ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
 
พุธ
 
 
-
 
               
พฤหัสบดี    B1112    521327
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
 523441
(4) 1,
L1
     
    B1113  213102
(3) 25,
L1
 521314
(4) 1,
L1
  213101
(3) 3,
L31
       
  213102
(3) 39,
L31
    213101
(3) 2,
L1
       
    B1114  
() ,
BOOKING
  213305
(3) 6,
L1
 213305
(3) 17,
L1
     
    B1115    534207
(3) 1,
L1
  525101
(2) 6,
L1
  536305
(4) 1,
L1
 
    534207
(3) 2,
L1
      525315
(4) 1,
L1
 
    B1116    102212
(3) 1,
L1
   213305
(3) 7,
L1
 213305
(3) 18,
L1
     
    B1117  213102
(3) 33,
L1
 103202
(4) 1,
L1
  525101
(2) 7,
L1
 526313
(1) 1,
L1
  551402
(4) 1,
L1
    B1118   106111
(4) 1,
L1
 106111
(4) 1,
L1
  533043
(4) 1,
L1
 213305
(3) 19,
L1
     
    B1119  213102
(3) 34,
L1
 525462
(4) 1,
L1
 105214
(4) 1,
L1
 524205
(3) 1,
L1
     
    B1120    531302
(4) 1,
L1
  525481
(2) 1,
L1
 102115
(4) 1,
L1
   
    531314
(4) 1,
L1
  535412
(2) 3,
L1
     
    B1121  213102
(3) 35,
L1
 528202
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
 559107
(4) 1,
L1
 จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
  
    528212
(3) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)    325452
(3) 1,
L1
  214263
(3) 1,
L1
     
    B1123  213102
(3) 36,
L1
 533378
(4) 1,
L1
  525101
(2) 8,
L1
      
    B1125  213203
(3) 17,
L1
 1101093
(2) 1,
L31
 
() ,
BOOKING
 1101093
(2) 1,
L31
   
    B1127  213102
(3) 38,
L1
 529309
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
 103141
(3) 1,
L1
     
    B1128(SmartCR)   
(21491) ,
BOOKING
 
(13191) ,
BOOKING

(21491) ,
BOOKING
 525487
(4) 1,
L1
  
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
  323425
(3) 1,
L1
       
    B1130  583310
(3) 1,
L1
  211225
(4) 1,
L1
  533341
(4) 1,
L1
 
(545) ,
BOOKING
  
       533045
(4) 1,
L1
       
    B1131  521352
(4) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
  529204
(4) 1,
L1
       
    B1132  322326
(2) 2,
L1
  529206
(4) 1,
L1
  529208
(4) 2,
L1
   531353
(3) 1,
L1
  
  332326
(2) 1,
L1
             
  322326
(2) 1,
L1
             
    B1133  582314
(4) 1,
L1
 530231
(4) 1,
L1
  529208
(4) 3,
L1
    576673
(4) 1,
L2
  
    B1134 526209
(2) 1,
L1
  214268
(3) 1,
L1
  214376
(3) 1,
L1
      
    B1135    526308
(4) 1,
L1
  525101
(2) 9,
L1
      
    B1136(Active_L)   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 521341
(4) 1,
L1
     
    B1137   233522
(3) 1,
L2
 
(10790) ,
BOOKING
      
    B1138   323352
(3) 2,
L1
   535331
(2) 1,
L1
 528436
(3) 1,
L1
    
   323352
(3) 1,
L1
   535307
(2) 1,
L1
     
    B1139  528215
(3) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
 526427
(3) 1,
L1
 522391
(3) 1,
L1
      
    B1140  529301
(4) 1,
L1
 529309
(4) 2,
L1
 
() ,
BOOKING
 538324
(4) 1,
L1
     
    B1141  532471
(4) 1,
L1
 1101153
(2) 1,
L31
 
(3970) ,
BOOKING
  524202
(4) 1,
L1
   
           524206
(2) 1,
L1
   
    B1201  535205
(4) 4,
L1
  582211
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
    
    B1202  530444
(4) 1,
L1
 583308
(4) 1,
L1
  211225
(4) 1,
L1
  536424
(4) 1,
L1
    
    B1203  528439
(3) 1,
L1
 335451
(4) 1,
L1
 103105
(4) 6,
L1
  525443
(1) 2,
L1
      
    B1204   235373
(3) 1,
L1
  103122
(4) 1,
L1
       
    B1205   224362
(3) 1,
L1
  523374
(4) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
     
    B1206  535204
(4) 4,
L1
  574526
(4) 1,
L2
     
    B1207   323456
(3) 1,
L1
  900010
(0) 1,
L3
  105107
(2) 1,
L1
   
    B1208  526206
(4) 1,
L1
 617347
(4) 1,
L1
  224360
(3) 1,
L1
      
  526206
(4) 1,
L1
            
    B1209  109203
(3) 1,
L1
 109206
(1) 2,
L1
 105105
(2) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
      
   109206
(1) 1,
L1
            
   109206
(1) 3,
L1
            
    B1210   601107
(3) 1,
L1
  529208
(4) 1,
L1
 1101153
(2) 1,
L31
   
    B1211   235208
(3) 1,
L1
  235376
(3) 1,
L1
      
    B1212  524315
(3) 1,
L1
  527305
(4) 1,
L1
  601103
(2) 1,
L1
       
  524312
(4) 1,
L1
    601109
(2) 1,
L1
       
   524315
(3) 1,
L1
            
    B1213  530312
(3) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
  535208
(2) 1,
L1
     
  530312
(4) 1,
L1
            
    B1214  525314
(4) 1,
L1
 582233
(3) 1,
L1
  335452
(4) 1,
L1
  538311
(4) 1,
L1
   
    530233
(3) 2,
L1
  335452
(4) 2,
L1
      
    B1215  530233
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
  538312
(4) 1,
L1
       
    B2101  535310
(2) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
  202212
(3) 1,
L1
   
    B2102  325321
(3) 1,
L1
 538416
(4) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
    
  335321
(3) 1,
L1
            
    B2103  531301
(3) 1,
L1
 531219
(3) 1,
L1
 102111
(4) 4,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
  531219
(3) 1,
L1
 531301
(3) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
  103105
(4) 4,
L1
 103105
(4) 1,
L1
     
  103101
(4) 1,
L1
            
    B3101  523251
(4) 1,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  235204
(3) 1,
L1
       
       235204
(3) 2,
L1
       
       235204
(3) 3,
L1
       
    B3102  530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  527317
(4) 1,
L1
       
    B3103  538417
(4) 1,
L1
 801202
(2) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
    B3104  531313
(4) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  529292
(4) 3,
L1
       
  531320
(4) 1,
L1
 527247
(4) 1,
L1
          
    B4101    202331
(2) 1,
L1
  601112
(3) 1,
L1
 528495
(1) 1,
L1
    
          531495
(1) 1,
L1
    
          522495
(1) 1,
L1
    
          530495
(1) 1,
L1
    
          205395
(1) 1,
L1
    
          551495
(1) 1,
L1
    
          235391
(1) 1,
L1
    
          536495
(1) 1,
L1
    
          617490
(1) 1,
L1
    
          618490
(1) 1,
L1
    
          204490
(1) 1,
L1
    
          114490
(1) 1,
L1
    
          537495
(1) 1,
L1
    
          529495
(1) 1,
L1
    
          530490
(1) 1,
L1
    
          533490
(1) 1,
L1
    
          532495
(1) 1,
L1
    
          527490
(1) 1,
L1
    
          523490
(1) 1,
L1
    
          534490
(1) 1,
L1
    
          535490
(1) 1,
L1
    
          323490
(1) 1,
L1
    
          531490
(1) 1,
L1
    
          526490
(1) 1,
L1
    
          532490
(1) 1,
L1
    
          528490
(1) 1,
L1
    
          521490
(1) 1,
L1
    
          537490
(1) 1,
L1
    
          312490
(1) 1,
L1
    
          551490
(1) 1,
L1
    
          102391
(1) 1,
L1
    
          104391
(1) 1,
L1
    
          105391
(1) 1,
L1
    
          325490
(1) 1,
L1
    
          539490
(1) 1,
L1
    
          521495
(1) 1,
L1
    
          535495
(1) 1,
L1
    
          335490
(1) 1,
L1
    
          524495
(1) 1,
L1
    
          525490
(1) 1,
L1
    
    GRADROOM2 
(10270) ,
BOOKING
          
    Lab_Com1  529201
(4) 1,
L1
  523201
(2) 1,
L1
  523101
(2) 11,
L1
  
    Lab_Com2   583206
(2) 1,
L1
  523201
(2) 2,
L1
  523101
(2) 12,
L1
  
    Lab_Com3       525301
(2) 5,
L1
 523101
(2) 13,
L1
  
    Lab_Com4       323352
(3) 1,
L1
  523101
(2) 14,
L1
  
    SEMINAR1  552604
(4) 1,
L2
  552611
(4) 1,
L2
     
    SEMINAR2    211125
(3) 1,
L1
  211125
(3) 1,
L1
 583203
(4) 1,
L1
 559106
(4) 1,
L1
   
    SEMINAR3    521364
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
   533364
(4) 1,
L1
  
    SEMINAR4    103252
(4) 1,
L1
  301113
(1) 1,
L1
  551154
(4) 2,
L1
 
    SEMINAR5  582231
(4) 1,
L1
  
(511) ,
BOOKING
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.