ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F07121A      534320
(4) 1,
L1
  534320
(4) 2,
L1
    F7-120      SCI06 1005
(4) 1,
L1
  534320
(4) 2,
L1
      534320
(4) 1,
L1
    
    F7121          ENG20 1010
(1) 3,
L1
    F7224  106213
(4) 1,
L1
        
  106339
(4) 1,
L1
    
      106213
(4) 1,
L1
    
อังคาร    F07121A      534306
(3) 1,
L1
  534306
(3) 2,
L1
    F7      530252
(1) 1,
L1
    
    F7-120  SCI06 1001
(2) 1,
L1
  SCI06 1002
(1) 1,
L1
    
    F7224  106217
(4) 1,
L1
  106217
(4) 1,
L1
    
พุธ    F7      530252
(1) 2,
L1
    
    F7-120      SCI06 1005
(4) 1,
L1
    
    F7118-F7119   ENG38 2007
(1) 1,
L1
  ENG38 2007
(1) 2,
L1
   
    F7224  106215
(4) 1,
L1
  106215
(4) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F07121A  534340
(1) 1,
L1
  534340
(1) 2,
L1
  534202
(4) 1,
L1
    F07124A  534340
(1) 1,
L1
  534340
(1) 2,
L1
    
    F7-120  SCI06 7002
(4) 1,
L2
  106339
(4) 1,
L1
    
      SCI06 7002
(4) 1,
L2
    
ศุกร์    F07121A          534202
(4) 2,
L1
    F7  ENG38 3019
(1) 1,
L1
        
  SCI06 7003
(4) 1,
L2
    
   ENG38 2005
(1) 1,
L1
 ENG38 2005
(1) 2,
L1
    
   538206
(1) 1,
L1
       
เสาร์    F07121A 534494
(9) 3,
L1
  534494
(9) 5,
L1
   
 534494
(9) 2,
L1
  534494
(9) 3,
L1
   
 534494
(9) 5,
L1
  534494
(9) 2,
L1
   
    F07122A, F07124A  534414
(3) 2,
L1
  534414
(3) 3,
L1
    
  534414
(3) 3,
L1
  534414
(3) 2,
L1
    
    F07122A, F07124A, F07126A  534414
(3) 5,
L1
  534414
(3) 5,
L1
    
  534414
(3) 4,
L1
  534414
(3) 4,
L1
    
    F07122A, F07124A, F07227A  534414
(3) 1,
L1
  534414
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.