ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  22/4/2567 - 28/4/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    B5101  801102
(3) 1,
L1
        
  IPH01 1002
(3) 1,
L1
        
    B5201   ENG29 3252
(4) 1,
L1
  534311
(4) 2,
L1
 534311
(4) 1,
L1
 532324
(4) 1,
L1
   
      534311
(4) 1,
L1
 534311
(4) 2,
L1
 ENG32 3311
(3) 1,
L1
    
    B5202 533251
(4) 2,
L1
 ENG25 2110
(3) 5,
L1
  IST30 1102
(3) 32,
L1
    
   ENG25 2110
(3) 6,
L1
        
   ENG25 2110
(3) 4,
L1
        
    B5203   527248
(4) 2,
L1
  SCI09 2209
(4) 1,
L1
    
    B5204   SCI02 1111
(4) 5,
L1
  ENG39 2102
(5) 1,
L1
     
      539204
(5) 1,
L1
     
    B5205  333342
(3) 1,
L1
 ENG32 2106
(1) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
    
    ENG32 2106
(1) 2,
L1
        
    B5206 ENG22 2012
(3) 1,
L1
  534205
(3) 1,
L1
  สอนเพิ่มเติม 534205:คุณสมบัติหินและของไหล อ.ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่
(18491) ,
BOOKING
 
 522271
(3) 1,
L1
        
    B5207  205211
(3) 1,
L1
  245356
(3) 1,
L1
    
    B5208(Active_L) ENG25 4522
(4) 1,
L1
 ENG32 3304
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
  802325
(2) 1,
L1
  
    B5209   534204
(3) 1,
L1
  IST20 2002
(3) 2,
L1
    
    B5210  NUR01 2008
(2) 1,
L1
  NUR06 2001
(2) 1,
L1

() ,
BOOKING
   803406
(3) 1,
L1
    B5211   582351
(4) 1,
L1
  ENG29 3331
(3) 1,
L1
    
      529422
(3) 1,
L1
    
อังคาร    B5101 IST20 1007
(3) 1,
L1
    SCI02 1111
(4) 3,
L1
    
    B5201  SCI08 2113
(3) 1,
L1
  803404
(2) 1,
L1
   
    B5202 533251
(4) 2,
L1
 SCI05 1005
(2) 1,
L1
  SCI03 1003
(3) 1,
L1
  IST30 1102
(3) 33,
L1
 
    B5203  1101211
(3) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 4,
L1
    
      IST30 1103
(3) 3,
L1
    
    B5204 IST30 1103
(3) 1,
L1
   IST30 1103
(3) 6,
L1
    
 IST30 1103
(3) 2,
L1
   IST30 1103
(3) 5,
L1
    
    B5205  IST30 1405
(3) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 8,
L1
    
      IST30 1103
(3) 7,
L1
    
    B5206  245224
(3) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 9,
L1
    
      IST30 1103
(3) 10,
L1
    
    B5207   583308
(4) 1,
L1
  585308
(4) 1,
L1
 IST30 1103
(3) 11,
L1
  
        IST30 1103
(3) 12,
L1
  
    B5208(Active_L)   IST20 2502
(2) 2,
L1
  524566
(3) 1,
L1
 524569
(3) 1,
L1
 
      ENG24 5660
(3) 1,
L1
 ENG24 5690
(3) 1,
L1
 
    B5209   530316
(4) 1,
L1
  522362
(4) 1,
L1
    
    B5210  NUR04 2002
(2) 1,
L1
  NUR01 2008
(2) 1,
L1
   803406
(3) 1,
L1
 
    B5211  IST30 7403
(3) 1,
L2
  106402
(3) 1,
L1
    
พุธ    B5101 SCI03 1002
(4) 1,
L1
 SCI02 1105
(3) 1,
L1
        
 SCI03 1002
(4) 2,
L1
          
    B5201 IST30 1104
(3) 6,
L1
   SCI05 2014
(4) 1,
L1
     
 IST30 1104
(3) 5,
L1
         
    B5202 IST30 1104
(3) 2,
L1
   ENG29 2142
(3) 1,
L1
    
 IST30 1104
(3) 1,
L1
         
    B5203 527248
(4) 2,
L1
 ENG32 2205
(4) 1,
L1
  SCI09 2209
(4) 1,
L1
    
   532333
(4) 1,
L1
        
    B5204  NUR06 2001
(2) 1,
L1
  303439
(3) 1,
L1
    
    B5205  245253
(3) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 13,
L1
    
      IST30 1103
(3) 14,
L1
    
    B5206  NUR01 1001
(2) 1,
L1
     IST30 1104
(3) 8,
L1
  
        IST30 1104
(3) 7,
L1
  
    B5207   534311
(4) 2,
L1
  IAT35 2201
(4) 1,
L1
     
   534311
(4) 1,
L1
        
    B5208(Active_L)   524211
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
   527347
(4) 1,
L1
 
   ENG24 2110
(4) 1,
L1
        
    B5209 SCI05 1009
(3) 1,
L1
  IST20 2507
(2) 2,
L1
  538312
(4) 1,
L1
 IST30 1104
(3) 10,
L1
  
      ENG38 3022
(4) 1,
L1
 IST30 1104
(3) 9,
L1
  
    B5210 IST30 1104
(3) 4,
L1
   NUR04 2002
(2) 1,
L1
  803406
(3) 1,
L1
 
 IST30 1104
(3) 3,
L1
         
    B5211  531385
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    B5101 SCI03 1002
(4) 1,
L1
 SCI02 1111
(4) 3,
L1
     CWI01 4100
(1) 39,
L1
 
 SCI03 1002
(4) 2,
L1
       CWI01 4100
(1) 4,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 40,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 41,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 43,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 44,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 45,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 46,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 47,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 48,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 5,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 6,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 7,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 8,
L1
 
         IST50 3412
(1) 1,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 10,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 12,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 13,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 15,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 16,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 18,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 19,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 2,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 20,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 22,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 23,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 26,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 27,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 28,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 29,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 30,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 31,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 32,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 34,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 35,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 36,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 37,
L1
 
         CWI01 4100
(1) 38,
L1
 
    B5201 529201
(4) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
    IST30 1103
(3) 15,
L1
    
 ENG29 2111
(3) 1,
L1
 ENG29 2111
(3) 1,
L1
    IST30 1103
(3) 16,
L1
    
    B5202  NUR01 1002
(1) 1,
L1
   SCI03 1003
(3) 1,
L1
 IST30 1103
(3) 21,
L1
  
        IST30 1103
(3) 22,
L1
  
    B5203   537403
(3) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 18,
L1
    
      IST30 1103
(3) 17,
L1
    
    B5204 ENG39 2102
(5) 1,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 20,
L1
    
 539204
(5) 1,
L1
    IST30 1103
(3) 19,
L1
    
    B5205   534205
(3) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
    IST30 1103
(3) 23,
L1
  
        IST30 1103
(3) 24,
L1
  
    B5206  522391
(3) 1,
L1
    IST30 1104
(3) 11,
L1
  
        IST30 1104
(3) 12,
L1
  
    B5207  245254
(3) 1,
L1
 สัมมนา
() ,
BOOKING
   
    B5208(Active_L)  601107
(3) 1,
L1
  ENG25 4042
(3) 1,
L1
 527347
(4) 1,
L1
   
    B5209 SCI05 2014
(4) 1,
L1
 585311
(3) 1,
L1
  529301
(4) 1,
L1
 529301
(4) 1,
L1
   
      ENG29 3132
(3) 1,
L1
    
    B5210  NUR04 2002
(2) 1,
L1
   NUR01 2008
(2) 1,
L1
    
    B5211   529211
(4) 1,
L1
  SCI06 7121
(4) 1,
L2
    
ศุกร์    B5101 SCI02 1105
(3) 1,
L1
           
    B5201  IST30 1104
(3) 14,
L1
    532324
(4) 1,
L1
   
  IST30 1104
(3) 13,
L1
    ENG32 3311
(3) 1,
L1
    
    B5202  IST20 2506
(2) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 28,
L1
    
      IST30 1103
(3) 27,
L1
    
    B5204  IST30 1104
(3) 15,
L1
        
  IST30 1104
(3) 16,
L1
        
    B5207  SCI05 2016
(2) 1,
L1
 SCI05 2016
(2) 1,
L1
  802314
(3) 1,
L1
    
    B5208(Active_L)   526416
(4) 2,
L1
        
    B5209   IAT35 2201
(4) 1,
L1
  NUR01 1002
(1) 2,
L1
     
    B5210  NUR04 2002
(2) 1,
L1
  NUR01 2008
(2) 1,
L1
  803406
(3) 1,
L1
    B5211   529211
(4) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.