ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    F11  540302
(1) 1,
L1
  537468
(4) 1,
L1
      
      533422
(4) 1,
L1
      
      533265
(1) 1,
L1
      
        527308
(1) 1,
L1
    
         529435
(1) 1,
L1
   
    F11-306          529291
(1) 1,
L1
  
    F11-317          529291
(1) 1,
L1
  
    F11-322        529403
(1) 1,
L1
    
    F11-422.Software      538209
(2) 1,
L1
     
    สัมมนาวิศวพัฒน์2          551361
(8) 1,
L1
 
    สัมมนาวิศวพัฒน์3          551361
(8) 2,
L1
 
อังคาร    F11   533379
(1) 1,
L1
 527308
(1) 2,
L1
 533264
(1) 2,
L1
   
   533265
(1) 2,
L1
 533264
(1) 1,
L1
      
      537468
(4) 1,
L1
      
    F11-301          539308
(5) 2,
L1
  
    F11-306          529291
(1) 2,
L1
  
    F11-317          529291
(1) 2,
L1
  
    F11-320  529205
(1) 1,
L1
      536210
(3) 1,
L1
  
    F11-322         529403
(1) 2,
L1
   
    F11-323A   575641
(4) 1,
L2
          
    F11-422.Software      538209
(2) 2,
L1
 523371
(4) 1,
L1
  
    สัมมนาวิศวพัฒน์2          551361
(8) 3,
L1
 
    สัมมนาวิศวพัฒน์3          551361
(8) 4,
L1
 
พุธ    F11  539206
(5) 1,
L1
  575620
(4) 1,
L2
  525361
(8) 1,
L1
  533361
(4) 1,
L1
  539211
(1) 1,
L1
      
  533366
(4) 1,
L1
    527308
(1) 3,
L1
    
    F11-301          539206
(5) 2,
L1
  
    F11-306  529291
(1) 3,
L1
  529291
(1) 4,
L1
      
    F11-317  529291
(1) 3,
L1
  529291
(1) 4,
L1
      
    F11-322      529403
(1) 3,
L1
 529403
(1) 4,
L1
   
    F11-323A   575641
(4) 1,
L2
          
    F11-421.MicroP  523274
(1) 2,
L1
     523232
(4) 1,
L1
   
         523232
(4) 1,
L1
   
    F11-422.Software  523371
(4) 2,
L1
  523211
(4) 1,
L1
 523211
(4) 2,
L1
   
         523211
(4) 2,
L1
   
    F11-423.Network          551466
(4) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F11  539309
(5) 1,
L1
  533422
(4) 1,
L1
      
  536342
(1) 1,
L1
          
  533264
(1) 3,
L1
          
  536341
(1) 1,
L1
          
    F11-301      539308
(5) 1,
L1
      
      539401
(1) 1,
L1
      
    F11-306  529291
(1) 5,
L1
  536310
(3) 1,
L1
  529291
(1) 6,
L1
  
    F11-317  529291
(1) 5,
L1
      529291
(1) 6,
L1
  
    F11-320  529205
(1) 2,
L1
  536210
(3) 2,
L1
      
    F11-421.MicroP      523274
(1) 3,
L1
  523274
(1) 4,
L1
  
    F11-422.Software  523419
(4) 1,
L1
  523371
(4) 3,
L1
  523371
(4) 4,
L1
  
    สัมมนาวิศวพัฒน์2          551361
(8) 5,
L1
 
ศุกร์    F11      537304
(1) 1,
L1
      
    F11-301  539202
(5) 1,
L1
  539307
(5) 1,
L1
 539211
(1) 2,
L1
   
         539308
(5) 3,
L1
   
    F11-306  585311
(3) 1,
L1
  536310
(3) 2,
L1
      
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
      
    F11-320        529205
(1) 3,
L1
    
    F11-326.Measure   527206
(1) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP  523232
(4) 1,
L1
          
  523232
(4) 1,
L1
          
    F11-422.Software  523353
(4) 1,
L1
   523353
(4) 2,
L1
       
  523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
      
เสาร์    F11-301 539308
(4) 1,
L1
          
    F11-3202           ENG20 2020
(4) 1,
L1
 
    F11-423.Network 551210
(4) 1,
L1
          
อาทิตย์    F11      558303
(8) 1,
L1
     
    F11-3202           ENG20 2020
(4) 1,
L1
 
    สัมมนาวิศวพัฒน์8 551616
(8) 1,
L2
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.