ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
อาทิตย์    B1113          551361
(8) 2,
L1
    B1114 551761
(6) 1,
L2
  551761
(6) 1,
L2
     
    B1123 551364
(8) 1,
L1
  551364
(8) 1,
L1
 551361
(8) 1,
L1
    B1131      553663
(4) 1,
L2
     
    B1132 551616
(8) 1,
L2
  551616
(8) 1,
L2
     
    B1135 551206
(4) 1,
L1
         
    B1137  552501
(12) 1,
L2
  552501
(12) 1,
L2
   
    B1140  553639
(4) 1,
L2
         
    B1141  551755
(6) 1,
L2
  551755
(6) 1,
L2
     
    B1203 551766
(4) 1,
L2
  553614
(4) 1,
L2
     
    B1205  551759
(6) 1,
L2
  551759
(6) 1,
L2
     
    B1208     
(16451) ,
BOOKING
    
    B1209 551451
(4) 1,
L1
  551309
(4) 1,
L1
    
    B1211 551263
(8) 1,
L1
  551263
(8) 1,
L1
    
    B1212 551263
(8) 2,
L1
  551263
(8) 2,
L1
    
    B1213      551162
(6) 1,
L1
    
    B1214      551162
(6) 2,
L1
    
    B2101 551154
(4) 3,
L1
         
 551154
(4) 2,
L1
         
 551154
(4) 1,
L1
         
    B2102 551156
(4) 5,
L1
         
 551156
(4) 4,
L1
         
 551156
(4) 2,
L1
         
 551156
(4) 1,
L1
         
 551156
(4) 3,
L1
         
    Lab_Com1      551142
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com2      551162
(6) 1,
L1
    
    Lab_Com3      551162
(6) 2,
L1
    
    SEMINAR1  551606
(3) 1,
L2
  551626
(3) 1,
L2
     
    SEMINAR2          553683
(4) 1,
L2
 
    SEMINAR4      553608
(3) 1,
L2
     
    SEMINAR5
(12761) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.