ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F7121 538433
(1) 1,
L1
  534311
(4) 1,
L1
 534311
(4) 2,
L1
อังคาร    F7-120 106314
(4) 1,
L1
       
 106411
(4) 1,
L1
       
พุธ    F7 106715
(3) 1,
L2
  106103
(2) 1,
L1
     
 106103
(2) 1,
L1
  106715
(3) 1,
L2
   
    F7-120     106214
(4) 1,
L1
พฤหัสบดี    F7 106211
(4) 1,
L1
  106211
(4) 1,
L1
   
    F7-120 106112
(4) 1,
L1
       
    F7121     534206
(1) 1,
L1
 534206
(1) 2,
L1
ศุกร์    F7-120     106202
(4) 1,
L1
   
    F7121 538434
(1) 1,
L1
 534401
(3) 5,
L1
 
 ENG38 2010
(1) 1,
L1
 534401
(3) 1,
L1
 
    534401
(3) 2,
L1
 
    534401
(3) 3,
L1
 
    534401
(3) 4,
L1
 
    534414
(3) 5,
L1
 
    534414
(3) 4,
L1
 
    534414
(3) 1,
L1
 
    534414
(3) 2,
L1
 
    534414
(3) 3,
L1
 
     ENG38 2010
(1) 2,
L1
   
เสาร์    F7 522272
(1) 1,
L1
  522272
(1) 2,
L1
   
    F7121 534301
(4) 1,
L1
 534301
(4) 1,
L1
 534301
(4) 2,
L1
   
 534301
(4) 2,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.