1,
L1
 
(433) ,
BOOKING
      
      213102
(3) 22,
L1
       
    B1201   527311
(4) 1,
L1
          
    B1202 526417
(4) 1,
L1
            
    B1203  224250
(3) 1,
L1
  535334
(2) 2,
L1
     
      535306
(2) 2,
L1
     
      535415
(2) 2,
L1
     
      540307
(2) 2,
L1
     
    B1204 535458
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
        
    B1205 525209
(2) 1,
L1
  525209
(2) 2,
L1
     
    B1206 104490
(1) 1,
L1
  559101
(4) 1,
L1
  525401
(3) 4,
L1
      
    B1207 104173
(3) 1,
L1
  103122
(4) 1,
L1
 524331
(4) 1,
L1
   534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
     524331
(4) 1,
L1
       
    B1208   523231
(4) 1,
L1
  534200
(4) 1,
L1
       
    B1209   530231
(4) 2,
L1
  104110
(4) 1,
L1
   551242
(3) 1,
L1
 
    B1210  532203
(3) 1,
L1
  525101
(2) 5,
L1
     
    B1211   527422
(4) 1,
L1
  525101
(2) 6,
L1
     
    B1212   532321
(4) 1,
L1
  525101
(2) 7,
L1
     
    B1213   524211
(4) 1,
L1
  525101
(2) 8,
L1
     
  
(21233) ,
BOOKING
          
    B1214  214245
(3) 1,
L1
  525101
(2) 9,
L1
     
    B1215  224355
(3) 1,
L1
  532312
(4) 1,
L1
       
    B2101 103101
(4) 2,
L1
    103101
(4) 1,
L1
       
      103101
(4) 4,
L1
       
    B2102 103101
(4) 3,
L1
    105102
(4) 6,
L1
       
    B2103 103102
(4) 5,
L1
    202111
(2) 1,
L1
       
    B2104 105101
(4) 8,
L1
            
    B3101  202211
(3) 1,
L1
          
    B3102 617216
(4) 1,
L1
          
 
(21233) ,
BOOKING
          
    B3103      105102
(4) 4,
L1
       
    B3104      105102
(4) 5,
L1
       
    B4101   202331
(2) 1,
L1
 601111
(3) 1,
L1
       
    GRADROOM2        105734
(4) 1,
L2
     
    Lab_Com1 522411
(4) 1,
L1
  522411
(4) 1,
L1
 522360
(3) 1,
L1
    
 522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
       
    Lab_Com2 522369
(4) 1,
L1
  522369
(4) 1,
L1
 522360
(3) 2,
L1
    
    Lab_Com3 522369
(4) 2,
L1
  522369
(4) 2,
L1
       
    Lab_Com4  213101
(3) 13,
L1
            
    SEMINAR1 
(22832) ,
BOOKING
  535200
(1) 1,
L1
     
   332542
(3) 1,
L2
  
(22832) ,
BOOKING
    
    SEMINAR2 332542
(3) 1,
L2
    
() ,
BOOKING
      
 สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
          
   102111
(4) 2,
L1
          
    SEMINAR3      524611
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR4  574501
(3) 1,
L2
  105621
(4) 1,
L2
 533366
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR5 535739
(4) 1,
L2
  583204
(4) 1,
L1
       
      524201
(4) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.