ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112 523314
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
    B1113 213102
(3) 29,
L1
 213101
(3) 1,
L1
  213102
(3) 3,
L1
 322313
(3) 3,
L1
 213102
(3) 1,
L1
   
        322313
(3) 1,
L1
     
        332313
(3) 2,
L1
     
        322313
(3) 2,
L1
     
    B1114 522397
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1

(2201) ,
BOOKING
 213305
(3) 3,
L1
 533426
(4) 2,
L1
 203401
(3) 2,
L1
   
    B1115 213102
(3) 30,
L1
 213102
(3) 9,
L1
  213102
(3) 4,
L1

(2201) ,
BOOKING
    
    B1116   105102
(4) 6,
L1
  213305
(3) 4,
L1
 533426
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
   
    B1117 526210
(4) 1,
L1

(13191) ,
BOOKING
  213102
(3) 5,
L1
 213305
(3) 39,
L1
 551263
(8) 1,
L1
  
 526210
(4) 1,
L1
            
    B1118 539206
(4) 3,
L1
 521327
(4) 1,
L1
  213305
(3) 5,
L1
       
 527248
(4) 2,
L1
            
    B1119 525364
(4) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
  213102
(3) 6,
L1
 534325
(3) 1,
L1
      
    B1120 527248
(4) 1,
L1
 527309
(4) 1,
L1
  325223
(2) 1,
L1

() ,
BOOKING
 533496
(1) 3,
L1
   
 539206
(4) 2,
L1
            
    B1121  617335
(3) 1,
L1
  335341
(3) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 551264
(6) 1,
L1
 
    B1122(Active_L)   521337
(3) 1,
L1
 523411
(4) 1,
L1
       
    B1123   213102
(3) 12,
L1
  335341
(3) 2,
L1
  551264
(6) 2,
L1
 
    B1125  532480
(1) 1,
L1
 533061
(2) 1,
L1
  213102
(3) 7,
L1
       
  532480
(1) 10,
L1
            
  532480
(1) 5,
L1
            
  532480
(1) 4,
L1
            
  532480
(1) 6,
L1
            
  532480
(1) 8,
L1
            
  532480
(1) 9,
L1
            
  532480
(1) 7,
L1
            
  532480
(1) 11,
L1
            
  532480
(1) 2,
L1
            
  532480
(1) 3,
L1
            
    B1127  110103
(3) 1,
L1
  213102
(3) 8,
L1
 529211
(4) 2,
L1
 538433
(1) 3,
L1
  
    B1128(SmartCR) ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   
(536) ,
BOOKING
       
    B1129   524211
(4) 1,
L1
  203324
(3) 1,
L1
      
    B1130 551308
(4) 1,
L1
  529463
(3) 1,
L1
      
    B1131   526306
(4) 1,
L1
  582201
(4) 1,
L1
       
    B1132   536424
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
   203461
(3) 1,
L1
   
      524431
(4) 1,
L1
       
    B1133 105103
(4) 3,
L1
 104323
(4) 1,
L1
  521215
(2) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
  576676
(4) 1,
L2
  
    B1134   585311
(3) 1,
L1
  536210
(3) 1,
L1
       
    B1135   532450
(4) 1,
L1
  104241
(4) 1,
L1
       
    B1136(Active_L) 335461
(3) 1,
L1
 205545
(2) 1,
L2
  525661
(4) 2,
L2
       
 325461
(3) 1,
L1
            
    B1137 585310
(2) 1,
L1
 325342
(2) 1,
L1
  536210
(3) 2,
L1
 531309
(4) 1,
L1
 551309
(4) 1,
L1
 
    B1138 524566
(3) 1,
L1
 323344
(4) 1,
L1
  534302
(4) 1,
L1
 523315
(4) 1,
L1
     
  323344
(4) 2,
L1
          
    B1139 528434
(3) 1,
L1
 528321
(3) 1,
L1
 583202
(4) 1,
L1
  526429
(3) 1,
L1
  551471
(6) 3,
L1
 
  528307
(3) 1,
L1
            
    B1140   582314
(4) 1,
L1
  105214
(4) 1,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  527413
(4) 1,
L1
  
        539204
(5) 1,
L1
     
    B1141 529305
(4) 1,
L1
 103102
(4) 3,
L1
  105108
(3) 1,
L1
 524206
(2) 1,
L1
    
         524202
(4) 1,
L1
    
    B1201   301223
(3) 1,
L1
  233631
(3) 1,
L2
      
    B1202 533496
(1) 2,
L1
 539202
(5) 1,
L1
 527305
(4) 2,
L1
  539423
(4) 1,
L1
      
    B1203 525360
(8) 1,
L1
  224324
(3) 1,
L1
 533301
(4) 1,
L1
  530421
(4) 1,
L1
 
    B1204 529326
(4) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
  526421
(3) 1,
L1
 323455
(3) 1,
L1
    
    B1205   532471
(4) 1,
L1
  214344
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
    
          531209
(3) 1,
L1
   
    B1206 103221
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
 539202
(5) 1,
L1
  583206
(2) 1,
L1
     
    B1207 585207
(4) 1,
L1
 526301
(2) 1,
L1
  214325
(3) 1,
L1
  
(18491) ,
BOOKING
   526301
(2) 1,
L1
  204335
(3) 1,
L1
      
    B1208   105103
(4) 2,
L1
  524332
(4) 1,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
      524332
(4) 1,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
    B1209 533421
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
  245106
(4) 1,
L1
 539206
(5) 2,
L1
   
          539206
(5) 1,
L1
   
    B1210 523251
(4) 1,
L1
 537308
(4) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   531405
(4) 1,
L1
   
    B1211 529292
(4) 2,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  202207
(3) 2,
L1
  537476
(4) 1,
L1
  
          525463
(1) 1,
L1
  
          525477
(4) 1,
L1
  
          536408
(4) 1,
L1
  
    B1212  524208
(2) 1,
L1
 523276
(4) 1,
L1
  537203
(2) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
    
  524208
(2) 2,
L1
    537202
(4) 1,
L1
      
    B1213  235302
(3) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
   532323
(4) 1,
L1
   
    B1214   335224
(2) 1,
L1
  527303
(4) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 530431
(4) 1,
L1
   
      527246
(4) 1,
L1
       
    B1215  224251
(3) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
  617335
(3) 2,
L1
   
    B2101   525202
(4) 1,
L1
  530312
(3) 1,
L1
       
      530312
(4) 1,
L1
       
    B2102 530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
   323343
(3) 2,
L1
      
       323343
(3) 1,
L1
      
       333343
(3) 1,
L1
      
       333343
(3) 2,
L1
      
       313343
(3) 1,
L1
      
    B2103 108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  235402
(3) 1,
L1
      
    B2104  214227
(3) 1,
L1
  522367
(4) 1,
L1
     
    B3101   105102
(4) 1,
L1
  332251
(3) 3,
L1
       
      332251
(3) 1,
L1
       
      332251
(3) 2,
L1
       
      322251
(3) 3,
L1
       
      322251
(3) 1,
L1
       
    B3102 529292
(4) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
  303436
(3) 1,
L1
  534311
(4) 1,
L1
    
         534311
(4) 2,
L1
    
         534311
(4) 3,
L1
    
    B3103  245107
(3) 1,
L1
 สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
   525203
(4) 1,
L1
   
    B3104   533251
(4) 1,
L1
   534205
(3) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
 104203
(4) 1,
L1
    
    B4101  202207
(3) 1,
L1
  202203
(3) 2,
L31
 531101
(4) 1,
L1
    
  202207
(3) 3,
L31
  202203
(3) 1,
L1
      
    GRADROOM2 
() ,
BOOKING
  524313
(4) 1,
L1
       
      583603
(4) 1,
L1
       
    Lab_Com1      525306
(2) 1,
L1
 202109
(1) 1,
L1
   
    Lab_Com2      525306
(2) 2,
L1
 202109
(1) 2,
L1
   
    Lab_Com3      535473
(4) 1,
L1
 202109
(1) 3,
L1
   
    SEMINAR1   301352
(3) 1,
L1
 
(511) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2 535312
(3) 1,
L1
   521416
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR3   105221
(4) 1,
L1
  529323
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4   103122
(4) 1,
L1
  233513
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR5  
(536) ,
BOOKING
  521322
(4) 1,
L1
       
 
อังคาร
 
 
-
 
              
 
พุธ
 
 
-
 
              
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
              
 
ศุกร์
 
 
-
 
              

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.