ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F2     102122
(1) 1,
L1
    
     108202
(1) 2,
L1
    
     108202
(1) 1,
L1
    
    F2-111 102112
(1) 46,
L1
  102112
(1) 6,
L1
    
    F2-112 102112
(1) 45,
L1
  102112
(1) 5,
L1
    
    F2-113 102112
(1) 44,
L1
  102112
(1) 4,
L1
    
    F2-114 102112
(1) 43,
L1
  102112
(1) 3,
L1
    
    F2-115 102112
(1) 42,
L1
  102112
(1) 2,
L1
  102112
(1) 48,
L1
    F2-116 102112
(1) 41,
L1
  102112
(1) 1,
L1
  102112
(1) 47,
L1
    F2-213     102106
(1) 1,
L1
    
    F2-214     102106
(1) 2,
L1
    
    F2-215     102106
(1) 3,
L1
    
    F2-216     102106
(1) 4,
L1
    
อังคาร    F2 108202
(1) 4,
L1
  104324
(1) 1,
L1
    
 108202
(1) 3,
L1
        
    F2-111     102112
(1) 12,
L1
    
    F2-112     102112
(1) 11,
L1
    
    F2-113     102112
(1) 10,
L1
    
    F2-114     102112
(1) 9,
L1
    
    F2-115     102112
(1) 8,
L1
    
    F2-116     102112
(1) 7,
L1
    
    F2-213 102106
(1) 5,
L1
   102106
(1) 9,
L1
   
    F2-214 102106
(1) 6,
L1
   102106
(1) 10,
L1
   
    F2-215 102106
(1) 7,
L1
        
    F2-216      102106
(1) 12,
L1
   
พุธ    F2 109206
(1) 1,
L1
  102122
(1) 2,
L1
    
 109206
(1) 2,
L1
  102274
(1) 1,
L1
    
 109206
(1) 3,
L1
  104242
(1) 1,
L1
    
    F2-112         102112
(1) 39,
L1
    F2-113         102112
(1) 38,
L1
    F2-114         102112
(1) 37,
L1
    F2-116         102112
(1) 25,
L1
    F2-213      102106
(1) 13,
L1
   
    F2-214      102106
(1) 14,
L1
   
พฤหัสบดี    F2 104106
(1) 1,
L1
        
 108202
(1) 6,
L1
        
 108202
(1) 5,
L1
        
    F2-111      102112
(1) 36,
L1
   
    F2-112      102112
(1) 35,
L1
   
    F2-113  102112
(1) 30,
L1
  102112
(1) 34,
L1
   
    F2-114  102112
(1) 29,
L1
  102112
(1) 33,
L1
   
    F2-115  102112
(1) 28,
L1
  102112
(1) 32,
L1
   
    F2-116  102112
(1) 27,
L1
  102112
(1) 31,
L1
   
ศุกร์    F2     102213
(1) 1,
L1
    
     102132
(1) 1,
L1
    
    F2-111  102112
(1) 24,
L1
  102112
(1) 18,
L1
   
    F2-112      102112
(1) 17,
L1
   
    F2-113  102112
(1) 22,
L1
  102112
(1) 16,
L1
   
    F2-114  102112
(1) 21,
L1
  102112
(1) 15,
L1
   
    F2-115  102112
(1) 20,
L1
  102112
(1) 14,
L1
   
    F2-116  102112
(1) 19,
L1
  102112
(1) 13,
L1
   
    F2-213     102106
(1) 17,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.