ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  4/3/2567 - 10/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F2     SCI04 1002
(1) 3,
L1
  
     SCI04 1002
(1) 2,
L1
  
     SCI04 1002
(1) 1,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 1,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 4,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 3,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 2,
L1
  
    F2-111 SCI02 1112
(1) 5,
L1
      
    F2-112 SCI02 1112
(1) 6,
L1
      
    F2-113 SCI02 1112
(1) 4,
L1
      
    F2-114 SCI02 1112
(1) 3,
L1
      
    F2-115 SCI02 1112
(1) 2,
L1
      
    F2-116 SCI02 1112
(1) 1,
L1
      
อังคาร    F2     SCI02 2215
(1) 1,
L1
  
     SCI04 2022
(1) 1,
L1
  
     104334
(1) 1,
L1
  
    F2-113 SCI02 1104
(1) 4,
L1
  SCI02 1104
(1) 10,
L1
  
    F2-114 SCI02 1104
(1) 3,
L1
  SCI02 1104
(1) 9,
L1
  
    F2-115 SCI02 1104
(1) 2,
L1
  SCI02 1104
(1) 8,
L1
  
    F2-116 SCI02 1104
(1) 1,
L1
  SCI02 1104
(1) 7,
L1
  
    F2-213     SCI02 1106
(1) 5,
L1
  
    F2-214     SCI02 1106
(1) 6,
L1
  
พุธ    F2     SCI08 2004
(1) 2,
L1
  
     SCI08 2004
(1) 1,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 8,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 7,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 6,
L1
  
     SCI04 1009
(1) 5,
L1
  
     104352
(1) 1,
L1
  
     SCI02 2212
(1) 1,
L1
  
    F2-111      SCI02 1114
(1) 1,
L1
 
    F2-112      SCI02 1114
(1) 2,
L1
 
    F2-113  SCI02 1112
(1) 10,
L1
     
    F2-114  SCI02 1112
(1) 9,
L1
     
    F2-115  SCI02 1112
(1) 8,
L1
     
    F2-116  SCI02 1112
(1) 7,
L1
     
    F2-213 SCI02 1108
(1) 1,
L1
    SCI02 1106
(1) 1,
L1
    F2-214 SCI02 1108
(1) 2,
L1
    SCI02 1106
(1) 2,
L1
    F2-216 SCI02 1108
(1) 3,
L1
    SCI02 1106
(1) 3,
L1
พฤหัสบดี    F2 102336
(1) 1,
L1
  SCI04 1074
(1) 1,
L1
  
     SCI08 2004
(1) 4,
L1
  
     SCI08 2004
(1) 3,
L1
  
     SCI02 2215
(1) 2,
L1
  
    F2-111  SCI02 1112
(1) 23,
L1
 SCI02 1114
(1) 3,
L1
  
    F2-112     SCI02 1114
(1) 4,
L1
  
    F2-113  SCI02 1112
(1) 22,
L1
  SCI02 1112
(1) 16,
L1
 
    F2-114  SCI02 1112
(1) 21,
L1
  SCI02 1112
(1) 15,
L1
 
    F2-115  SCI02 1112
(1) 20,
L1
  SCI02 1112
(1) 14,
L1
 
    F2-116  SCI02 1112
(1) 19,
L1
  SCI02 1112
(1) 13,
L1
 
    F2-212 SCI02 2205
(1) 3,
L1
      
    F2-215      SCI02 1112
(1) 17,
L1
 
    F2-216      SCI02 1112
(1) 18,
L1
 
ศุกร์    F2 SCI08 2004
(1) 5,
L1
      
 SCI08 2004
(1) 6,
L1
      
 SCI04 1074
(1) 2,
L1
      
    F2-111  SCI02 1112
(1) 28,
L1
     
    F2-112  SCI02 1112
(1) 29,
L1
     
    F2-115  SCI02 1112
(1) 25,
L1
     
    F2-116  SCI02 1112
(1) 24,
L1
     
เสาร์    F2     559105
(1) 2,
L1
  
     559105
(1) 1,
L1
  
     559105
(1) 3,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.