ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
อังคาร    B1112  523441
(4) 1,
L1
 213305
(3) 37,
L1
  235274
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
   
    B1113    532435
(4) 1,
L1
  900007
(0) 1,
L3
 213102
(3) 21,
L1
    
    B1114  213305
(3) 8,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 30,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
    B1115   323424
(3) 1,
L1
  301253
(3) 1,
L1
 213102
(3) 22,
L1
    
    B1116  213305
(3) 9,
L1
        103102
(4) 3,
L1
   
  
() ,
BOOKING
      
    213305
(3) 12,
L1
  582201
(4) 1,
L1
 213305
(3) 31,
L1
     
    B1117    103202
(4) 1,
L1
  235336
(3) 1,
L1
 213102
(3) 23,
L1
    
    B1118  213305
(3) 10,
L1
       530331
(4) 2,
L1
    
  
() ,
BOOKING
      
    213305
(3) 13,
L1
  104374
(2) 1,
L1
       
    B1119  537316
(4) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
  524451
(4) 1,
L1
       
  537309
(4) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
      
    B1120   325481
(1) 1,
L1
 325481
(1) 1,
L1
  102115
(4) 1,
L1
 213305
(3) 32,
L1
     
    B1121    533341
(4) 1,
L1
     322242
(3) 4,
L1
    
    B1122(Active_L)   214264
(3) 1,
L1
  523411
(4) 1,
L1
       
    B1123  526402
(1) 1,
L1
 235273
(3) 1,
L1
  525360
(8) 1,
L1
   551264
(6) 3,
L1
 
  526402
(1) 1,
L1
             
    B1125  533370
(4) 1,
L1
 534325
(3) 1,
L1
  522365
(4) 1,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
           532206
(1) 2,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
    B1127    528212
(3) 1,
L1
 528212
(3) 1,
L1
      532206
(1) 1,
L1
    
    528202
(3) 1,
L1
 528202
(3) 1,
L1
      532206
(1) 2,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
    B1128(SmartCR)    102212
(3) 1,
L1
    576630
(4) 1,
L2
 525487
(4) 1,
L1
  
        
() ,
BOOKING
     
    B1129    333211
(3) 1,
L1
  106111
(4) 1,
L1
 538324
(4) 1,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
    323211
(3) 1,
L1
     
() ,
BOOKING
    
    313311
(4) 1,
L1
      532206
(1) 1,
L1
    
    B1130  583310
(3) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
  322324
(2) 1,
L1
     
       582212
(2) 1,
L1
       
    B1131   235224
(3) 1,
L1
  529204
(4) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
     
    B1132    529206
(4) 1,
L1
  531309
(4) 1,
L1
 571325
(4) 1,
L3
    
    B1133   524203
(4) 1,
L1
  523374
(4) 1,
L1
  303437
(3) 1,
L1
 576673
(4) 1,
L2
  
    B1134    104241
(4) 1,
L1
  531321
(3) 1,
L1
      
       531338
(3) 1,
L1
      
    B1135  585309
(4) 1,
L1
 526308
(4) 1,
L1
  235375
(3) 1,
L1
 332328
(3) 1,
L1
    
  525311
(4) 1,
L1
       322328
(3) 1,
L1
    
    B1136(Active_L)    533466
(4) 1,
L1
    104373
(2) 1,
L1
     
    B1137    521314
(4) 1,
L1
    
() ,
BOOKING
    
    B1138   323455
(3) 1,
L1
  534312
(3) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
 524433
(4) 1,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
           532206
(1) 1,
L1
    
    B1139  335482
(1) 1,
L1
 528215
(3) 1,
L1
    535207
(3) 2,
L1
 535207
(3) 2,
L1
  551264
(6) 4,
L1
    B1140  529301
(4) 1,
L1
 523452
(4) 1,
L1
    527413
(4) 1,
L1
 528436
(3) 1,
L1
   
    B1141   235333
(3) 1,
L1
    523315
(4) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
   
    B1201  582312
(3) 1,
L1
 211203
(3) 1,
L1
  583308
(4) 1,
L1
       
    B1202  536424
(4) 1,
L1
 213305
(3) 38,
L1
  527314
(4) 1,
L1
       
    B1203  525314
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
  521426
(3) 1,
L1
 103141
(3) 1,
L1
     
    B1204  530444
(4) 1,
L1
 213305
(3) 35,
L1
  582211
(4) 1,
L1
   531451
(3) 1,
L1
  
    B1205   205225
(3) 1,
L1
  525302
(3) 1,
L1
 525302
(3) 1,
L1
    
       525302
(3) 2,
L1
 525302
(3) 2,
L1
    
    B1206    213305
(3) 36,
L1
  521322
(4) 1,
L1
   521484
(3) 1,
L1
   
    B1207  102121
(4) 1,
L1
 214224
(3) 1,
L1
  526416
(4) 2,
L1
 531100
(2) 1,
L1
 102202
(3) 1,
L1
    
    B1208  527317
(4) 1,
L1
 531215
(4) 1,
L1
  527311
(4) 1,
L1
 539401
(1) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
       527247
(4) 1,
L1
 539310
(4) 1,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
         539308
(5) 3,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
         539308
(5) 1,
L1
     
         539308
(5) 2,
L1
     
    B1209  526212
(3) 1,
L1
 532209
(3) 1,
L1
   532205
(3) 1,
L1
  551364
(8) 1,
L1
 
  526205
(4) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
      
    B1210    601106
(2) 1,
L1
  539309
(5) 1,
L1
 1101333
(2) 1,
L31
    
    B1211   523211
(4) 2,
L1
  538312
(4) 1,
L1
   535401
(1) 1,
L1
    
   523211
(4) 2,
L1
      535444
(4) 1,
L1
   
   523211
(4) 1,
L1
      535402
(4) 1,
L1
   
            535401
(1) 1,
L1
   
    B1212  538416
(4) 1,
L1
 539309
(5) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
      
       304301
(3) 1,
L1
      
       304301
(3) 1,
L1
      
    B1213   214350
(3) 1,
L1
  529312
(3) 1,
L1
  551365
(8) 3,
L1
 
    B1214  533251
(4) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
  332101
(3) 1,
L1
       
    B1215   530233
(3) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  214374
(3) 1,
L1
      
    522371
(4) 1,
L1
          
   
() ,
BOOKING
          
    B2101  531313
(4) 1,
L1
 202108
(2) 1,
L1
  523371
(4) 1,
L1
 202211
(3) 1,
L1
   
  531320
(4) 1,
L1
    523371
(4) 4,
L1
      
       523371
(4) 3,
L1
      
       523371
(4) 2,
L1
      
    B2102 524312
(4) 1,
L1
 524312
(4) 1,
L1
  530233
(3) 2,
L1
 
() ,
BOOKING
       
 524315
(3) 1,
L1
   582233
(3) 1,
L1
  522371
(4) 1,
L1
       
       522331
(4) 1,
L1
       
    B2103  531219
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
   102111
(4) 4,
L1
      
  531301
(3) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 1,
L1
 105103
(4) 1,
L1
   102111
(4) 5,
L1
      
  103101
(4) 1,
L1
            
    B3101  109203
(3) 1,
L1
 525304
(4) 1,
L1
  525209
(2) 1,
L1
     
    B3102  530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  539206
(5) 2,
L1
       
       539206
(5) 1,
L1
       
    B3103  105102
(4) 3,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  214206
(3) 3,
L1
   105103
(4) 2,
L1
   
       214206
(3) 2,
L1
       
       214206
(3) 1,
L1
       
       214206
(3) 4,
L1
       
    B3104  530212
(2) 1,
L1
 533324
(4) 1,
L1
  529312
(3) 2,
L1
  534311
(4) 3,
L1
 534311
(4) 1,
L1
   
 
() ,
BOOKING
   
() ,
BOOKING
  534311
(4) 2,
L1
 534311
(4) 2,
L1
   
  530212
(2) 2,
L1
        534311
(4) 1,
L1
 534311
(4) 3,
L1
   
    B4101  202202
(3) 2,
L31
  523101
(2) 12,
L1
 202201
(3) 1,
L1
 525101
(2) 9,
L1
 202175
(2) 1,
L1
   
  202202
(3) 1,
L1
  523101
(2) 5,
L1
 202201
(3) 2,
L31
 525101
(2) 8,
L1
     
      523101
(2) 9,
L1
    525101
(2) 7,
L1
     
      523101
(2) 8,
L1
    525101
(2) 6,
L1
     
      523101
(2) 7,
L1
    525101
(2) 4,
L1
     
      523101
(2) 1,
L1
    525101
(2) 3,
L1
     
      523101
(2) 10,
L1
    525101
(2) 2,
L1
     
      523101
(2) 11,
L1
    525101
(2) 13,
L1
     
      523101
(2) 6,
L1
    525101
(2) 11,
L1
     
      523101
(2) 13,
L1
    525101
(2) 12,
L1
     
      523101
(2) 14,
L1
    525101
(2) 10,
L1
     
      523101
(2) 15,
L1
    525101
(2) 1,
L1
     
      523101
(2) 16,
L1
         
      523101
(2) 17,
L1
         
      523101
(2) 18,
L1
         
      523101
(2) 19,
L1
         
      523101
(2) 2,
L1
         
      523101
(2) 20,
L1
         
      523101
(2) 3,
L1
         
      523101
(2) 4,
L1
         
    Lab_Com1   233545
(3) 1,
L2
   524208
(2) 1,
L1
 202109
(1) 4,
L1
   
    Lab_Com2        524208
(2) 1,
L1
 202109
(1) 5,
L1
   
    Lab_Com4   523202
(2) 1,
L1
         
    SEMINAR1    205541
(2) 1,
L2
  205601
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR2  582231
(4) 1,
L1
    108601
(4) 1,
L2
 583203
(4) 1,
L1
     
       108601
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR3  576630
(4) 1,
L2
 530231
(4) 1,
L1
  235223
(3) 1,
L1
      
 
() ,
BOOKING
            
    SEMINAR4  524201
(4) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  211223
(4) 1,
L1
     
  583204
(4) 1,
L1
            
    SEMINAR5  211223
(4) 1,
L1
    205553
(2) 1,
L2
       
 
พุธ
 
 
-
 
               
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.