ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    C2-510  103232
(4) 1,
L1
  103115
(4) 1,
L1
  
    ห้องประชุมสาขาC2 106717
(4) 1,
L2
  106717
(4) 1,
L2
 
 106717
(4) 1,
L2
  106217
(4) 1,
L1
 
 106217
(4) 1,
L1
  106717
(4) 1,
L2
 
 106355
(4) 1,
L1
   106407
(3) 1,
L1
อังคาร    C2-510  103224
(4) 1,
L1
  103252
(4) 1,
L1
  
    C2-515     103442
(4) 1,
L1
  
    C2-532  SCI05 7696
(1) 1,
L2
     
  105696
(1) 1,
L2
     
    ห้องประชุมสาขาC2 106218
(4) 1,
L1
  106218
(4) 1,
L1
 
 106357
(4) 1,
L1
     
    อาคารวิชาการ 2  105371
(4) 1,
L1
     
  5
(3) 1,
L1
     
   332662
(1) 1,
L2
     
พุธ    C2-510  103115
(4) 1,
L1
     
    C2-515     103643
(4) 1,
L2
  
    C2-549 105395
(3) 1,
L1
     
    ห้องประชุมสาขาC2 106815
(4) 1,
L2
  106815
(4) 1,
L2
 
 106359
(4) 1,
L1
     
    อาคารวิชาการ 2 332712
(3) 1,
L2
     
  332541
(3) 1,
L2
     
พฤหัสบดี    C2-510  103252
(4) 1,
L1
  103224
(4) 1,
L1
  
    C2-515     103442
(4) 1,
L1
  
     103643
(4) 1,
L2
  
    ห้องประชุมสาขาC2 106216
(4) 1,
L1
  106216
(4) 1,
L1
 
     106381
(3) 1,
L1
 
    อาคารวิชาการ 2 332635
(3) 1,
L2
     
  5
(3) 1,
L1
      
  105371
(4) 1,
L1
     
ศุกร์    C2-510  103232
(4) 1,
L1
  103115
(4) 1,
L1
  
    ห้องประชุมสาขาC2 106219
(4) 1,
L1
  106219
(4) 1,
L1
 
 106111
(4) 1,
L1
  106111
(4) 1,
L1
   
 106718
(4) 1,
L2
  106718
(4) 1,
L2
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.