ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F7  538433
(1) 1,
L1
  538433
(1) 2,
L1
   534311
(4) 1,
L1
    F7-120    106103
(2) 1,
L1
  106103
(2) 1,
L1
     
    Lab Com12:F7COM2  214302
(2) 1,
L1
  214365
(3) 1,
L1
    
    Lab Com13:F7COM3  214302
(2) 2,
L1
         
อังคาร    F7   538206
(1) 1,
L1
     538206
(1) 2,
L1
 
    F7-120      106816
(4) 2,
L2
 106816
(4) 2,
L2
     
    Lab Animation 1  224225
(3) 1,
L1
         
    Lab Animation 2  224363
(3) 1,
L1
      224363
(3) 1,
L1
  
    Lab Com12:F7COM2        214224
(3) 1,
L1
    
    Lab Com13:F7COM3      214331
(3) 1,
L1
    
พุธ    F7       534311
(4) 2,
L1
  534311
(4) 3,
L1
    F7-120  106603
(4) 1,
L2
  106211
(4) 1,
L1
     
  106211
(4) 1,
L1
  106603
(4) 1,
L2
     
    Lab Animation 1   224225
(3) 1,
L1
  1101061
(3) 1,
L31
    
    Lab Animation 2      1101061
(3) 2,
L31
    
    Lab Com12:F7COM2  211203
(3) 1,
L1
  204238
(3) 1,
L1
 1101092
(3) 1,
L31
    
      1101091
(3) 1,
L31
 214224
(3) 2,
L1
    
    Lab Com13:F7COM3      1101151
(3) 1,
L31
 1101152
(3) 1,
L31
    
พฤหัสบดี    F7      534207
(3) 1,
L1
 534207
(3) 2,
L1
  
      534206
(1) 1,
L1
 534206
(1) 2,
L1
  
    F7-120      106717
(4) 1,
L2
     
    Lab Animation 1      224225
(3) 2,
L1
     
    Lab Com12:F7COM2  214351
(3) 1,
L1
  214243
(3) 2,
L1
      
    Lab Com13:F7COM3      214243
(3) 1,
L1
      
ศุกร์    F7 538321
(2) 1,
L1
   534321
(1) 1,
L1
 522272
(1) 2,
L1
     
  522272
(1) 1,
L1
  538434
(1) 2,
L1
     
  538434
(1) 1,
L1
  534401
(3) 2,
L1
  
      534401
(3) 3,
L1
  
      534401
(3) 5,
L1
  
        534401
(3) 1,
L1
         538434
(1) 3,
L1
  
    F7-120 106411
(4) 1,
L1
         
    Lab Animation 1 1101062
(3) 1,
L31
  224225
(3) 2,
L1
      
    Lab Animation 2 1101062
(3) 2,
L31
         
    Lab Com12:F7COM2  214206
(3) 1,
L1
  214206
(3) 3,
L1
     
    Lab Com13:F7COM3  214206
(3) 2,
L1
  214206
(3) 4,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.