ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
อาทิตย์    B1113          551471
(6) 2,
L1
    B1119          551156
(4) 5,
L1
 
    B1121 551365
(8) 1,
L1
 551470
(4) 1,
L1
    B1123 551450
(4) 1,
L1
  551261
(8) 1,
L1
 551471
(6) 1,
L1
    B1125 551308
(4) 3,
L1
         
    B1131  553630
(4) 1,
L2
  553613
(3) 1,
L2
     
    B1132      553667
(4) 1,
L2
     
    B1133      551202
(4) 1,
L1
    
    B1137  552501
(12) 1,
L2
        
    B1138 551751
(6) 1,
L2
     
    B1139 551451
(4) 1,
L1
      551615
(4) 1,
L2
 
    B1201       552502
(4) 1,
L2
   
    B1203  525467
(3) 1,
L1
  525467
(3) 1,
L1
      
    B1205      551308
(4) 4,
L1
    
    B1207      551304
(4) 1,
L1
    
    B1208     
(16451) ,
BOOKING
    
    GRADROOM2 573717
(4) 1,
L2
         
    Lab_Com1 522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com2 522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
    
    SEMINAR2   205510
(2) 1,
L2
         
    SEMINAR5
(12761) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.