ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    อาคารวิชาการ 1 535725
(4) 1,
L2
  574554
(3) 1,
L2
   
 535925
(4) 1,
L2
  535727
(4) 1,
L2
  
  524718
(3) 1,
L2
  535926
(4) 1,
L2
  
  571307
(4) 1,
L3
     540306
(4) 1,
L1
   525692
(4) 1,
L2
       
   525792
(4) 1,
L2
       
อังคาร    ห้องประชุมสาขาC1      521737
(4) 1,
L2
  
      524611
(4) 1,
L2
    
      521637
(4) 1,
L2
  
    อาคารวิชาการ 1 521427
(3) 1,
L1
     573687
(4) 1,
L2
    
 214321
(3) 1,
L1
  214321
(3) 1,
L1
  
 224225
(3) 1,
L1
  571312
(5) 1,
L2
  
  574507
(3) 1,
L2
     224250
(3) 1,
L1
  214105
(3) 1,
L1
      214205
(3) 1,
L1
พุธ    ห้องประชุมสาขาC1      524737
(3) 1,
L2
  
    อาคารวิชาการ 1  571317
(4) 1,
L2
  214222
(3) 1,
L1
  
  224224
(3) 1,
L1
       
   525792
(4) 1,
L2
       
   525692
(4) 1,
L2
       
พฤหัสบดี    ห้องประชุมสาขาC1      524611
(4) 1,
L2
    
    อาคารวิชาการ 1 521427
(3) 1,
L1
     573687
(4) 1,
L2
    
ศุกร์    อาคารวิชาการ 1 214205
(3) 1,
L1
  575720
(4) 1,
L2
   
 224225
(3) 1,
L1
       
  214241
(3) 1,
L1
       
เสาร์    ห้องประชุมสาขาC1  583401
(3) 1,
L1
       
    อาคารวิชาการ 1  214302
(2) 1,
L1
  224493
(4) 3,
L1
 
      224493
(4) 2,
L1
 
      224493
(4) 1,
L1
 
      224493
(4) 4,
L1
 
อาทิตย์    อาคารวิชาการ 1  214245
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.