ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 10
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F10     105192
(1) 1,
L1
  105192
(1) 2,
L1
อังคาร    F10  105192
(1) 3,
L1
 323343
(3) 1,
L1
  105192
(1) 4,
L1
     313343
(3) 1,
L1
    
      105292
(2) 1,
L1
   
พุธ    F10 323343
(3) 2,
L1
  105193
(1) 1,
L1
  105193
(1) 2,
L1
     105193
(1) 5,
L1
    
พฤหัสบดี    F10 333343
(3) 1,
L1
  105192
(1) 5,
L1
    
 105193
(1) 3,
L1
  333212
(1) 1,
L1
    
     313311
(4) 1,
L1
    
ศุกร์    F10 333212
(1) 2,
L1
 333343
(3) 2,
L1
     
 303437
(3) 1,
L1
  105193
(1) 4,
L1
    
     105292
(2) 1,
L1
    
     105195
(1) 1,
L1
    
เสาร์    F10-205     314329
(2) 1,
L1
    
อาทิตย์    F10 559108
(1) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.