ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F5     530232
(1) 1,
L1
 530232
(1) 2,
L1
 
    F5104         ENG20 1010
(1) 5,
L1
    F5113         ENG20 1010
(1) 2,
L1
    F5202         ENG20 1010
(1) 6,
L1
อังคาร    F5 335343
(1) 1,
L1
  ENG28 2103
(1) 1,
L1
  532315
(1) 1,
L1
  
     528213
(1) 1,
L1
  ENG32 3308
(1) 2,
L1
  
         ENG32 3308
(1) 1,
L1
  
         532315
(1) 2,
L1
  
พุธ    F5     ENG32 3308
(1) 1,
L1
    
     583304
(1) 1,
L1
    
     530352
(1) 2,
L1
    
     532315
(1) 1,
L1
    
     ENG82 2032
(1) 1,
L1
    
       536342
(1) 1,
L1
  
       525443
(1) 1,
L1
  
        532315
(1) 2,
L1
 
        ENG32 3308
(1) 2,
L1
 
พฤหัสบดี    F5 ENG25 3400
(1) 1,
L1
  ENG28 3109
(1) 1,
L1
 ENG32 2104
(1) 2,
L1
 
     ENG25 2400
(1) 1,
L1
    
     528315
(1) 1,
L1
    
     ENG32 2104
(1) 1,
L1
    
     ENG28 2103
(1) 2,
L1
    
     582352
(1) 1,
L1
    
     559307
(1) 1,
L1
    
ศุกร์    F5     ENG25 2400
(1) 2,
L1
    
เสาร์    F5        559307
(1) 2,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.