ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารรัฐสีมาคุณากร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  4/3/2567 - 10/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B6101-A  IST30 1102
(3) 9,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
      ENG35 3062
(2) 1,
L1
        
      ENG35 3062
(2) 3,
L1
        
      ENG35 3062
(2) 2,
L1
        
    B6102-A ENG32 2203
(4) 1,
L1
 524433
(4) 1,
L1
  ENG39 3106
(5) 3,
L1
       
     สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
      539308
(5) 1,
L1
       
      ENG39 3106
(5) 1,
L1
       
      ENG39 3106
(5) 2,
L1
       
    B6103-A  IST30 1102
(3) 10,
L1
  ENG21 3102
(3) 1,
L1
       
     สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
      521352
(4) 1,
L1
       
    B6104-A   ENG21 3008
(3) 1,
L1
  802312
(2) 1,
L1
      
   521314
(4) 1,
L1
  802312
(2) 3,
L1
      
     สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
      802312
(2) 4,
L1
      
      802312
(2) 2,
L1
      
    B6105-A   581346
(3) 1,
L1
  529290
(4) 1,
L1
    ENG20 1010
(1) 11,
L1
 
      ENG24 2060
(4) 1,
L1
       
    B6106-A   ENG39 3105
(5) 1,
L1
  ENG21 3205
(3) 1,
L1
      
   539309
(5) 1,
L1
  521364
(3) 1,
L1
      
    B6107-A   ENG35 2032
(3) 2,
L1
  533473
(2) 1,
L1
       
   ENG35 2032
(3) 1,
L1
          
   ENG35 2032
(3) 3,
L1
          
    B6108-A  SCI15 2107
(3) 1,
L1
  538433
(1) 1,
L1
  ENG35 4070
(2) 1,
L1
  
    B6109-A   ENG26 2008
(3) 1,
L1
          
    B6110-A 802311
(4) 1,
L1
 802407
(3) 1,
L1
 ENG29 2004
(3) 2,
L1
 802407
(3) 1,
L1
    
    B6501-A 
() ,
BOOKING
     
   SCI08 2001
(4) 1,
L1
  SCI01 1001
(1) 1,
L1
      
    B6502-A   527248
(4) 1,
L1
  ENG33 6001
(2) 1,
L1
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนธานี
() ,
BOOKING
     
      533061
(2) 1,
L1
       
    B6503-A  1101181
(3) 1,
L1
  530444
(4) 1,
L1
       
      530444
(4) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 01      ENG25 2100
(2) 1,
L1
 DGT00 0130
(1) 1,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 02  106216
(4) 1,
L1
  106216
(4) 1,
L1
  DGT00 0130
(1) 2,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 03      ENG25 2140
(2) 1,
L1
 DGT00 0130
(1) 3,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 04      530316
(4) 1,
L1
   DGT00 0130
(1) 4,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 05  522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
  DGT00 0130
(1) 5,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 06      211324
(4) 1,
L1
 DGT00 0130
(1) 6,
L1
   
    DIGITAL TECH LAB 07      ENG29 3311
(3) 1,
L1
   DGT00 0130
(1) 7,
L1
   
      529311
(3) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 08           ENG20 1010
(1) 10,
L1
 
    DIGITAL TECH LAB 09        527351
(2) 1,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 14      ENG28 3116
(1) 1,
L1
      
      528322
(1) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2 1101061
(3) 3,
L41
  1102041
(3) 1,
L1
     
 1101061
(3) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 3 1101061
(3) 2,
L1
  1102041
(3) 2,
L1
     
อังคาร    B6101-A  ENG22 2007
(4) 1,
L1
  ENG29 2113
(3) 1,
L1
       
      529204
(4) 1,
L1
       
    B6102-A  1102101
(3) 1,
L1
  539308
(5) 1,
L1
       
      ENG39 3106
(5) 2,
L1
       
      ENG39 3106
(5) 3,
L1
       
      ENG39 3106
(5) 1,
L1
       
    B6103-A   581352
(3) 1,
L1
          
    B6104-A 802317
(4) 1,
L1
  ENG29 3321
(3) 1,
L1
      
    B6105-A   529290
(4) 1,
L1
  533331
(2) 1,
L1
       
   ENG24 2060
(4) 1,
L1
          
    B6106-A   539309
(5) 1,
L1
  581346
(3) 1,
L1
 533473
(2) 2,
L1
     
   ENG39 3105
(5) 1,
L1
          
    B6107-A ENG35 4500
(2) 1,
L1
  ENG35 4507
(2) 1,
L1
     
     
() ,
BOOKING
     
    B6108-A ENG35 4578
(2) 1,
L1
  ENG35 4590
(4) 1,
L1
     
    B6109-A SCI05 1002
(4) 7,
L1
 524451
(4) 1,
L1
          
    B6110-A 802407
(3) 1,
L1
  ENG29 2111
(3) 1,
L1
 802407
(3) 1,
L1
 802405
(3) 1,
L1
      
   529201
(4) 1,
L1
          
    B6501-A 
() ,
BOOKING
     
    B6503-A  803203
(3) 1,
L1
  530444
(4) 1,
L1
       
      530444
(4) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 01      1101212
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 02 1101231
(3) 1,
L1
  1101232
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03      1101282
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 04      245353
(3) 1,
L1
 245353
(3) 1,
L1
 245353
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 05      ENG24 2050
(2) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 06      ENG25 2140
(2) 6,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 07      ENG25 2100
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 08      ENG22 2007
(4) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 09      527351
(2) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 10      ENG25 2140
(2) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 11      ENG25 2140
(2) 3,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 13        585310
(2) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15      524208
(2) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2 1101131
(3) 1,
L1
  1102043
(2) 1,
L1
     
      1101132
(3) 1,
L1
     
พุธ    B6101-A   803316
(2) 2,
L1
  529204
(4) 1,
L1
 ENG32 2203
(4) 1,
L1
     
      ENG29 2113
(3) 1,
L1
 ENG29 2113
(3) 1,
L1
       
    B6102-A  526411
(3) 1,
L1
  ENG39 4215
(3) 1,
L1
 ENG21 3102
(3) 1,
L1
     
        521352
(4) 1,
L1
     
        สอบโครงงาน
() ,
BOOKING
  
          524433
(4) 1,
L1
   
    B6103-A 523314
(4) 1,
L1
  1102121
(3) 1,
L1
สอบโครงงาน
() ,
BOOKING
  
    B6104-A  245223
(3) 1,
L1
  802408
(2) 2,
L1
     
      802408
(2) 3,
L1
     
      802408
(2) 4,
L1
     
      802408
(2) 1,
L1
     
        สอบโครงงาน
() ,
BOOKING
  
    B6105-A   529209
(4) 2,
L1
  IST30 1122
(3) 2,
L1
      
   ENG29 2143
(4) 2,
L1
          
    B6106-A   533045
(4) 1,
L1
  ENG25 4022
(3) 1,
L1
    
    B6107-A   528321
(3) 1,
L1
  ENG35 4572
(2) 1,
L1
 ENG35 3060
(2) 1,
L1
  
   ENG28 3115
(3) 1,
L1
          
    B6108-A ENG35 3063
(2) 1,
L1
          
    B6109-A   ENG26 2008
(3) 1,
L1
          
    B6110-A 802407
(3) 1,
L1
  SCI05 1002
(4) 7,
L1
  530316
(4) 1,
L1
       
    B6501-A 
() ,
BOOKING
     
      SCI04 1005
(4) 1,
L1
  SCI08 2001
(4) 1,
L1
    
    B6502-A  245107
(3) 1,
L1
  1101292
(3) 1,
L1
     
      1101292
(3) 2,
L1
     
      1101292
(3) 3,
L1
     
      IST60 1052
(3) 1,
L1
     
    B6503-A   ENG29 2092
(4) 1,
L1
          
   529292
(4) 2,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 01          ENG23 1001
(2) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 02  533266
(1) 1,
L1
  1101292
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 2,
L1
  
      IST60 1052
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03      1101292
(3) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 3,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 04      1101292
(3) 3,
L1
 ENG23 1001
(2) 4,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 05      ENG23 2001
(2) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 5,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 06      ENG25 2140
(2) 4,
L1
 ENG23 1001
(2) 6,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 07      ENG25 2140
(2) 5,
L1
 ENG23 1001
(2) 7,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 08      333345
(3) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 8,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 09      211202
(3) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 9,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 10 1101101
(3) 1,
L1
  1101102
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 10,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 11 1101101
(3) 2,
L1
  1101102
(3) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 11,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 12          ENG23 1001
(2) 12,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 13          ENG23 1001
(2) 13,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 14          ENG23 1001
(2) 14,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 15      530414
(4) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 15,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 16        524208
(2) 2,
L1
    
        ENG24 2050
(2) 2,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 17          533263
(1) 1,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2      1101062
(3) 1,
L1
     
      1101062
(3) 3,
L41
     
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 3      1101062
(3) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    B6102-A  ENG25 2120
(3) 2,
L1
          
    B6103-A      581352
(3) 1,
L1
      
    B6104-A   521314
(4) 1,
L1
  802201
(4) 1,
L1
     
   ENG21 3008
(3) 1,
L1
          
    B6106-A        533045
(4) 1,
L1
     
    B6107-A ENG35 2031
(2) 1,
L1
      ENG35 4080
(4) 1,
L1
  
    B6110-A     802407
(3) 1,
L1
 802313
(4) 1,
L1
     
    B6501-A 
() ,
BOOKING
     
    B6502-A      1101182
(3) 4,
L1
     
      1101182
(3) 1,
L1
     
      1101182
(3) 3,
L1
     
      1101182
(3) 2,
L1
     
    B6503-A      245207
(3) 1,
L1
       
      245207
(3) 3,
L1
       
      245207
(3) 2,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 01  ENG25 3080
(3) 1,
L1
  1101182
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 16,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 02  ENG25 3080
(3) 2,
L1
  1101182
(3) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 17,
L1
  
      1101182
(3) 4,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 03  522362
(4) 1,
L1
  1101182
(3) 3,
L1
 ENG23 1001
(2) 18,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 04      ENG28 3114
(1) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 19,
L1
  
      528320
(1) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 05      533265
(1) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 20,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 06      533265
(1) 1,
L1
   ENG23 1001
(2) 21,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 07      529311
(3) 1,
L1
 ENG29 3311
(3) 1,
L1
 245207
(3) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 22,
L1
  
      ENG29 3311
(3) 1,
L1
 529311
(3) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 08        245207
(3) 2,
L1
 ENG23 1001
(2) 23,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 09   ENG29 3371
(3) 1,
L1
    245207
(3) 3,
L1
 ENG23 1001
(2) 24,
L1
  
   529324
(4) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 10      333352
(3) 1,
L1
  ENG23 1001
(2) 25,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 11          ENG23 1001
(2) 26,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 12          ENG23 1001
(2) 27,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 13        585310
(2) 1,
L1
 ENG23 1001
(2) 28,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB 14  528322
(1) 2,
L1
      ENG23 1001
(2) 29,
L1
  
  ENG28 3116
(1) 2,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 15          ENG23 1001
(2) 30,
L1
  
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 2 1102082
(3) 1,
L1
  1102042
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB ANIMATION 3 1102082
(3) 2,
L1
  1102042
(3) 2,
L1
     
ศุกร์    B6102-Aเกมส์แค้มป์ดิจิเทค
() ,
BOOKING
      522375
(3) 1,
L1
      
    B6103-A 1102122
(3) 1,
L1
  ENG25 2120
(3) 3,
L1
      
    B6106-A      SCI05 1103
(2) 1,
L1
 SCI05 1103
(2) 1,
L1
     
    B6107-A ENG35 3061
(2) 1,
L1
  ENG35 1010
(1) 1,
L1
      
 ENG35 3061
(2) 2,
L1
          
    B6109-A ENG28 3115
(3) 1,
L1
  524451
(4) 1,
L1
          
 528321
(3) 1,
L1
             
    B6110-A 802407
(3) 1,
L1
  SCI05 1002
(4) 7,
L1
 802407
(3) 1,
L1
         
    B6501-A 
() ,
BOOKING
     
    B6502-A 
() ,
BOOKING
     
    B6503-Aกิจกรรมของดิจิเทค
() ,
BOOKING
     
    DIGITAL TECH LAB 01  522372
(1) 1,
L1
  522372
(1) 2,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 03 ENG22 2011
(2) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 04 ENG22 2011
(2) 2,
L1
  530316
(4) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 05 522270
(2) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 07  332326
(2) 1,
L1
          
  322326
(2) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 08   ENG25 4051
(3) 1,
L1
  ENG25 4051
(3) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 09   529324
(4) 1,
L1
          
   ENG29 3371
(3) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 10 1101092
(3) 1,
L1
  1101091
(3) 1,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 11 1101092
(3) 2,
L1
  1101091
(3) 2,
L1
     
    DIGITAL TECH LAB 15           558204
(8) 1,
L1
 
เสาร์    B6101-A 554605
(3) 1,
L2
  554702
(20) 1,
L2
     
    B6102-Aเกมส์แค้มป์ดิจิเทค
() ,
BOOKING
      554670
(5) 1,
L2
     
    B6103-A 1102103
(2) 1,
L1
  554704
(45) 1,
L3
     
    B6104-A 554683
(4) 1,
L2
  554703
(60) 1,
L3
     
    B6105-A 559208
(12) 1,
L1
  559208
(12) 1,
L1
 551242
(3) 2,
L1
  
    B6106-A      554601
(4) 1,
L2
     
    B6107-A 559107
(4) 1,
L1
  551242
(3) 1,
L1
      
    B6108-A 559313
(4) 1,
L1
 559431
(4) 1,
L1
  559421
(4) 1,
L1
 559432
(4) 1,
L1
   
    B6501-A  IST20 2508
(2) 1,
L1
           
 
() ,
BOOKING
     
    IST20 2508
(2) 1,
L1
  IST20 2508
(2) 1,
L1
      
    B6502-A      1101063
(2) 1,
L1
 559109
(4) 1,
L1
    
      1101063
(2) 2,
L41
      
    B6503-Aกิจกรรมของดิจิเทค
() ,
BOOKING
     
    DIGITAL TECH LAB 01  ENG22 3004
(1) 1,
L1
  ENG22 3004
(1) 2,
L1
      
  522363
(1) 1,
L1
          
    DIGITAL TECH LAB 02  ENG60 4020
(4) 1,
L1
  ENG60 4019
(2) 1,
L1
       
    DIGITAL TECH LAB 04  522398
(4) 1,
L1
  522398
(4) 1,
L1
      
    DIGITAL TECH LAB 07         559201
(3) 1,
L1
    
    DIGITAL TECH LAB 08         559201
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์    B6101-A  ENG62 2002
(2) 1,
L1
  ENG62 1007
(2) 1,
L1
     
    B6102-Aเกมส์แค้มป์ดิจิเทค
() ,
BOOKING
      554602
(4) 1,
L2
     
    B6103-A 554642
(4) 1,
L2
  1102103
(2) 1,
L1
       
    B6104-A      554638
(4) 1,
L2
     
    B6105-A 559208
(12) 1,
L1
  554643
(4) 1,
L2
     
    B6106-A      559201
(3) 1,
L1
      
    B6107-A      559209
(1) 1,
L1
      
    B6108-A 559421
(4) 1,
L1
 559431
(4) 1,
L1
  559313
(4) 1,
L1
       
    B6109-A      ENG61 7813
(6) 1,
L2
     
    B6110-A      ENG61 7052
(6) 1,
L2
     
    B6501-Aกิจกรรมสำนักวิชาพยาบาล
() ,
BOOKING
     
    B6502-A  1101063
(2) 1,
L1
    559109
(4) 1,
L1
     
  1101063
(2) 2,
L41
          
    B6503-Aกิจกรรมของดิจิเทค
() ,
BOOKING
     
    DIGITAL TECH LAB 01 554626
(4) 1,
L2
          
    DIGITAL TECH LAB 02 ENG61 7814
(6) 1,
L2
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.