ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  18/10/2564 - 24/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F1 535302
(1) 1,
L1
        
 540302
(1) 1,
L1
        
    F1-SEDA     IST20 2504
(2) 3,
L1
 IST20 2504
(2) 3,
L1
    
อังคาร    F1 235377
(3) 1,
L1
  535315
(1) 1,
L1
    
พุธ    F1 205532
(3) 1,
L2
        
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
ศุกร์    F1 535302
(1) 2,
L1
      535729
(4) 1,
L2
 535313
(1) 2,
L1
      535929
(4) 1,
L3
         535938
(4) 1,
L3
    F1-SEDA 202292
(2) 2,
L1
 202292
(2) 2,
L1
    202292
(2) 3,
L1
  
เสาร์    F1-SEDA IST20 2504
(2) 1,
L1
 IST20 2504
(2) 1,
L1
  IST20 2504
(2) 2,
L1
 IST20 2504
(2) 2,
L1
    
อาทิตย์    F1-SEDA IST20 2504
(2) 4,
L1
  202292
(2) 1,
L1
 202292
(2) 1,
L1
    
     IST50 2410
(2) 1,
L1
 IST50 2410
(2) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.