ตารางการใช้ห้อง
- - สุรนิเวศน์ 5 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  25/10/2564 - 31/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5      535304
(4) 2,
L1
      535314
(4) 2,
L1
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5     สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5      534309
(3) 1,
L1
 
อังคาร    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5   527316
(4) 1,
L1
  521343
(4) 1,
L1
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5   323313
(3) 1,
L1
  325462
(3) 1,
L1
 
   313311
(4) 1,
L1
     
   333313
(3) 1,
L1
     
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5อบรมการสอบออนไลน์
() ,
BOOKING
  332341
(3) 1,
L1
 
พุธ    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5   525482
(4) 1,
L1
 อบรม TOEIC
() ,
BOOKING
  
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5  313311
(4) 1,
L1
 538301
(4) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
  323313
(3) 1,
L1
       
  333313
(3) 1,
L1
       
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5   524483
(1) 1,
L1
     
พฤหัสบดี    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5      114443
(1) 1,
L1
 
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5   528416
(4) 1,
L1
  114443
(1) 1,
L1
 
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5      539302
(5) 2,
L1
 
ศุกร์    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5      539422
(4) 1,
L1
  
เสาร์    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5       สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
อาทิตย์    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5       สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.