ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
อังคาร    B1112     322327
(2) 1,
L1
  213305
(3) 6,
L1
   203431
(3) 2,
L1
    
    B1113  213203
(3) 21,
L1
 213101
(3) 13,
L1
  533261
(4) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
     
    B1114   325351
(4) 1,
L1
 203431
(3) 3,
L1
 213305
(3) 7,
L1
 521312
(4) 1,
L1
 203421
(3) 1,
L1
    
    B1115  213203
(3) 24,
L1
 527311
(4) 2,
L1
  213101
(3) 26,
L1
 529200
(4) 2,
L1
   551207
(4) 1,
L1
 
  213203
(3) 23,
L1
            
    B1116  
() ,
BOOKING
      
   114100
(2) 7,
L1
 521361
(2) 1,
L1
  213305
(3) 8,
L1
       
    B1117    521327
(4) 1,
L1
  213101
(3) 31,
L1
 537204
(2) 1,
L1
 203401
(3) 17,
L1
    
    B1118  
() ,
BOOKING
  203401
(3) 10,
L1
    
   323321
(3) 1,
L1
  213305
(3) 12,
L1
 213305
(3) 9,
L1
     
   313422
(3) 1,
L1
          
    B1119  531301
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
  203401
(3) 18,
L1
    
       213101
(3) 32,
L1
       
    B1120   235377
(3) 1,
L1
  235104
(4) 1,
L1
 213305
(3) 10,
L1
 203401
(3) 9,
L1
    
    B1121  522269
(4) 2,
L1
 322341
(2) 2,
L1
  213101
(3) 33,
L1
 524621
(4) 1,
L2
     
  522269
(4) 1,
L1
 322341
(2) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)  526212
(3) 1,
L1
 526409
(4) 1,
L1
  204362
(3) 1,
L1
     
       214361
(3) 1,
L1
     
    B1123  536407
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  525307
(4) 2,
L1
 524593
(3) 1,
L1
     
  536405
(4) 1,
L1
            
  525473
(4) 1,
L1
            
    B1125  528303
(3) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
  213102
(3) 2,
L1
  
() ,
BOOKING
    
  528316
(3) 1,
L1
            
    B1127    539306
(4) 1,
L1
  524341
(4) 1,
L1
 533422
(4) 1,
L1
   530317
(4) 2,
L1
          
() ,
BOOKING
    
    B1128(SmartCR)    538420
(4) 1,
L1
  531209
(3) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
     
       531218
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
    B1129   323441
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 235356
(3) 1,
L1
  203411
(3) 2,
L1
    
       215358
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
    
    B1130  582312
(3) 1,
L1
 521338
(3) 1,
L1
   102105
(3) 2,
L1
      
      
() ,
BOOKING
       
    B1131   102642
(3) 1,
L2
 532434
(4) 1,
L1
  535415
(2) 1,
L1
     
       540307
(2) 1,
L1
     
       535306
(2) 1,
L1
     
    B1132    526410
(3) 1,
L1
  102241
(3) 1,
L1
        
    B1133  528439
(3) 1,
L1
 576602
(4) 1,
L2
  105317
(4) 1,
L1
       
    B1134   114343
(3) 1,
L1
  203325
(3) 3,
L1
  203401
(3) 8,
L1
    
    B1135    525462
(4) 1,
L1
  523301
(2) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
     
    B1136(Active_L)    585302
(4) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
       
    B1137    105261
(4) 1,
L1
  576601
(4) 1,
L2
 102211
(3) 1,
L1
      
         
() ,
BOOKING
    
    B1138  105105
(2) 1,
L1
 523101
(2) 2,
L1
   530351
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
    523101
(2) 1,
L1
           
    B1139  105104
(4) 1,
L1
 529436
(4) 1,
L1
  521311
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
 524432
(4) 1,
L1
   
    529306
(4) 1,
L1
          
    B1140    526306
(4) 1,
L1
  530200
(1) 1,
L1
 535202
(2) 1,
L1
  
    B1141  526204
(4) 1,
L1
 529436
(4) 2,
L1
  530464
(5) 1,
L1
  203401
(3) 20,
L1
    
  526204
(4) 1,
L1
 529306
(4) 2,
L1
          
    B1201    103611
(4) 1,
L2
  900008
(0) 1,
L3
      
    B1202    530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 529429
(4) 1,
L1
 213305
(3) 11,
L1
 203401
(3) 7,
L1
    
    B1203   235102
(3) 1,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 303436
(3) 1,
L1
      
   204209
(3) 1,
L1
          
    B1204  530331
(4) 1,
L1
 539203
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 211121
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
    
    B1205   235102
(3) 2,
L1
  214341
(3) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
    
    B1206   235322
(3) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 322327
(2) 1,
L1
      
    B1207  103101
(4) 7,
L1
 214327
(3) 1,
L1
  214322
(3) 1,
L1
      
    204342
(3) 1,
L1
  204331
(3) 1,
L1
      
    B1208  539212
(4) 1,
L1
 530318
(5) 1,
L1
  533221
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
    B1209  525203
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
  525101
(2) 4,
L1
   524204
(3) 1,
L1
  
      
() ,
BOOKING
      
    B1210   523371
(4) 4,
L1
  525101
(2) 3,
L1
     
   523371
(4) 3,
L1
          
   523371
(4) 2,
L1
          
   523371
(4) 1,
L1
          
    B1211   235352
(3) 1,
L1
  525101
(2) 2,
L1
     
    B1212   235207
(3) 1,
L1
  525101
(2) 1,
L1
     
      
() ,
BOOKING
      
    B1213  104108
(4) 1,
L1
 524431
(4) 1,
L1
  525101
(2) 7,
L1
   531212
(4) 1,
L1
 
    524431
(4) 1,
L1
          
    B1214  529292
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
  525101
(2) 5,
L1
     
  529297
(4) 1,
L1
            
    B1215   202211
(3) 1,
L1
  525101
(2) 6,
L1
 532212
(1) 1,
L1
  
   
() ,
BOOKING
          
    B2101   214201
(4) 5,
L1
  214203
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
   
   214201
(4) 1,
L1
  204225
(3) 1,
L1
      
   214201
(4) 2,
L1
          
   214201
(4) 3,
L1
          
   214201
(4) 4,
L1
          
    B2102  530201
(4) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
 
() ,
BOOKING
 103102
(4) 1,
L1
     
    B2103  801101
(3) 1,
L1
   601112
(3) 1,
L1
      
    B2104  530201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  525304
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
   
    B3104 
() ,
BOOKING
   
() ,
BOOKING
      
    B4101   202202
(3) 1,
L1
 523201
(2) 9,
L1
 202201
(3) 1,
L1
  202108
(2) 3,
L1
   
      523201
(2) 6,
L1
         
      523201
(2) 5,
L1
         
      523201
(2) 4,
L1
         
      523201
(2) 3,
L1
         
      523201
(2) 20,
L1
         
      523201
(2) 2,
L1
         
      523201
(2) 19,
L1
         
      523201
(2) 18,
L1
         
      523201
(2) 17,
L1
         
      523201
(2) 15,
L1
         
      523201
(2) 14,
L1
         
      523201
(2) 13,
L1
         
      523201
(2) 12,
L1
         
      523201
(2) 11,
L1
         
      523201
(2) 10,
L1
         
      523201
(2) 1,
L1
         
      523201
(2) 16,
L1
         
    GRADROOM2   313441
(3) 1,
L1
  571716
(3) 1,
L2
      
    Lab_Com1  213204
(3) 25,
L1
   213101
(3) 21,
L1
  213101
(3) 27,
L1
  213101
(3) 5,
L1
 202109
(1) 26,
L1
 202109
(1) 39,
L1
  
    Lab_Com2  213204
(3) 26,
L1
 213203
(3) 28,
L1
  213101
(3) 22,
L1
    213101
(3) 6,
L1
 202109
(1) 27,
L1
 202109
(1) 40,
L1
  
    Lab_Com3  213101
(3) 39,
L1
   213101
(3) 23,
L1
     202109
(1) 28,
L1
 202109
(1) 41,
L1
  
    Lab_Com4  213101
(3) 40,
L1
        202109
(1) 29,
L1
 202109
(1) 42,
L1
  
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1  574523
(4) 1,
L2
 541445
(4) 1,
L1
  585303
(4) 1,
L1
 205603
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR2  105614
(4) 1,
L2
 104335
(2) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
 533426
(4) 2,
L1
     
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
 536427
(4) 1,
L1
  538316
(4) 1,
L1
       
    536301
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR4  574526
(4) 1,
L2
 102325
(3) 1,
L1
     105215
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR5   233644
(3) 1,
L3
  524622
(4) 1,
L2
 585303
(4) 1,
L1
     
 
พุธ
 
 
-
 
               
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.