ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112   213305
(3) 13,
L1
 213305
(3) 1,
L1
  530351
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
 203461
(3) 1,
L1
    
    B1113  213203
(3) 6,
L1
 213101
(3) 29,
L1
  213203
(3) 13,
L1
       
  213203
(3) 5,
L1
    213203
(3) 14,
L1
       
    B1114   213305
(3) 14,
L1
 521424
(3) 1,
L1
 103001
(4) 2,
L1
 213305
(3) 5,
L1
 203431
(3) 1,
L1
    
     
(2201) ,
BOOKING
         
    B1115  213203
(3) 7,
L1
 213101
(3) 30,
L1
  213203
(3) 16,
L1

(2201) ,
BOOKING
    
       213203
(3) 15,
L1
 213101
(3) 37,
L1
 531355
(3) 1,
L1
  
    B1116   213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 3,
L1
  535208
(2) 1,
L1
     
       535332
(2) 1,
L1
     
    B1117  213204
(3) 1,
L1
 213204
(3) 5,
L1
  213203
(3) 18,
L1
   203401
(3) 14,
L1
    
  213204
(3) 2,
L1

(13191) ,
BOOKING
  213203
(3) 17,
L1
       
    213204
(3) 6,
L1
          
    B1118   114100
(2) 8,
L1
 527435
(4) 1,
L1
  203403
(3) 1,
L1
  322301
(2) 7,
L1
     
           312301
(2) 7,
L1
     
    B1119  213204
(3) 4,
L1
 213204
(3) 7,
L1
  213203
(3) 20,
L1
 325343
(3) 1,
L1
    
   
(21233) ,
BOOKING
  213203
(3) 19,
L1
       
    213204
(3) 8,
L1
          
    B1120  103105
(4) 4,
L1
 235104
(4) 1,
L1
  203325
(3) 2,
L1
      
        
() ,
BOOKING
    
           322301
(2) 8,
L1
     
    B1121  582201
(4) 1,
L1
 213204
(3) 10,
L1
  213204
(3) 21,
L1
 535333
(2) 1,
L1
    
    213204
(3) 9,
L1
  213204
(3) 22,
L1
       
    B1122 (Active L)    525315
(4) 1,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123  521341
(4) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1
  213204
(3) 23,
L1
 538304
(4) 1,
L1
 203401
(3) 15,
L1
    
    528206
(3) 1,
L1
  213204
(3) 24,
L1
       
    B1125  335211
(3) 1,
L1
  523275
(4) 1,
L1
  529200
(4) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 551140
(2) 1,
L1
 
    B1127  538316
(4) 1,
L1
 102113
(4) 1,
L1
  529200
(4) 2,
L1
   322301
(2) 9,
L1
    530317
(4) 2,
L1
    B1128 (SmartCR)  529412
(4) 1,
L1
   
(536) ,
BOOKING
 532453
(4) 1,
L1
     
  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
    527309
(4) 1,
L1
       
    536422
(4) 1,
L1
          
    B1129  322410
(2) 1,
L1
 322314
(3) 1,
L1
 521213
(3) 1,
L1
  203413
(3) 1,
L1
  203411
(3) 1,
L1
    
  322410
(2) 2,
L1
 322314
(3) 2,
L1
 521419
(3) 1,
L1
          
    B1130    109201
(4) 2,
L1
  521331
(4) 1,
L1
  526420
(3) 1,
L1
   
    B1131   325481
(1) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1
  105233
(4) 1,
L1
   103113
(3) 1,
L1
    
    526210
(4) 1,
L1
          
    B1132   522346
(3) 1,
L1
  322330
(2) 1,
L1
   322301
(2) 4,
L1
     
       312340
(3) 1,
L1
      
    B1133   571784
(3) 1,
L2
  323442
(3) 1,
L1
   322301
(2) 5,
L1
     
    B1134   114353
(3) 1,
L1
 582315
(4) 1,
L1
 203325
(3) 1,
L1
  203401
(3) 13,
L1
    
    B1135  529307
(4) 1,
L1
 538310
(4) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
   322301
(2) 10,
L1
     
    B1136(Active L)       108201
(4) 1,
L1
   322301
(2) 6,
L1
     
    B1137  521338
(3) 1,
L1
 205305
(3) 1,
L1
 203403
(3) 2,
L1
  322301
(2) 2,
L1
     
    B1138  530314
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1
  523351
(4) 1,
L1
   322301
(2) 1,
L1
     
    B1139   325482
(1) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  203431
(3) 4,
L1
 531311
(3) 1,
L1
    
    B1140   528437
(3) 1,
L1
 325222
(2) 1,
L1
  521214
(2) 1,
L1
  533422
(4) 1,
L1
   
    B1141  536302
(4) 1,
L1
 521342
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
   203401
(3) 16,
L1
    
    521315
(4) 1,
L1
          
    B1201    533261
(4) 3,
L1
  521327
(4) 1,
L1
   322301
(2) 3,
L1
     
    B1202  585301
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1
   203401
(3) 12,
L1
    
    B1203  526208
(4) 1,
L1
 528413
(3) 1,
L1
  303436
(3) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
   525201
(3) 1,
L1
  
    528402
(3) 1,
L1
          
    B1204    530324
(4) 1,
L1
  524512
(3) 1,
L1
   203401
(3) 5,
L1
    
       524571
(4) 1,
L1
       
    B1205  526416
(4) 1,
L1
 601102
(2) 1,
L1
  102101
(3) 1,
L1
  551261
(8) 2,
L1
   
    B1206    104101
(4) 3,
L1
  523312
(4) 1,
L1
   203401
(3) 4,
L1
    
    B1207    536424
(4) 1,
L1
  529429
(4) 1,
L1
   
(18491) ,
BOOKING
    B1208    524202
(4) 1,
L1
  235105
(3) 1,
L1
      
    524206
(2) 1,
L1
          
    B1209  537301
(3) 1,
L1
  104175
(3) 1,
L1
      526303
(3) 1,
L1
  
  537313
(4) 1,
L1
        526303
(3) 1,
L1
  
    B1210  530315
(4) 1,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  617337
(3) 2,
L1
    540454
(4) 1,
L1
 
       617337
(3) 3,
L1
    535402
(4) 1,
L1
 
       617337
(3) 4,
L1
    535401
(1) 1,
L1
   
       617337
(3) 1,
L1
    535444
(4) 1,
L1
 
    B1211  533241
(4) 1,
L1
 524311
(4) 1,
L1
  525213
(3) 2,
L1
 524202
(4) 1,
L1
     
    524314
(3) 1,
L1
  525213
(3) 1,
L1
       
       525213
(3) 3,
L1
       
    B1212  525305
(4) 1,
L1
 527211
(4) 1,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 535334
(2) 2,
L1
     
       536210
(3) 1,
L1
       
    B1213  531212
(4) 1,
L1
 530312
(4) 1,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   531352
(3) 1,
L1
  
    530312
(3) 1,
L1
          
    B1214   104103
(3) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
 202202
(3) 2,
L1
   
    B1215  204359
(3) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  202373
(2) 1,
L1
 532201
(3) 1,
L1
    
  214321
(3) 3,
L1
            
  214321
(3) 2,
L1
            
  214321
(3) 1,
L1
            
    B2101  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 1,
L1
  214202
(3) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 537476
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 4,
L1
   536408
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 5,
L1
   537471
(4) 1,
L1
   
       214202
(3) 1,
L1
   525477
(4) 1,
L1
   
       204235
(4) 1,
L1
       
       214202
(3) 3,
L1
       
    B2102  102111
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
 527213
(4) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
     
    B2103  102115
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
       
    B2104  530201
(4) 7,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  105101
(4) 1,
L1
       
    B3103      สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
       
    B4101  202108
(2) 1,
L1
 103101
(4) 1,
L1
  202108
(2) 2,
L1
 103001
(4) 1,
L1
     
    103101
(4) 4,
L1
          
    103101
(4) 6,
L1
          
    103101
(4) 5,
L1
          
    103101
(4) 2,
L1
          
    103101
(4) 3,
L1
          
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
  205602
(4) 1,
L3
     
    574526
(4) 1,
L2
          
    Lab_Com1  213203
(3) 1,
L1
 213203
(3) 45,
L1
 213101
(3) 1,
L1
 213203
(3) 9,
L1
    213203
(3) 37,
L1
 202109
(1) 1,
L1
 202109
(1) 13,
L1
  
    Lab_Com2  213203
(3) 2,
L1
 213203
(3) 46,
L1
 213101
(3) 2,
L1
 213203
(3) 10,
L1
    213203
(3) 38,
L1
 202109
(1) 2,
L1
 202109
(1) 14,
L1
  
    Lab_Com3  213203
(3) 3,
L1
   213203
(3) 11,
L1
     202109
(1) 3,
L1
 202109
(1) 15,
L1
  
    Lab_Com4    213101
(3) 3,
L1
 213203
(3) 12,
L1
 114353
(3) 1,
L1
  202109
(1) 4,
L1
 202109
(1) 16,
L1
  
    N 703303
(4) 1,
L1
     
 705302
(1) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1      
(511) ,
BOOKING
      
       574528
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR2  104331
(4) 1,
L1
 105211
(4) 1,
L1
  105601
(4) 2,
L1
       
       105601
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR3  533441
(4) 1,
L1
 533426
(4) 1,
L1
  233611
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR4  582321
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
  576602
(4) 1,
L2
 521332
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR5    527314
(4) 1,
L1
  313481
(1) 1,
L1
 525631
(4) 1,
L2
     
   
(536) ,
BOOKING
          
 
อังคาร
 
 
-
 
               
 
พุธ
 
 
-
 
               
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
 
ศุกร์
 
 
-
 
               

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.