ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9120   539307
(5) 1,
L1
        
   539309
(4) 1,
L1
        
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 801102
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1

(13191) ,
BOOKING
 617499
(2) 1,
L1
  
    F9341 535205
(4) 1,
L1

(22651) ,
BOOKING

(8040) ,
BOOKING

(13191) ,
BOOKING

(22651) ,
BOOKING
 
    F9345 
(23252) ,
BOOKING
  803204
(4) 1,
L1
 803204
(4) 2,
L1
   
อังคาร    F9130      601101
(2) 1,
L1
     
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 617346
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 618312
(3) 1,
L1
    
    F9341   525462
(4) 1,
L1
        
    F9345   531314
(4) 1,
L1
  535205
(4) 2,
L1
   
   531302
(4) 1,
L1
        
พุธ    F9120   539309
(4) 1,
L1
        
   539307
(5) 1,
L1
        
    F9131 617437
(3) 1,
L1
  526427
(3) 1,
L1
  534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
   
    F9341เรียนปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
 เรียนปฏิบัติการออนไลน์ 322328 zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
    
    F9345 
(23252) ,
BOOKING
  535205
(4) 3,
L1
   
    ห้องบรรยาย(OSCE)   618314
(3) 1,
L1
  618314
(3) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F9131 617437
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
  617437
(3) 1,
L1
ประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(21233) ,
BOOKING
   
    F9341 
(23252) ,
BOOKING
 เรียนปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
    
    F9345 803204
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
  803204
(4) 2,
L1
     
ศุกร์    F9131 617437
(3) 1,
L1
    617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 1,
L1
   
      617484
(2) 2,
L1
   
    F9341  
(12430) ,
BOOKING
 617484
(2) 3,
L1
   
    F9345   617513
(3) 1,
L2
 617484
(2) 4,
L1
   
อาทิตย์    F9131 นิเทศงานออนไลน์ zoom
(10270) ,
BOOKING
        
 
(10270) ,
BOOKING
        
    F9341   617511
(3) 1,
L2
       
    F9345เรียนปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.