ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    F2 SCI02 1112
(1) 6,
L1
  SCI09 2204
(1) 2,
L1
 
     SCI09 2204
(1) 1,
L1
 
    F2-114 SCI02 1112
(1) 3,
L1
     
    F2-115 SCI02 1112
(1) 2,
L1
     
    F2-116 SCI02 1112
(1) 1,
L1
     
    F2-215 SCI02 1112
(1) 8,
L1
     
อังคาร    F2 SCI02 1112
(1) 12,
L1
  SCI04 1002
(1) 6,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 11,
L1
  SCI04 1002
(1) 5,
L1
 
 102242
(1) 1,
L1
  SCI04 1002
(1) 8,
L1
 
  SCI09 2204
(1) 3,
L1
 SCI08 2002
(1) 1,
L1
 
     104336
(1) 1,
L1
 
     SCI04 1002
(1) 7,
L1
 
      SCI09 2204
(1) 6,
L1
      SCI09 2204
(1) 5,
L1
    F2-111     SCI02 1112
(1) 18,
L1
 
    F2-112     SCI02 1112
(1) 17,
L1
 
    F2-113     SCI02 1112
(1) 16,
L1
 
    F2-114     SCI02 1112
(1) 15,
L1
 
    F2-115     SCI02 1112
(1) 14,
L1
 
    F2-116 SCI02 1112
(1) 9,
L1
  SCI02 1112
(1) 13,
L1
 
    F2-212     SCI02 2215
(1) 1,
L1
 
    F2-213 102108
(1) 1,
L1
     
    F2-214 102108
(1) 2,
L1
     
    F2-215 102108
(1) 3,
L1
  SCI02 1112
(1) 20,
L1
 
    F2-216     SCI02 1112
(1) 19,
L1
 
พุธ    F2 SCI04 1002
(1) 11,
L1
  SCI04 1009
(1) 2,
L1
 
 SCI04 1002
(1) 9,
L1
  SCI04 1009
(1) 1,
L1
 
 SCI04 1002
(1) 12,
L1
  SCI02 1112
(1) 24,
L1
 
     SCI02 1112
(1) 23,
L1
 
    F2-112     SCI02 1112
(1) 25,
L1
 
    F2-116     SCI02 1112
(1) 21,
L1
 
    F2-212     SCI02 2215
(1) 2,
L1
 
    F2-214 102102
(1) 1,
L1
     
    F2-215 102102
(1) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F2 104172
(1) 1,
L1
  SCI04 1002
(1) 17,
L1
 
 SCI09 2204
(1) 10,
L1
  SCI04 1002
(1) 18,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 32,
L1
  104332
(1) 1,
L1
 
 SCI02 1112
(1) 30,
L1
  SCI04 1002
(1) 20,
L1
 
 104172
(1) 2,
L1
  SCI09 2204
(1) 11,
L1
 
     SCI02 1112
(1) 38,
L1
 
     SCI02 1112
(1) 37,
L1
 
    F2-113     SCI02 1112
(1) 36,
L1
 
    F2-114     SCI02 1112
(1) 35,
L1
 
    F2-115     SCI02 1112
(1) 34,
L1
 
    F2-116 SCI02 1112
(1) 27,
L1
  SCI02 1112
(1) 33,
L1
 
    F2-214      SCI02 1106
(1) 1,
L1
ศุกร์    F2 SCI04 1002
(1) 21,
L1
  SCI04 1004
(1) 1,
L1
 
 SCI04 1002
(1) 24,
L1
  SCI04 1004
(1) 2,
L1
 
    F2-111 SCI02 1116
(1) 6,
L1
     
    F2-112 SCI02 1116
(1) 5,
L1
     
    F2-113 SCI02 1116
(1) 4,
L1
     
    F2-114 SCI02 1116
(1) 3,
L1
     
    F2-115 SCI02 1116
(1) 2,
L1
     
    F2-116 SCI02 1116
(1) 1,
L1
     
    F2-211     102315
(1) 1,
L1
 
    F2-212 SCI02 2215
(1) 3,
L1
     
    F2-215 SCI02 1116
(1) 7,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.