ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/4/2567 - 28/4/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ห้องฟิตเนส     114347
(3) 1,
L1
   
    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย SCI14 2116
(2) 1,
L1
 114347
(3) 1,
L1
     SCI14 1114
(2) 1,
L1
  
 114242
(2) 1,
L1
         
    ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชย  SCI03 1105
(4) 1,
L1
       
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย  SCI14 2116
(2) 1,
L1
       
  114242
(2) 1,
L1
      
อังคาร    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย 114100
(2) 2,
L1
    114462
(2) 1,
L1
 114462
(2) 1,
L1
  
    ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชย 114245
(3) 1,
L1
  573717
(4) 1,
L3
  
 SCI14 2104
(3) 1,
L1
       
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย  114100
(2) 2,
L1
       
พุธ    ห้องลีลาศ     114247
(3) 1,
L1
   
     SCI14 2117
(3) 1,
L1
   
    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย  114247
(3) 1,
L1
       
  SCI14 2117
(3) 1,
L1
       
    ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชย   114349
(2) 1,
L1
       
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย     114349
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    สนามแบดมินตัน  114100
(2) 1,
L1
       
    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย 114100
(2) 1,
L1
 114248
(3) 1,
L1
  114466
(2) 1,
L1
 114464
(2) 1,
L1
 114464
(2) 1,
L1
    ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชย  114473
(2) 1,
L1
       
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย     114248
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    ห้องอบรม1_อ.กีฬาสุรเริงไชย
() ,
BOOKING
  พบนักศึกษา
() ,
BOOKING
   
    ห้องอบรม2_อ.กีฬาสุรเริงไชย   พบนักศึกษา
() ,
BOOKING
   
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย SCI14 2105
(1) 1,
L1
       
 114246
(1) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.