ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    B5101 103105
(4) 7,
L1
           
    B5201 531308
(3) 1,
L1
 528319
(2) 1,
L1
  203324
(3) 2,
L1

(23279) ,
BOOKING
   
    B5202   533370
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 533378
(4) 1,
L1
      
    B5203 536302
(4) 1,
L1
 582316
(4) 1,
L1
  203402
(3) 1,
L1
      
   530316
(4) 1,
L1
         
    B5204   332242
(3) 2,
L1
  526205
(4) 1,
L1
      
   332242
(3) 1,
L1
  526212
(3) 1,
L1
       
   332242
(3) 3,
L1
         
    B5205 522271
(3) 1,
L1
   535311
(4) 1,
L1
    
       535309
(3) 1,
L1
    
    B5206   534204
(3) 1,
L1
  235358
(3) 1,
L1
     
    B5207  205211
(3) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
     
    B5208 (Active L)  712209
(3) 1,
L1
  529324
(4) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
    
        105101
(4) 3,
L1
    
    B5209 521316
(4) 1,
L1
 585203
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
      
 521316
(4) 1,
L1
   สำหรับสอนออนไลน์ผ่าน Zoom
(12761) ,
BOOKING
    
    B5210   202108
(2) 2,
L1
  203412
(3) 1,
L1
   203411
(3) 1,
L1
  
    B5211
(24017) ,
BOOKING
 535403
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com5      530316
(4) 1,
L1
     
      582316
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com6         533263
(1) 1,
L1
  
         533263
(1) 1,
L1
  
    Lab_Com7      114334
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com8 527418
(4) 1,
L1
  525206
(2) 1,
L1
    
อังคาร    B5101 103102
(4) 2,
L1
           
 103102
(4) 1,
L1
           
    B5201  214242
(3) 1,
L1
  213203
(3) 9,
L1
  213102
(3) 24,
L1
   
    B5202 540202
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
 534204
(3) 1,
L1
     
    B5203 213203
(3) 5,
L1
 538417
(4) 1,
L1
  235354
(3) 1,
L1
 235354
(3) 2,
L1
  303433
(3) 1,
L1
   
    B5204  524207
(3) 1,
L1
  213203
(3) 10,
L1
      
    B5205 213203
(3) 6,
L1
 537203
(2) 1,
L1
  537202
(4) 1,
L1
 533427
(4) 1,
L1
      
    B5206   533043
(4) 1,
L1
  618423
(2) 3,
L1
    
      618423
(2) 2,
L1
    
      618423
(2) 1,
L1
    
    B5207  332304
(2) 2,
L1
 105101
(4) 2,
L1
         
  322304
(2) 2,
L1
           
  322304
(2) 1,
L1
           
  332304
(2) 1,
L1
           
    B5208 (Active L)
() ,
BOOKING
  535451
(4) 1,
L1
 103113
(3) 1,
L1
  
 522268
(4) 1,
L1
 202324
(2) 2,
L1
         
    B5209  203323
(3) 1,
L1
  213203
(3) 7,
L1
   551343
(1) 1,
L1
    B5210 530331
(4) 1,
L1
 522268
(4) 1,
L1
  213203
(3) 8,
L1
   203411
(3) 2,
L1
  
    B5211   521364
(3) 1,
L1
   211102
(3) 1,
L1
 211102
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com5        235354
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com6        235354
(3) 2,
L1
    
    Lab_Com8          524203
(4) 1,
L1
 
พุธ    B5101   102105
(3) 1,
L1
         
    B5201  335451
(4) 1,
L1
 530253
(1) 1,
L1
 213305
(3) 20,
L1
      
  325453
(3) 1,
L1
         
    B5202 531308
(3) 1,
L1
 531308
(3) 1,
L1
 583207
(3) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 533427
(4) 1,
L1
 533496
(1) 1,
L1
     
   524301
(4) 1,
L1
         
    B5203  522370
(3) 1,
L1
  538205
(3) 1,
L1
     
    B5204   214243
(3) 2,
L1
  335231
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
 105101
(4) 1,
L1
  
   214243
(3) 1,
L1
         
    B5205 335321
(3) 1,
L1
 523419
(4) 1,
L1
  203405
(3) 1,
L1
 213204
(3) 1,
L1
    
 325321
(3) 1,
L1
            
    B5206 532432
(4) 1,
L1
 524211
(4) 1,
L1
  203405
(3) 2,
L1
 213204
(3) 2,
L1
    
    B5207   582316
(4) 1,
L1
   617341
(3) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
  
   530316
(4) 1,
L1
          
    B5208 (Active L) 535206
(4) 1,
L1
  103113
(3) 1,
L1
 103113
(3) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
    
        105101
(4) 3,
L1
    
    B5209 521316
(4) 1,
L1
 534312
(3) 1,
L1
  900008
(0) 1,
L3
     
 521316
(4) 1,
L1
           
    B5210   323457
(3) 1,
L1
 203415
(3) 1,
L1
 213204
(3) 7,
L1
    
    B5211   576633
(4) 1,
L2
  211126
(3) 1,
L1
      
    Lab_Com5      525206
(2) 6,
L1
 523101
(2) 5,
L1
 
    Lab_Com6 535488
(4) 1,
L1
  529426
(3) 1,
L1
  523101
(2) 6,
L1
 
    Lab_Com7      585202
(2) 1,
L1
 523101
(2) 7,
L1
 
    Lab_Com8 525301
(2) 3,
L1
  521343
(4) 1,
L1
 523101
(2) 8,
L1
 
พฤหัสบดี    B5101 103102
(4) 1,
L1
 103105
(4) 7,
L1
         
 103102
(4) 2,
L1
           
    B5201 537316
(4) 1,
L1
 539306
(4) 1,
L1
  213203
(3) 1,
L1
  213203
(3) 16,
L1
   
 537309
(4) 1,
L1
 539205
(4) 1,
L1
         
    B5202 522266
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
 213204
(3) 3,
L1
    
    B5203 213203
(3) 11,
L31
 525304
(4) 1,
L1
  213203
(3) 2,
L1
 213204
(3) 4,
L1
   322481
(3) 1,
L1
 
    B5204 530331
(4) 1,
L1
 335231
(3) 1,
L1
  213203
(3) 3,
L1
 213204
(3) 5,
L1
    
    B5205  235405
(2) 3,
L1
  
(8040) ,
BOOKING
สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
    B5206 213203
(3) 12,
L31
 523276
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
 213204
(3) 6,
L1
    
    B5207 585309
(4) 1,
L1
 105101
(4) 2,
L1
  1101183
(2) 1,
L31
 332304
(2) 1,
L1
  
 525311
(4) 1,
L1
       322304
(2) 1,
L1
  
    B5208 (Active L) 535310
(2) 2,
L1
   617351
(2) 1,
L1
 559208
(12) 1,
L1
   
 535412
(2) 1,
L1
         
    B5209 213203
(3) 13,
L31
 531215
(4) 1,
L1
  529318
(4) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
 213203
(3) 14,
L1
           
    B5210 213203
(3) 15,
L1
 524323
(4) 1,
L1
  213203
(3) 4,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  
   524321
(4) 1,
L1
         
    B5211  573755
(3) 1,
L2

(511) ,
BOOKING
    
     
(21233) ,
BOOKING
     
    Lab_Com5        235204
(3) 1,
L1
 523101
(2) 15,
L1
 
    Lab_Com6 585208
(2) 1,
L1
    235204
(3) 2,
L1
 523101
(2) 16,
L1
 
    Lab_Com7  332326
(2) 1,
L1
    235204
(3) 3,
L1
 523101
(2) 17,
L1
 
  322326
(2) 1,
L1
         
    Lab_Com8      525301
(2) 2,
L1
 523101
(2) 18,
L1
 
ศุกร์    B5101 102105
(3) 1,
L1
  103105
(4) 7,
L1
  202241
(2) 1,
L1
      
    B5201   583207
(3) 1,
L1
   617345
(3) 1,
L1
 617345
(3) 1,
L1
     
   524301
(4) 1,
L1
         
    583207
(3) 1,
L1
         
    B5202  539423
(4) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
   559209
(1) 1,
L1
    
    B5203   335341
(3) 1,
L1
 335341
(3) 1,
L1
         
    B5204  539204
(5) 1,
L1
    559201
(3) 1,
L1
    
    B5205   533045
(4) 1,
L1
     618424
(3) 1,
L1
  
    B5206 
(8040) ,
BOOKING
  802201
(4) 1,
L1
 802201
(4) 1,
L1
    
    B5207  105216
(2) 1,
L1
 105216
(2) 1,
L1
 235382
(3) 1,
L1
      
     202293
(2) 1,
L1
        
     205386
(2) 1,
L1
      
      202293
(2) 1,
L1
      
    B5208 (Active L)  803203
(3) 1,
L1
  105101
(4) 1,
L1
      
      105101
(4) 3,
L1
      
    B5209      322304
(2) 2,
L1
     
      332304
(2) 2,
L1
     
    B5210 
() ,
BOOKING
         
    Lab_Com5   537404
(2) 1,
L1
    537404
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com8 529324
(4) 1,
L1
           
เสาร์    B5201 559107
(4) 1,
L1
 559201
(3) 1,
L1
     559109
(4) 1,
L1
   
    B5202         
() ,
BOOKING
 
    B5204        
() ,
BOOKING
  
    B5207 554605
(3) 1,
L2
  554670
(5) 1,
L2
    
    B5208 (Active L) 559208
(12) 1,
L1
  559208
(12) 1,
L1
    
    Lab_Com6      551162
(6) 1,
L1
    
    Lab_Com7      551162
(6) 2,
L1
    
    Lab_Com8  522372
(1) 1,
L1
  522372
(1) 2,
L1
     
อาทิตย์    B5201         
() ,
BOOKING
  
    B5203 559208
(12) 1,
L1
  559107
(4) 1,
L1
 559109
(4) 1,
L1
    
    B5206        
() ,
BOOKING
   
    B5207 554631
(4) 1,
L2
  554601
(4) 1,
L2
    
    B5208 (Active L) 554639
(4) 1,
L2
  554626
(4) 1,
L2
    
    B5209      554704
(45) 1,
L2
    
    Lab_Com6      551162
(6) 1,
L1
    
    Lab_Com7      551162
(6) 2,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.