ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F5     530232
(1) 1,
L1
     
     528213
(1) 1,
L1
     
     582232
(1) 1,
L1
     
    Lab Com9:cadcamI  533302
(4) 1,
L1
         
อังคาร    F5     530313
(1) 1,
L1
     
พุธ    F5     582313
(1) 1,
L1
  532206
(1) 2,
L1
 
     525442
(1) 1,
L1
     
     583309
(1) 1,
L1
     
     583205
(1) 1,
L1
     
     532206
(1) 1,
L1
     
     530212
(2) 1,
L1
     
    Lab Com9:cadcamI     533302
(4) 1,
L1
  533263
(1) 2,
L1
  
        533263
(1) 2,
L1
  
พฤหัสบดี    F5     532315
(1) 1,
L1
     
     525442
(1) 2,
L1
     
     532314
(1) 1,
L1
     
     530212
(2) 2,
L1
     
     582212
(2) 1,
L1
     
     524382
(1) 2,
L1
     
      524481
(1) 1,
L1
    
      524481
(1) 1,
L1
    
        532315
(1) 2,
L1
  
    Lab Com9:cadcamI 537201
(1) 1,
L1
  522269
(4) 1,
L1
 322326
(2) 2,
L1
  
     522242
(4) 1,
L1
     
ศุกร์    F5     585341
(1) 1,
L1
     
     524382
(1) 1,
L1
     
     530313
(1) 2,
L1
     
    Lab Com9:cadcamI     1101182
(3) 1,
L31
    
เสาร์    Lab Com9:cadcamI     551162
(6) 3,
L1
อาทิตย์    F5     551263
(8) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.