ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    C2-510  103222
(4) 1,
L1
  103621
(4) 1,
L2
 103452
(4) 1,
L1
    C2-512     103743
(4) 2,
L3
  
     103743
(4) 1,
L2
  
    C2-515  103625
(4) 1,
L2
    103641
(4) 1,
L2
    C2-532     105601
(4) 1,
L2
  
    อาคารวิชาการ 2 325482
(1) 1,
L1
    332618
(1) 1,
L2
 332636
(1) 1,
L2
  
 332572
(3) 1,
L2
     
อังคาร    C2-233  324511
(4) 1,
L2
     
    C2-510  103342
(4) 1,
L1
  103231
(4) 1,
L1
  
    C2-512       103611
(4) 1,
L2
    C2-515  103789
(4) 1,
L2
  103625
(4) 1,
L2
  
    C2-532 105614
(4) 1,
L2
      
    อาคารวิชาการ 2  103212
(4) 1,
L1
     
พุธ    C2-233  324684
(1) 1,
L2
 324684
(1) 1,
L2
     
  324681
(1) 1,
L2
 324681
(1) 1,
L2
     
    C2-510  103222
(4) 1,
L1
    103621
(4) 1,
L2
    C2-512     103743
(4) 2,
L3
  
     103743
(4) 1,
L2
  
     103611
(4) 1,
L2
  
    C2-515  103789
(4) 1,
L2
     
    C2-532     105601
(4) 1,
L2
  
พฤหัสบดี    C2-233  324511
(4) 1,
L2
     
    C2-510  103342
(4) 1,
L1
  103231
(4) 1,
L1
 103452
(4) 1,
L1
    C2-512     103743
(4) 1,
L2
  
     103743
(4) 2,
L3
  
    C2-515  103641
(4) 1,
L2
     
    C2-532 105614
(4) 1,
L2
      
    ห้องประชุมสาขาC2 106212
(4) 1,
L1
  106212
(4) 1,
L1
 
    อาคารวิชาการ 2  103212
(4) 1,
L1
  332571
(3) 1,
L2
  
ศุกร์    อาคารวิชาการ 2     332683
(3) 1,
L2
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.