ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์| เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B1112
() ,
BOOKING
    
    B1113 551363
(8) 2,
L1
    
    B1115  524569
(3) 1,
L1
         
    B1117  1101183
(2) 1,
L31
         
    B1119          551471
(6) 2,
L1
    B1121      551162
(6) 1,
L1
    
    B1125      551162
(6) 3,
L1
    B1127 551363
(8) 1,
L1
    
    B1130 537310
(4) 1,
L1
         
    B1131   531388
(3) 1,
L1
         
    B1132  552612
(4) 1,
L2
        
    B1138 558203
(6) 2,
L1
        
 558203
(6) 1,
L1
        
    B1139 551156
(4) 2,
L1
         
    B1140          551615
(4) 1,
L2
    B1141      551162
(6) 2,
L1
 551471
(6) 1,
L1
    B1201 537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
    
    B1206  1101333
(2) 1,
L31
         
    B1208  1101063
(2) 1,
L31
  1101063
(2) 1,
L31
     
    B1209 551156
(4) 1,
L1
         
    B1210 202282
(2) 2,
L1
 202282
(2) 2,
L1
  202282
(2) 2,
L1
 202282
(2) 2,
L1
    
    B1211  525466
(3) 1,
L1
  525466
(3) 1,
L1
 525466
(3) 1,
L1
   
(433) ,
BOOKING
    B2101      551262
(8) 1,
L1
    B2102      551202
(4) 1,
L1
 551202
(4) 1,
L1
    B2104     
(16451) ,
BOOKING
    B3101 551154
(4) 1,
L1
         
    B3102      551261
(8) 1,
L1
 551261
(8) 1,
L1
    Lab_Com2      551142
(2) 1,
L1
    
      551161
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR1    
(22832) ,
BOOKING
   551312
(2) 1,
L1
    SEMINAR2      214109
(3) 1,
L1
 553682
(4) 1,
L2
    SEMINAR4  540494
(9) 1,
L1
  553665
(4) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.