ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F6      531217
(1) 1,
L1
    
      531206
(1) 1,
L1
    
    Lab Com10:cad II  214302
(2) 3,
L1
  525362
(4) 1,
L1
   
    Lab Com11:cadIII  214302
(2) 4,
L1
        
อังคาร    F6  535315
(1) 1,
L1
  533062
(1) 1,
L1
    
      533262
(1) 1,
L1
    
    Lab Com10:cad II      525206
(2) 3,
L1
   
    Lab Com11:cadIII      525206
(2) 4,
L1
   
พุธ    F6  535315
(1) 2,
L1
  531310
(1) 1,
L1
    
      531202
(1) 1,
L1
    
      531217
(1) 2,
L1
    
        535100
(1) 1,
L1
  
    Lab Com10:cad II      214228
(3) 1,
L1
 523101
(2) 9,
L1
    Lab Com11:cadIII      214332
(3) 1,
L1
 523101
(2) 10,
L1
พฤหัสบดี    F6      526309
(1) 1,
L1
    
      531371
(3) 1,
L1
    
    Lab Com10:cad II      525301
(2) 1,
L1
 523101
(2) 19,
L1
    Lab Com11:cadIII      525301
(2) 4,
L1
 523101
(2) 20,
L1
ศุกร์    F6  535315
(1) 3,
L1
        
    Lab Com10:cad II 536313
(2) 1,
L1
        
เสาร์    F6 558302
(8) 1,
L1
   
      531388
(3) 1,
L1
    
      558203
(6) 1,
L1
 558203
(6) 2,
L1
   
    Lab Com10:cad II      559201
(3) 1,
L1
    
    Lab Com11:cadIII      559201
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.