ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F2     SCI02 1122
(1) 2,
L1
    
     SCI08 2002
(1) 2,
L1
    
     SCI08 2002
(1) 1,
L1
    
    F2-111 SCI02 1112
(1) 5,
L1
  SCI02 1112
(1) 11,
L1
  SCI02 1112
(1) 15,
L1
    F2-112 SCI02 1112
(1) 6,
L1
  SCI02 1112
(1) 12,
L1
  SCI02 1112
(1) 16,
L1
    F2-113 SCI02 1112
(1) 4,
L1
  SCI02 1112
(1) 10,
L1
    
    F2-114 SCI02 1112
(1) 3,
L1
  SCI02 1112
(1) 9,
L1
    
    F2-115 SCI02 1112
(1) 2,
L1
  SCI02 1112
(1) 8,
L1
  SCI02 1112
(1) 14,
L1
    F2-116 SCI02 1112
(1) 1,
L1
  SCI02 1112
(1) 7,
L1
  SCI02 1112
(1) 13,
L1
    F2-213     SCI02 1106
(1) 1,
L1
    
    F2-214     SCI02 1106
(1) 2,
L1
    
    F2-215     SCI02 1106
(1) 3,
L1
    
    F2-216     SCI02 1106
(1) 4,
L1
    
อังคาร    F2     104324
(1) 1,
L1
    
    F2-111     SCI02 1112
(1) 21,
L1
  SCI02 1112
(1) 27,
L1
    F2-112     SCI02 1112
(1) 22,
L1
  SCI02 1112
(1) 28,
L1
    F2-113     SCI02 1112
(1) 20,
L1
  SCI02 1112
(1) 26,
L1
    F2-114     SCI02 1112
(1) 19,
L1
  SCI02 1112
(1) 25,
L1
    F2-115     SCI02 1112
(1) 18,
L1
  SCI02 1112
(1) 24,
L1
    F2-116     SCI02 1112
(1) 17,
L1
  SCI02 1112
(1) 23,
L1
    F2-213      SCI02 1106
(1) 5,
L1
   
    F2-214      SCI02 1106
(1) 6,
L1
   
    F2-215      SCI02 1106
(1) 7,
L1
   
    F2-216      SCI02 1106
(1) 8,
L1
   
พุธ    F2     104242
(1) 1,
L1
    
     SCI02 1122
(1) 1,
L1
    
    F2-111         SCI02 1112
(1) 33,
L1
    F2-112         SCI02 1112
(1) 34,
L1
    F2-113         SCI02 1112
(1) 32,
L1
    F2-114         SCI02 1112
(1) 31,
L1
    F2-115         SCI02 1112
(1) 30,
L1
    F2-116         SCI02 1112
(1) 29,
L1
    F2-214     SCI02 1108
(1) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F2 SCI08 2002
(1) 4,
L1
  SCI08 2002
(1) 5,
L1
    
 SCI08 2002
(1) 3,
L1
  SCI08 2002
(1) 6,
L1
    
    F2-111      SCI02 1112
(1) 43,
L1
   
    F2-112      SCI02 1112
(1) 44,
L1
   
    F2-113  SCI02 1112
(1) 38,
L1
  SCI02 1112
(1) 42,
L1
   
    F2-114  SCI02 1112
(1) 37,
L1
  SCI02 1112
(1) 41,
L1
   
    F2-115  SCI02 1112
(1) 36,
L1
  SCI02 1112
(1) 40,
L1
   
    F2-116  SCI02 1112
(1) 35,
L1
  SCI02 1112
(1) 39,
L1
   
ศุกร์    F2     102213
(1) 1,
L1
    
     SCI02 1132
(1) 1,
L1
    
     SCI02 1132
(1) 2,
L1
    
    F2-111      SCI02 1112
(1) 49,
L1
   
    F2-112      SCI02 1112
(1) 50,
L1
   
    F2-113      SCI02 1112
(1) 48,
L1
   
    F2-114      SCI02 1112
(1) 47,
L1
   
    F2-115      SCI02 1112
(1) 46,
L1
   
    F2-116      SCI02 1112
(1) 45,
L1
   
    F2-213  SCI02 1106
(1) 9,
L1
       
    F2-214  SCI02 1106
(1) 10,
L1
       
    F2-215  SCI02 1106
(1) 11,
L1
       
    F2-216  SCI02 1106
(1) 12,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.