ตารางการใช้ห้อง
- - ออนไลน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    ONLINE 213204
(3) 5,
L1
 213305
(3) 2,
L1
 213102
(3) 39,
L31
   213204
(3) 1,
L1
  213305
(3) 7,
L1
     
 213204
(3) 3,
L1
 213305
(3) 1,
L1
 213102
(3) 25,
L1
   527457
(4) 1,
L1
 213102
(3) 17,
L1
     
 213102
(3) 14,
L1
     213204
(3) 2,
L1
  213102
(3) 18,
L1
     
 213204
(3) 6,
L1
     213204
(3) 7,
L1
  203412
(3) 1,
L1
     
 213204
(3) 4,
L1
       203402
(3) 1,
L1
     
 213102
(3) 15,
L1
       213305
(3) 6,
L1
     
 213102
(3) 13,
L1
       213102
(3) 19,
L1
     
อังคาร    ONLINE 522366
(1) 1,
L1
 213102
(3) 32,
L1
  213203
(3) 17,
L1
   213305
(3) 17,
L1
    
 213203
(3) 4,
L1
   213102
(3) 31,
L1
  213203
(3) 15,
L1
   213102
(3) 35,
L1
    
 213203
(3) 3,
L1
   522366
(1) 1,
L1
  213203
(3) 14,
L1
   213102
(3) 36,
L1
    
 213203
(3) 2,
L1
   213102
(3) 33,
L1
  213203
(3) 13,
L31
   213305
(3) 18,
L1
    
 213203
(3) 1,
L1
   213102
(3) 34,
L1
  213203
(3) 11,
L31
   213305
(3) 19,
L1
    
      213102
(3) 28,
L1
   213102
(3) 38,
L1
    
      213102
(3) 27,
L1
       
      213203
(3) 12,
L31
       
      900007
(0) 1,
L3
     
       213101
(3) 3,
L31
 213203
(3) 16,
L1
     
       213305
(3) 34,
L1
      
       213305
(3) 33,
L1
      
       213101
(3) 2,
L1
      
พุธ    ONLINE   213305
(3) 29,
L1
   213102
(3) 7,
L1
 213102
(3) 4,
L1
 203405
(3) 1,
L1
  203411
(3) 1,
L1
   
   213305
(3) 28,
L1
   213102
(3) 8,
L1
 213102
(3) 5,
L1
 203405
(3) 2,
L1
  203461
(3) 1,
L1
   
   213305
(3) 27,
L1
    213102
(3) 6,
L1
 203415
(3) 1,
L1
  203401
(3) 2,
L1
   
   202331
(2) 2,
L1
   213102
(3) 3,
L1
 213305
(3) 24,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
    213102
(3) 1,
L1
    213305
(3) 25,
L1
  203401
(3) 5,
L1
   
    213101
(3) 1,
L1
    213305
(3) 26,
L1
     
        527457
(4) 1,
L1
    
         213204
(3) 8,
L1
    
         213305
(3) 3,
L1
    
         213305
(3) 4,
L1
    
         213305
(3) 39,
L1
    
         213305
(3) 5,
L1
    
พฤหัสบดี    ONLINE 213305
(3) 8,
L1
  213102
(3) 12,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  213102
(3) 24,
L1
   213203
(3) 5,
L1
 203411
(3) 2,
L1
   
 213305
(3) 9,
L1
  213102
(3) 9,
L1
 213305
(3) 12,
L1
  213102
(3) 22,
L1
   213203
(3) 6,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
 213305
(3) 10,
L1
   213102
(3) 29,
L1
  213102
(3) 23,
L1
    203401
(3) 3,
L1
   
    213102
(3) 30,
L1
  213102
(3) 21,
L1
       
    213305
(3) 13,
L1
  213305
(3) 15,
L1
       
      202213
(3) 1,
L1
     
       213305
(3) 38,
L1
      
       213305
(3) 35,
L1
      
       213305
(3) 36,
L1
      
       213305
(3) 37,
L1
      
ศุกร์    ONLINE  213305
(3) 30,
L1
    213203
(3) 10,
L1
 213305
(3) 20,
L1
 203401
(3) 6,
L1
     
  213305
(3) 32,
L1
    213203
(3) 9,
L1
 213305
(3) 21,
L1
      
  213305
(3) 31,
L1
    213203
(3) 7,
L1
 213305
(3) 22,
L1
      
      213203
(3) 8,
L1
 213305
(3) 23,
L1
      
เสาร์    ONLINE          551241
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.