ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 ระหว่าง  10/10/2564 - 16/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11  529403
(1) 1,
L1
  559307
(1) 1,
L1
     
    F11-301          539402
(2) 1,
L1
 
    F11-306      ENG29 3144
(1) 1,
L1
  ENG29 3144
(1) 2,
L1
 
      529303
(1) 1,
L1
  529303
(1) 2,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      ENG29 2114
(1) 1,
L1
  ENG25 2050
(3) 1,
L1
 
    F11-330      527343
(1) 1,
L1
 527343
(1) 2,
L1
  
    F11-422.Software      ENG23 2003
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11-301          539402
(2) 1,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
 
          ENG28 2003
(1) 1,
L1
 
    F11-320        ENG31 2010
(3) 1,
L1
   
    F11-330         527343
(1) 3,
L1
  
    F11-421.MicroP      527344
(1) 1,
L1
  523371
(4) 1,
L1
 
พุธ    F11      539302
(5) 1,
L1
     
      ENG39 3101
(5) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP      523371
(4) 2,
L1
  523371
(4) 3,
L1
 
    F11-422.Software  523419
(4) 1,
L1
  ENG23 2003
(2) 2,
L1
 558404
(4) 1,
L1
พฤหัสบดี    F11      539302
(5) 2,
L1
  ENG39 2002
(5) 2,
L1
 
      ENG39 3101
(5) 2,
L1
     
    F11-301  539422
(4) 1,
L1
         
    F11-320  ENG25 2050
(3) 2,
L1
         
    F11-421.MicroP      527344
(1) 2,
L1
     
    F11-422.Software  ENG23 3017
(4) 1,
L1
  ENG23 3017
(4) 1,
L1
     
ศุกร์    F11         ENG39 2002
(5) 3,
L1
   
    F11-302      539423
(4) 1,
L1
     
    F11-320  ENG25 2050
(3) 3,
L1
  ENG31 2010
(3) 2,
L1
     
    F11-422.Software          551466
(4) 1,
L1
เสาร์    F11          539403
(1) 1,
L1
 
    F11-301  539402
(2) 2,
L1
  539402
(2) 2,
L1
     
    F11-317           ENG60 2004
(7) 1,
L1
    F11-421.MicroP  523331
(4) 1,
L1
         
    F11-422.Software  523331
(4) 2,
L1
  523331
(4) 1,
L1
 523331
(4) 2,
L1
  
อาทิตย์    F11-302 ENG62 1002
(4) 1,
L1
         
    F11-311      ENG60 3001
(7) 1,
L1
     
    F11-312A      ENG60 3001
(7) 1,
L1
     
    F11-317         ENG60 3010
(2) 1,
L1
  
    F11-321A-Micro      ENG60 3001
(7) 1,
L1
     
    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.