ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F12 618315
(3) 1,
L1
  617342
(1) 1,
L1
  
  701423
(2) 1,
L1
  618315
(3) 1,
L1
   
    F12-107A  716406
(2) 5,
L1
      
  716406
(2) 4,
L1
      
  716406
(2) 3,
L1
      
  716406
(2) 2,
L1
      
  716406
(2) 7,
L1
      
  716406
(2) 8,
L1
      
  716406
(2) 1,
L1
      
  716406
(2) 6,
L1
      
อังคาร    F12     617342
(1) 3,
L1
  
     617342
(1) 2,
L1
  
    F12-105A  713208
(2) 1,
L1
      
    F12-108A 618313
(2) 1,
L1
   712205
(2) 1,
L1
   
พุธ    F12 618315
(3) 2,
L1
  110104
(1) 1,
L1
 618315
(3) 2,
L1
 617342
(1) 4,
L1
      
    F12-107A     618425
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F12 618315
(3) 3,
L1
  618315
(3) 3,
L1
   
    F12-107A 235405
(2) 2,
L1
       
    F12-108A 235405
(2) 1,
L1
       
ศุกร์    F12 618314
(3) 1,
L1
  618314
(3) 2,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.