ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 10
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F10     SCI05 1192
(1) 1,
L1
  SCI05 1192
(1) 2,
L1
อังคาร    F10  SCI05 1192
(1) 4,
L1
 105292
(2) 1,
L1
    
พุธ    F10     SCI05 1193
(1) 1,
L1
  SCI05 1193
(1) 2,
L1
พฤหัสบดี    F10 SCI18 7132
(4) 1,
L2
  333212
(1) 1,
L1
    
 SCI05 1193
(1) 3,
L1
  323212
(1) 1,
L1
    
     105292
(2) 1,
L1
    
     SCI18 7132
(4) 1,
L2
    
     SCI05 1192
(1) 3,
L1
    
    F10/FARM 323343
(3) 1,
L1
        
 333343
(3) 1,
L1
        
ศุกร์    F10     SCI05 1009
(3) 1,
L1
    
     SCI05 1195
(1) 1,
L1
    
     SCI05 1193
(1) 4,
L1
    
    F10-205 IAT34 5222
(2) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.