ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
 
พุธ
 
 
-
 
               
พฤหัสบดี    B1112  213305
(3) 6,
L1
 322301
(2) 6,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
 213305
(3) 4,
L1
  203431
(3) 2,
L1
    
       533328
(4) 1,
L1
       
    B1113    213101
(3) 21,
L1
  533261
(4) 1,
L1
 213101
(3) 5,
L1
  322481
(3) 1,
L1
   
    B1114  213305
(3) 7,
L1

() ,
BOOKING
 203431
(3) 3,
L1
 521312
(4) 1,
L1
 213305
(3) 5,
L1
  203421
(3) 1,
L1
    
   322301
(2) 7,
L1
          
   312301
(2) 7,
L1
          
    B1115  213204
(3) 12,
L1
 213101
(3) 22,
L1
  524311
(4) 1,
L1
 213101
(3) 6,
L1
     
  213204
(3) 11,
L1
    524314
(3) 1,
L1
       
    B1116  213305
(3) 8,
L1
 322301
(2) 8,
L1
  235371
(3) 1,
L1
  572601
(1) 1,
L2
  
    B1117  213203
(3) 37,
L1
 213101
(3) 23,
L1
  213102
(3) 1,
L1
   203401
(3) 17,
L1
    
  213203
(3) 38,
L1
            
    B1118  533372
(4) 1,
L1
    213305
(3) 9,
L1
  203401
(3) 10,
L1
    
    B1119  531301
(3) 1,
L1
  538310
(4) 1,
L1
  538418
(4) 5,
L1
      
       538418
(4) 2,
L1
      
       538418
(4) 3,
L1
      
       538418
(4) 4,
L1
      
       538418
(4) 1,
L1
      
    B1120   322301
(2) 10,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 213305
(3) 10,
L1
  203401
(3) 9,
L1
    
    B1121    213203
(3) 9,
L1
  213203
(3) 28,
L1
 213101
(3) 39,
L1
 540260
(3) 1,
L1
    213203
(3) 10,
L1
 
() ,
BOOKING
   540360
(3) 1,
L1
           540460
(3) 1,
L1
           จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ/ด้านภาษาอังกฤษ
(7120) ,
BOOKING
  
    B1122(Active_L)   322301
(2) 5,
L1
  535323
(1) 1,
L1
 529202
(3) 1,
L1
    
       535405
(1) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
    
    B1123    213203
(3) 12,
L1
  213203
(3) 46,
L1
 213101
(3) 40,
L1
  524593
(3) 1,
L1
   
    213203
(3) 11,
L1
  213203
(3) 45,
L1
       
    B1125  528316
(3) 1,
L1
  213204
(3) 25,
L1
 
() ,
BOOKING
 213101
(3) 41,
L1
 203401
(3) 18,
L1
    
  528303
(3) 1,
L1
  213204
(3) 26,
L1
  525313
(4) 1,
L1
       
    B1127  523275
(4) 2,
L1
 525481
(2) 2,
L1
  202175
(2) 2,
L1
 213101
(3) 42,
L1
     
    535310
(2) 2,
L1
 
() ,
BOOKING
       
    535412
(2) 3,
L1
          
    B1128(SmartCR)   322301
(2) 4,
L1
  537465
(1) 1,
L1
      
   
(21491) ,
BOOKING
 
(13191) ,
BOOKING

(21491) ,
BOOKING
     
          532421
(1) 2,
L1
   
    B1129สอบวิทยานิพนธ์ นศ ป.เอก
(10270) ,
BOOKING
  523455
(4) 1,
L1
  203411
(3) 2,
L1
    
  536405
(4) 1,
L1
 539306
(4) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 523455
(4) 1,
L1
      
  536407
(4) 1,
L1
            
  525473
(4) 1,
L1
            
    B1130  526413
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  525208
(3) 1,
L1
  521331
(4) 1,
L1
 
(545) ,
BOOKING
  
    B1131   102642
(3) 1,
L2
 532434
(4) 1,
L1
  522331
(4) 1,
L1
     
    B1132   322301
(2) 3,
L1
  104211
(4) 1,
L1
       
    B1133   526410
(3) 1,
L1
 102223
(4) 1,
L1
  105317
(4) 1,
L1
      
    B1134  529433
(4) 1,
L1
 523414
(4) 1,
L1
  214367
(3) 1,
L1
  203401
(3) 8,
L1
    
    B1135   114100
(2) 5,
L1
 325473
(3) 1,
L1
  537200
(1) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
    
    B1136(Active_L)   322301
(2) 9,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  332572
(3) 1,
L2
      
    B1137  104211
(4) 1,
L1
 105261
(4) 1,
L1
 524482
(3) 1,
L1
        
      
(10790) ,
BOOKING
      
        524451
(4) 1,
L1
      
    B1138   114100
(2) 6,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  111205
(3) 1,
L1
      
    B1139  105104
(4) 1,
L1
 529306
(4) 1,
L1
  534300
(3) 3,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
    529436
(4) 1,
L1
  534300
(3) 2,
L1
       
       534300
(3) 1,
L1
       
    B1140  526208
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
 
() ,
BOOKING
  535202
(2) 2,
L1
  
    B1141    529306
(4) 2,
L1
  528401
(4) 1,
L1
  203401
(3) 20,
L1
    
    529436
(4) 2,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
    B1201   322301
(2) 2,
L1
  575851
(4) 1,
L2
     
         
(21233) ,
BOOKING
    
    B1202  529209
(4) 1,
L1
 523416
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 521432
(3) 1,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  203401
(3) 7,
L1
    
    B1203   528413
(3) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 531378
(3) 1,
L1
      
   528402
(3) 1,
L1
    531322
(3) 1,
L1
      
    B1204    539203
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 235323
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
    
    B1205   214346
(3) 1,
L1
  114481
(1) 1,
L1
      
   204221
(3) 1,
L1
          
    B1206  530331
(4) 1,
L1
 530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 582200
(1) 1,
L1
      
    B1207   204237
(3) 1,
L1
  103101
(4) 7,
L1
     
   224221
(3) 1,
L1
          
    B1208  539212
(4) 1,
L1
 530318
(5) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
 102107
(2) 1,
L1
      
    B1209  530317
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  526303
(3) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
     
       526303
(3) 1,
L1
       
    B1210  102105
(3) 1,
L1
 235203
(3) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
     
    B1211  525203
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  525101
(2) 9,
L1
     
    B1212  525307
(4) 1,
L1
 534301
(4) 1,
L1
 525101
(2) 8,
L1
     
    534301
(4) 3,
L1
         
    534301
(4) 2,
L1
         
    B1213  104108
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  235202
(4) 1,
L1
 551152
(4) 2,
L1
   
    B1214  529297
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 533423
(1) 1,
L1
      
  529292
(4) 1,
L1
            
    B1215  524431
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 527302
(4) 1,
L1
     
  524431
(4) 1,
L1
            
    B2101  103105
(4) 1,
L1
 214204
(3) 4,
L1
  214102
(3) 1,
L1
      
    214204
(3) 2,
L1
  204103
(3) 1,
L1
      
    214204
(3) 3,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
       
    214204
(3) 1,
L1
          
    B2102  102111
(4) 1,
L1
    523271
(4) 1,
L1
 103102
(4) 1,
L1
     
      
(13191) ,
BOOKING
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
    
    B2103  102115
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
  103101
(4) 2,
L1
       
      
(13191) ,
BOOKING
       
    B2104  530201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  103105
(4) 2,
L1
 103105
(4) 3,
L1
     
    B3103      
(13191) ,
BOOKING
       
    B4101  530321
(4) 1,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 617490
(1) 1,
L1
    
          535495
(1) 1,
L1
    
          204490
(1) 1,
L1
    
          114490
(1) 1,
L1
    
          315490
(1) 1,
L1
    
          530490
(1) 1,
L1
    
          522490
(1) 1,
L1
    
          533490
(1) 1,
L1
    
          525490
(1) 1,
L1
    
          529490
(1) 1,
L1
    
          527490
(1) 1,
L1
    
          523490
(1) 1,
L1
    
          534490
(1) 1,
L1
    
          535490
(1) 1,
L1
    
          531490
(1) 1,
L1
    
          526490
(1) 1,
L1
    
          532490
(1) 1,
L1
    
          524490
(1) 1,
L1
    
          528490
(1) 1,
L1
    
          538490
(1) 1,
L1
    
          521490
(1) 1,
L1
    
          536490
(1) 1,
L1
    
          313490
(1) 1,
L1
    
          537490
(1) 1,
L1
    
          312490
(1) 1,
L1
    
          551490
(1) 1,
L1
    
          103391
(1) 1,
L1
    
          325490
(1) 1,
L1
    
          540490
(1) 1,
L1
    
          539490
(1) 1,
L1
    
          541490
(1) 1,
L1
    
          235391
(1) 1,
L1
    
          323490
(1) 1,
L1
    
          538495
(1) 1,
L1
    
          537495
(1) 1,
L1
    
          536495
(1) 1,
L1
    
          528495
(1) 1,
L1
    
          532495
(1) 1,
L1
    
          521495
(1) 1,
L1
    
          524495
(1) 1,
L1
    
          618490
(1) 1,
L1
    
    GRADROOM2  535601
(4) 1,
L2
    204513
(3) 1,
L2
 541444
(4) 1,
L1
    
 
(10270) ,
BOOKING
          
    585302
(4) 1,
L1
          
    Lab_Com1  213203
(3) 21,
L1
  213101
(3) 13,
L1
 213204
(3) 21,
L1
  213101
(3) 9,
L1
   523201
(2) 1,
L1
 523201
(2) 13,
L1
    Lab_Com2   213101
(3) 26,
L1
  213204
(3) 22,
L1
  213101
(3) 10,
L1
   523201
(2) 2,
L1
 523201
(2) 14,
L1
    Lab_Com3  213203
(3) 23,
L1
   213204
(3) 23,
L1
  213101
(3) 11,
L1
   523201
(2) 3,
L1
 523201
(2) 15,
L1
    Lab_Com4  213203
(3) 24,
L1
   213204
(3) 24,
L1
     523201
(2) 4,
L1
 523201
(2) 16,
L1
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1    541445
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR2  105614
(4) 1,
L2
 582318
(5) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
  572600
(2) 1,
L2
  
    SEMINAR3    108201
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
       
       585201
(2) 1,
L1
     
    SEMINAR4  102325
(3) 1,
L1
  536427
(4) 1,
L1
  526408
(3) 1,
L1
  551141
(1) 1,
L1
 
    536301
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5   322301
(2) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 551473
(4) 1,
L1
 
       524622
(4) 1,
L2
 525631
(4) 1,
L2
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.