ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  4/3/2567 - 10/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F9103     
() ,
BOOKING
  
    F9131  803314
(3) 1,
L1
  803318
(3) 1,
L1
 IPH04 4211
(2) 1,
L1
  803314
(3) 2,
L1
      
    F9341      803317
(1) 1,
L1
  
    F9345      803204
(4) 1,
L1
 802325
(2) 1,
L1
อังคาร    F9131  803318
(3) 2,
L1
  803404
(2) 1,
L1
 
    F9341      803311
(2) 1,
L1
   
    F9345  803317
(1) 2,
L1
  803307
(3) 1,
L1
 IPH04 4203
(2) 1,
L1
พุธ    F9      SCI15 2111
(1) 1,
L1
  
      SCI15 1104
(1) 1,
L1
  
    F9131   803316
(2) 1,
L1
      
    F9341      803311
(2) 2,
L1
   
    F9345  803204
(4) 2,
L1
  803307
(3) 2,
L1
 IPH04 4208
(2) 1,
L1
พฤหัสบดี    F9103 
() ,
BOOKING
      
    F9131   803313
(3) 1,
L1
  601109
(2) 1,
L1
   
   803313
(3) 2,
L1
      
    F9345  803204
(4) 1,
L1
 IPH03 7023
(3) 1,
L2
  IPH03 7023
(3) 1,
L2
 IPH04 4202
(2) 1,
L1
ศุกร์    F9  SCI08 2112
(1) 1,
L1
  SCI08 2105
(1) 1,
L1
  
    F9103 
() ,
BOOKING
 
    F9131  803313
(3) 1,
L1
      
    F9341      803313
(3) 2,
L1
  
    F9345  803204
(4) 2,
L1
        
เสาร์    F9341  IPH03 7014
(3) 1,
L2
  IPH03 7015
(2) 1,
L2
 IPH03 7017
(1) 1,
L2
 
อาทิตย์    F9341 IPH03 7006
(2) 1,
L2
 IPH03 7016
(2) 1,
L2
  IPH03 7004
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.