ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  2/5/2564 - 8/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    C2-230   105625
(4) 1,
L2
       
    C2-403   109741
(4) 1,
L2
       
   109741
(4) 1,
L2
       
    C2-420   102131
(3) 1,
L1
        
    C2-428      102250
(3) 1,
L1
   
    C2-510   103331
(4) 1,
L1
  103115
(4) 1,
L1
    
   103232
(4) 1,
L1
       
    C2-515   531208
(3) 1,
L1
       
    ห้องประชุมสาขาC2         114476
(2) 1,
L1
 
    อาคารวิชาการ 2      332511
(3) 1,
L2
    
      102764
(3) 2,
L1
    
      102764
(3) 1,
L2
    
อังคาร    C2-220.4   105101
(4) 2,
L1
       
    C2-420   102113
(4) 1,
L1
   102623
(3) 1,
L2
   
    C2-510 103312
(4) 1,
L1
 103224
(4) 1,
L1
       
    C2-512      103758
(4) 1,
L2
    
    C2-515   103643
(4) 2,
L1
       
   103643
(4) 1,
L2
       
    C2-532  576603
(1) 1,
L2
        
    ห้องประชุมสาขาC2  106816
(4) 2,
L2
       
    อาคารวิชาการ 2   105371
(4) 1,
L1
  332624
(3) 1,
L2
   
พุธ    C2-220.4          105101
(4) 2,
L1
    C2-403   109741
(4) 1,
L2
       
   109741
(4) 1,
L2
       
    C2-420   102131
(3) 1,
L1
   102723
(3) 1,
L2
    
    C2-510   103115
(4) 1,
L1
       
    C2-515      103322
(4) 1,
L1
    
    อาคารวิชาการ 2  106604
(4) 1,
L2
  102764
(3) 2,
L1
     
    332682
(1) 1,
L2
  102764
(3) 1,
L2
     
    322682
(1) 1,
L2
       
พฤหัสบดี    C2-220.4   105101
(4) 2,
L1
       
    C2-230   105625
(4) 1,
L2
       
    C2-337      314329
(2) 1,
L1
    
    C2-420    102623
(3) 1,
L2
  102723
(3) 1,
L2
  102113
(4) 1,
L1
  
    C2-510      103224
(4) 1,
L1
    
    C2-512      531208
(3) 1,
L1
    
    C2-515   103643
(4) 2,
L1
       
   103643
(4) 1,
L2
       
    ห้องประชุมสาขาC2  106717
(4) 1,
L2
       
    อาคารวิชาการ 2  106562
(4) 1,
L1
  332566
(3) 1,
L2
   
   105371
(4) 1,
L1
       
   332618
(1) 1,
L2
        
ศุกร์    C2-510 103312
(4) 1,
L1
 103331
(4) 1,
L1
  103115
(4) 1,
L1
    
   103232
(4) 1,
L1
       
    C2-512      103758
(4) 1,
L2
    
    C2-515   103322
(4) 1,
L1
       
    อาคารวิชาการ 2  332781
(1) 1,
L3
     332665
(1) 1,
L2
    
  332782
(1) 1,
L3
         
   102984
(1) 1,
L2
       
   102983
(1) 1,
L3
       
   102982
(1) 2,
L2
       
   102482
(1) 1,
L1
         
   102381
(1) 1,
L1
       
   102983
(1) 1,
L3
       
    102482
(1) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.