ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
พุธ    B1112  213305
(3) 13,
L1
  213305
(3) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
  203461
(3) 1,
L1
    
       213305
(3) 16,
L1
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
    B1113  213101
(3) 9,
L1
 213101
(3) 1,
L1
 
(18794) ,
BOOKING
 213203
(3) 2,
L1
     
       213203
(3) 48,
L1
 213203
(3) 1,
L1
     
       213203
(3) 47,
L1
       
    B1114  213305
(3) 14,
L1
 528304
(3) 1,
L1
 203431
(3) 3,
L1
     203431
(3) 1,
L1
    
     
(511) ,
BOOKING
      
       213305
(3) 17,
L1
      
    B1115  213101
(3) 10,
L1
 213101
(3) 2,
L1
  103104
(3) 2,
L1
 213203
(3) 3,
L1
     
    B1116  213305
(3) 15,
L1
 322315
(2) 1,
L1
 213305
(3) 3,
L1
  312354
(2) 1,
L1
   
(511) ,
BOOKING
   
       322354
(2) 1,
L1
       
    B1117  213101
(3) 11,
L1
 213101
(3) 3,
L1
  105233
(4) 1,
L1
 537204
(2) 1,
L1
 538205
(3) 1,
L1
  
    B1118  523472
(4) 1,
L1
 325213
(2) 1,
L1
  582315
(4) 1,
L1
       
    B1119  582201
(4) 1,
L1
 530464
(5) 1,
L1
  235326
(3) 1,
L1
  531218
(3) 1,
L1
   
           531209
(3) 1,
L1
   
    B1120  103105
(4) 4,
L1
 533261
(4) 3,
L1
  235363
(3) 1,
L1
      
    B1121    521213
(3) 1,
L1
  574509
(3) 1,
L2
     535333
(2) 1,
L1
   
    521419
(3) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)   526212
(3) 1,
L1
 202331
(2) 2,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123  521341
(4) 1,
L1
 528206
(3) 1,
L1
   900010
(0) 1,
L3
  203401
(3) 14,
L1
    
    528311
(3) 1,
L1
           
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
          
    B1125  526416
(4) 1,
L1
 533328
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
       530444
(4) 1,
L1
     
         534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
           203401
(3) 15,
L1
    
    B1127  523275
(4) 2,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
 523414
(4) 1,
L1
 203401
(3) 16,
L1
    
    B1128(SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
 536422
(4) 1,
L1
  573635
(4) 1,
L2
       
    B1129  322322
(2) 1,
L1
 235359
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 213305
(3) 18,
L1
  203411
(3) 1,
L1
    
    B1130    109201
(4) 2,
L1
  204647
(3) 1,
L2
      
        
() ,
BOOKING
    
    B1131  528214
(4) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
      
    526210
(4) 1,
L1
  323443
(3) 1,
L1
       
    B1132  533441
(4) 1,
L1
 102241
(3) 1,
L1
  521483
(4) 1,
L1
  คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
      521413
(2) 1,
L1
         
    B1133   235327
(3) 1,
L1
  102223
(4) 1,
L1
       
      นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
       
    B1134  529433
(4) 1,
L1
 533426
(4) 1,
L1
      203401
(3) 13,
L1
    
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
 523416
(4) 1,
L1
 551210
(4) 1,
L1
 
    529300
(4) 1,
L1
          
    B1136(Active_L)  582321
(4) 1,
L1
 105703
(4) 2,
L1
    
(8040) ,
BOOKING
    
    105703
(4) 1,
L2
          
    B1137  524322
(4) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
    524322
(4) 1,
L1
     
        
(21491) ,
BOOKING
     
    B1138  530314
(4) 1,
L1
 529300
(4) 2,
L1
  523313
(4) 1,
L1
    524432
(4) 1,
L1
 
    529300
(4) 2,
L1
          
   นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
          
    B1139  571758
(3) 1,
L2
 524483
(1) 1,
L1
   203431
(3) 4,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
    B1140  528437
(3) 1,
L1
 523301
(2) 2,
L1
  537403
(3) 1,
L1
      
       537402
(4) 1,
L1
      
    B1141  536302
(4) 1,
L1
 521342
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
 521352
(4) 1,
L1
     
    521315
(4) 1,
L1
    521221
(4) 1,
L1
     
    B1201  526407
(3) 1,
L1
 103113
(3) 1,
L1
  535601
(4) 1,
L2
 524729
(3) 1,
L2
     
    B1202  585301
(4) 1,
L1
 523312
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 529317
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
    
           203401
(3) 12,
L1
    
    B1203  527305
(4) 1,
L1
 103001
(4) 2,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 528404
(4) 1,
L1
      
    B1204   211122
(3) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 335342
(3) 1,
L1
   203401
(3) 5,
L1
    
    B1205  527435
(4) 1,
L1
 523351
(4) 1,
L1
    525307
(4) 2,
L1
 551261
(8) 2,
L1
  
    B1206    104101
(4) 3,
L1
 203401
(3) 1,
L1
     203401
(3) 4,
L1
    
    B1207   214366
(3) 1,
L1
  582314
(4) 1,
L1
     
   204363
(3) 1,
L1
          
    B1208    525305
(4) 2,
L1
  235111
(2) 1,
L1
  105101
(4) 8,
L1
   
    B1209  104175
(3) 1,
L1
 522262
(4) 1,
L1
  522262
(4) 1,
L1
  322482
(1) 1,
L1
     
          312482
(1) 1,
L1
     
    B1210  537313
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
  533221
(4) 1,
L1
 533425
(2) 1,
L1
     
    B1211  533241
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  202175
(2) 1,
L1
       
    B1212  525305
(4) 1,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  527211
(4) 1,
L1
 535334
(2) 2,
L1
     
    B1213  530442
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   551152
(4) 2,
L1
   
    B1214   104103
(3) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  529421
(3) 1,
L1
  105101
(4) 10,
L1
   
    B1215  530315
(4) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
  531402
(4) 1,
L1
       
    B2101  102111
(4) 4,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  530202
(4) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
   
          
(7040) ,
BOOKING
 
    B2102    102111
(4) 2,
L1
 527213
(4) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 105101
(4) 6,
L1
   
    B2103  530211
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
 103102
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
   
    B2104  530201
(4) 7,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  105101
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
   
    B4101  103105
(4) 3,
L1
 103101
(4) 1,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 202181
(2) 1,
L1
     
  103105
(4) 1,
L1
 103101
(4) 2,
L1
          
  103105
(4) 2,
L1
 103101
(4) 6,
L1
          
    103101
(4) 5,
L1
          
    103101
(4) 3,
L1
          
    103101
(4) 4,
L1
          
    GRADROOM2    537302
(3) 1,
L1
         
     
(511) ,
BOOKING
  
       576751
(4) 1,
L2
 541444
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com1  213203
(3) 29,
L1
 213203
(3) 5,
L1
 213204
(3) 13,
L1
 213101
(3) 29,
L1
  213203
(3) 13,
L1
 213204
(3) 17,
L1
 213101
(3) 37,
L1
 202109
(1) 51,
L1
 202109
(1) 64,
L1
  
    Lab_Com2  213203
(3) 30,
L1
 213203
(3) 6,
L1
 213204
(3) 14,
L1
 213101
(3) 30,
L1
  213203
(3) 14,
L1
 213204
(3) 18,
L1
  202109
(1) 52,
L1
 202109
(1) 65,
L1
  
    Lab_Com3   213203
(3) 7,
L1
 213204
(3) 15,
L1
   213203
(3) 15,
L1
 213204
(3) 19,
L1
 213204
(3) 5,
L1
 202109
(1) 53,
L1
 202109
(1) 66,
L1
  
    Lab_Com4  213203
(3) 32,
L1
  213204
(3) 16,
L1
   213203
(3) 16,
L1
 213204
(3) 20,
L1
 213204
(3) 6,
L1
 202109
(1) 54,
L1
 202109
(1) 67,
L1
  
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1   233601
(3) 1,
L3
    205603
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR2  104331
(4) 1,
L1
 105211
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
   535404
(2) 2,
L1
 
       105601
(4) 1,
L2
       
       105601
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR3    530324
(4) 1,
L1
  332571
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR4    526406
(3) 1,
L1
  526413
(3) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR5 สอนปฏิบัติการผ่าน zoom meeting
(10270) ,
BOOKING
  313443
(3) 1,
L1
       
    526409
(4) 1,
L1
          
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.