ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112    529209
(4) 1,
L1
  335231
(3) 1,
L1
   IST30 1201
(3) 1,
L1
   
   สอบวิทยานิพนธ์
() ,
BOOKING
          
    B1113  IST30 1102
(3) 23,
L1
 IST30 1101
(3) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
 IST30 1102
(3) 1,
L1
   
       IST30 1102
(3) 3,
L1
       
    B1114    529209
(4) 2,
L1
  IST30 1105
(3) 2,
L1
   IST30 1501
(3) 1,
L1
    
    B1115  IST30 1102
(3) 24,
L1
 IST30 1102
(3) 8,
L1
 524482
(3) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 4,
L1
 IST30 1102
(3) 16,
L1
 538311
(4) 1,
L1
    
    B1116   IST30 1105
(3) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 6,
L1
  IST30 1105
(3) 3,
L1
       
    B1117  526210
(4) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 21,
L1
   IST30 1102
(3) 5,
L1
    524534
(3) 1,
L1
  
      ประชุมสาขาโทร
() ,
BOOKING
       
    B1118    521327
(4) 1,
L1
  335451
(4) 1,
L1
       
    B1119  IST30 1102
(3) 13,
L1
  IST30 1102
(3) 10,
L1
  IST30 1102
(3) 6,
L1
 IST30 1102
(3) 17,
L1
      
    B1120   1102081
(3) 1,
L1
  523315
(4) 1,
L1
       
    B1121  533251
(4) 1,
L1
    527246
(4) 1,
L1
   531371
(3) 1,
L1
   
    B1122(Active_L)    SCI02 1131
(3) 1,
L1
  IST30 1401
(3) 3,
L1
 ENG28 2102
(4) 1,
L1
       
    B1123  526212
(3) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 11,
L1
  245106
(4) 1,
L1
  526424
(3) 1,
L1
 
    B1125  IST30 1102
(3) 12,
L1
 532480
(1) 9,
L1
 IST30 1102
(3) 9,
L1
  IST30 1102
(3) 7,
L1
 IST30 1102
(3) 15,
L1
  525488
(4) 1,
L1
  
   532480
(1) 8,
L1
            
   532480
(1) 7,
L1
            
   532480
(1) 5,
L1
            
   532480
(1) 4,
L1
            
   532480
(1) 3,
L1
            
   532480
(1) 2,
L1
            
   532480
(1) 10,
L1
            
   532480
(1) 1,
L1
            
   532480
(1) 6,
L1
            
    B1127  335321
(3) 1,
L1
 1101181
(3) 1,
L1
    322328
(3) 1,
L1
     
         332328
(3) 1,
L1
     
    B1128(SmartCR)   534317
(3) 1,
L1
  532205
(3) 1,
L1
       
       ENG32 2103
(3) 1,
L1
       
    B1129  529326
(4) 1,
L1
 524211
(4) 1,
L1
  303431
(3) 1,
L1
      
    B1130    583202
(4) 1,
L1
  576630
(4) 1,
L2
       
    B1131    583308
(4) 1,
L1
  SCI03 1105
(4) 1,
L1
       
    B1132  531402
(4) 1,
L1
 211223
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
 SCI02 1120
(4) 1,
L1
     
    B1133    104323
(4) 1,
L1
  211125
(3) 1,
L1
     
    B1134  533251
(4) 2,
L1
 531314
(4) 1,
L1
      IST30 1401
(3) 1,
L1
   
    B1135  525202
(4) 1,
L1
 582314
(4) 1,
L1
  333345
(3) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 18,
L1
  IST30 1102
(3) 2,
L1
   
    B1136(Active_L)   245273
(3) 1,
L1
          
    B1137    104361
(4) 1,
L1
  233631
(3) 1,
L2
      
    B1138  533324
(4) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 22,
L1
   527349
(4) 1,
L1
       
    B1139  528434
(3) 1,
L1
 528321
(3) 1,
L1
 SCI03 2201
(4) 1,
L1
  245106
(4) 2,
L1
     
    B1140   IST50 2405
(2) 1,
L1
  105214
(4) 1,
L1
 527247
(4) 2,
L1
     
    B1141  529305
(4) 1,
L1
 SCI03 1002
(4) 3,
L1
  ENG21 2005
(3) 1,
L1
      
    B1201   1101331
(3) 1,
L1
  585308
(4) 1,
L1
     
    B1202    585311
(3) 1,
L1
  523472
(4) 1,
L1
       
    B1203  537316
(4) 1,
L1
 524206
(2) 1,
L1
  529211
(4) 1,
L1
  527348
(4) 1,
L1
    
    B1204    322251
(3) 1,
L1
  526421
(3) 1,
L1
      
    332251
(3) 1,
L1
          
    B1205    ENG33 6001
(2) 1,
L1
  SCI03 1005
(4) 7,
L1
       
    B1206  585207
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
  538324
(4) 1,
L1
  583206
(2) 1,
L1
     
    B1207   335452
(4) 1,
L1
          
    B1208   SCI15 1103
(3) 1,
L1
  524332
(4) 1,
L1
    332481
(3) 1,
L1
   
       524332
(4) 1,
L1
    322481
(3) 1,
L1
   
    B1209   523211
(4) 1,
L1
  ENG29 2004
(3) 2,
L1
      
   523211
(4) 1,
L1
          
   523211
(4) 2,
L1
          
   523211
(4) 2,
L1
          
    B1210    537308
(4) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
 524315
(3) 2,
L1
    
    B1211    532324
(4) 1,
L1
  530312
(4) 1,
L1
 524205
(3) 1,
L1
 524205
(3) 1,
L1
     
       530312
(3) 1,
L1
 ENG24 2030
(3) 1,
L1
 ENG24 2030
(3) 1,
L1
     
    B1212  IST30 1102
(3) 14,
L1
 ENG24 2050
(2) 2,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  539204
(5) 1,
L1
  ENG32 2204
(4) 1,
L1
    
   524208
(2) 2,
L1
    ENG39 2102
(5) 2,
L1
  532211
(4) 1,
L1
    
   524208
(2) 1,
L1
    ENG39 2102
(5) 1,
L1
       
   ENG24 2050
(2) 1,
L1
            
    B1213    533421
(4) 1,
L1
  ENG29 2004
(3) 1,
L1
      
    B1214    ENG32 4432
(4) 1,
L1
          
    532450
(4) 1,
L1
          
    B1215   245305
(3) 1,
L1
  SCI05 1002
(4) 4,
L1
  ENG39 2103
(5) 2,
L1
    
          ENG39 2103
(5) 1,
L1
    
    B2101   ENG25 2090
(6) 1,
L1
  SCI05 1003
(4) 2,
L1
   530431
(4) 1,
L1
   
    B2102   801102
(3) 1,
L1
          
    B2103  SCI08 2001
(4) 1,
L1
 SCI02 1111
(4) 3,
L1
  235402
(3) 1,
L1
      
    B3101    SCI05 1002
(4) 1,
L1
      525463
(1) 1,
L1
  
           525464
(3) 1,
L1
  
           536408
(4) 1,
L1
  
           537476
(4) 1,
L1
  
    B3102  ENG28 2002
(4) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 2,
L1
  303436
(3) 1,
L1
       
  529292
(4) 1,
L1
            
    B3103  ENG30 2002
(4) 2,
L1
 ENG30 2001
(4) 2,
L1
          
    B3104    539309
(5) 2,
L1
     SCI04 2003
(4) 1,
L1
    
    539309
(5) 3,
L1
          
    539309
(5) 1,
L1
          
    B4101  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  IST20 2001
(3) 1,
L1
      
   IST20 2002
(3) 1,
L1
   ประชุมนักศึกษาดิจิเทค
() ,
BOOKING
          ENG31 1001
(4) 1,
L1
    
    GRADROOM2    332542
(3) 1,
L2
          
    SEMINAR1      สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
 201110
(4) 1,
L3
    
    SEMINAR2    521314
(4) 1,
L1
  205606
(4) 1,
L3
 SCI18 7512
(3) 1,
L2
   
      สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
    SEMINAR3    105221
(4) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
       583511
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4    574537
(3) 1,
L2
  574586
(1) 1,
L2
 205539
(3) 1,
L2
   
      สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
       574583
(1) 1,
L2
      
    SEMINAR5    531344
(3) 1,
L1
  205606
(4) 2,
L3
     
อังคาร    B1112  335231
(3) 1,
L1
สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  IST30 1202
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 6,
L1
 IST30 1201
(3) 2,
L1
   
   1101211
(3) 1,
L1
          
    B1113  SCI02 1121
(4) 1,
L1
     IST30 1101
(3) 3,
L1
  IST30 1102
(3) 19,
L1
    
  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    532435
(4) 1,
L1
          
    B1114  IST30 1105
(3) 4,
L1
   IST30 1501
(3) 3,
L1
   IST30 1105
(3) 16,
L1
 IST30 1501
(3) 2,
L1
    
  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    323211
(3) 1,
L1
          
    333211
(3) 1,
L1
          
    B1115  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  527247
(4) 1,
L1
  IST30 1102
(3) 20,
L1
    
   802309
(3) 1,
L1
          
    B1116  IST30 1105
(3) 5,
L1
    332618
(1) 1,
L2
 IST30 1105
(3) 18,
L1
 IST30 1105
(3) 17,
L1
 SCI03 1002
(4) 3,
L1
   
  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    ENG29 2141
(3) 1,
L1
          
    B1117 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
   526402
(1) 1,
L1
    
  533251
(4) 2,
L1
 SCI03 2002
(4) 1,
L1
  235336
(3) 1,
L1
      
       245326
(3) 1,
L1
      
    B1118   522269
(4) 1,
L1
  104374
(2) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 7,
L1
     
  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    B1119  529308
(4) 1,
L1
      531216
(4) 1,
L1
 551365
(8) 2,
L1
 
  529308
(4) 1,
L1
            
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
       
    SCI02 1107
(2) 1,
L1
   IST30 1101
(3) 4,
L1
       
    B1120  526417
(4) 1,
L1
    332673
(1) 1,
L2
 IST30 1105
(3) 19,
L1
  534305
(3) 1,
L1
    
  526423
(4) 1,
L1
            
  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    523423
(4) 1,
L1
          
    B1121 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
    526427
(3) 1,
L1
 
  533251
(4) 1,
L1
 526212
(3) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 25,
L1
  IST30 1123
(3) 1,
L1
      
    B1122(Active_L)  ENG28 2104
(3) 1,
L1
   IST30 1401
(3) 3,
L1
 ENG29 2115
(3) 2,
L1
      
    B1123  525203
(4) 1,
L1
  235375
(3) 1,
L1
  528436
(3) 1,
L1
  
      สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
    B1125    ENG21 2008
(2) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
       582231
(4) 1,
L1
 ENG31 1000
(2) 1,
L1
     
    B1127  533473
(2) 1,
L1
 529206
(4) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
    B1128(SmartCR)   333457
(3) 1,
L1
  582212
(2) 1,
L1
       
   323457
(3) 1,
L1
          
    B1129  535310
(2) 1,
L1
  IST30 1123
(3) 2,
L1
 303431
(3) 1,
L1
    
  ENG35 4503
(2) 1,
L1
          
    B1130  ENG25 4535
(2) 1,
L1
  211381
(3) 1,
L1
 527440
(4) 1,
L1
    
    B1131  521342
(4) 1,
L1
 530231
(4) 1,
L1
  IST30 1402
(3) 1,
L1
      
    B1132  531402
(4) 1,
L1
 525462
(4) 1,
L1
  534314
(3) 1,
L1
       
    B1133   245274
(3) 1,
L1
  583308
(4) 1,
L1
  303437
(3) 1,
L1
    
    B1134  1101281
(3) 1,
L1
  333343
(3) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 8,
L1
 IST30 1401
(3) 2,
L1
   
       323343
(3) 1,
L1
       
    B1135  585309
(4) 1,
L1
 526308
(4) 1,
L1
          
    B1136(Active_L)  1101341
(3) 1,
L1
  585455
(4) 1,
L1
 104373
(2) 1,
L1
     
    B1137  583310
(3) 1,
L1
 576630
(4) 1,
L2
  245324
(3) 1,
L1
      
    B1138  ENG35 4543
(2) 1,
L1
  521425
(3) 1,
L1
      
    B1139  335482
(1) 1,
L1
   IST30 1102
(3) 26,
L1
  529208
(4) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
     
  335482
(1) 10,
L1
             
  335482
(1) 2,
L1
             
  335482
(1) 3,
L1
             
  335482
(1) 4,
L1
             
  335482
(1) 5,
L1
             
  335482
(1) 6,
L1
             
  335482
(1) 7,
L1
             
  335482
(1) 8,
L1
             
  335482
(1) 9,
L1
             
    B1140  528215
(3) 1,
L1
 528215
(3) 1,
L1
สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  533331
(2) 1,
L1
 IST30 1502
(3) 1,
L1
      
    537314
(4) 1,
L1
          
    B1141  322324
(2) 1,
L1
 ENG39 2101
(4) 2,
L1
  525311
(4) 1,
L1
       
  332324
(2) 1,
L1
 ENG39 2101
(4) 1,
L1
          
    B1201  525203
(4) 2,
L1
 104241
(4) 1,
L1
  521312
(4) 1,
L1
       
    B1202   235333
(3) 1,
L1
  523472
(4) 1,
L1
  526313
(1) 2,
L1
     
    B1203    529432
(4) 1,
L1
  332101
(3) 1,
L1
  SCI03 1401
(3) 1,
L1
     
       322101
(3) 1,
L1
       
    B1204  582312
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 20,
L1
  ENG28 2102
(4) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
 531451
(3) 1,
L1
  
    B1205    531404
(4) 1,
L1
  535454
(4) 1,
L1
     
    531403
(4) 1,
L1
          
    B1206  103221
(4) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 21,
L1
  582211
(4) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 9,
L1
     
    B1207  332327
(2) 2,
L1
 332327
(2) 1,
L1
  332327
(2) 2,
L1
  SCI02 2202
(3) 1,
L1
    
  332327
(2) 1,
L1
             
    B1208    531215
(4) 1,
L1
  529201
(4) 1,
L1
       
       ENG29 2111
(3) 1,
L1
       
    B1209    532209
(3) 1,
L1
   304301
(3) 1,
L1
      
    B1210     582233
(3) 1,
L1
  ENG25 4023
(4) 1,
L1
 103141
(3) 1,
L1
     
     530233
(3) 2,
L1
          
    B1211    ENG32 2205
(4) 1,
L1
  538312
(4) 1,
L1
       
    B1212  538416
(4) 1,
L1
 524203
(4) 1,
L1
  304301
(3) 1,
L1
      
    ENG24 2040
(3) 1,
L1
          
    B1213    ENG25 2110
(3) 6,
L1
  529312
(3) 1,
L1
      
    ENG25 2110
(3) 7,
L1
          
    ENG25 2110
(3) 5,
L1
          
    536310
(3) 2,
L1
          
    B1214    531320
(4) 1,
L1
  IST30 1103
(3) 11,
L1
 SCI03 1103
(3) 1,
L1
     
       IST30 1103
(3) 12,
L1
       
    B1215   530233
(3) 1,
L1
 539309
(5) 2,
L1
  606208
(3) 1,
L1
      
    539309
(5) 3,
L1
          
    539309
(5) 1,
L1
          
    B2101  530212
(2) 1,
L1
 533421
(4) 1,
L1
  IST30 7103
(3) 1,
L2
      
  530212
(2) 2,
L1
            
    B2102  ENG30 2002
(4) 1,
L1
 ENG30 2001
(4) 1,
L1
  526416
(4) 1,
L1
       
       526416
(4) 1,
L1
       
    B2103  531219
(3) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 4,
L1
   SCI02 1111
(4) 4,
L1
  SCI05 1003
(4) 2,
L1
   
    B2104    SCI05 1003
(4) 1,
L1
   SCI02 1111
(4) 5,
L1
      
    B3101  SCI09 1203
(3) 1,
L1
 525304
(4) 1,
L1
          
    B3102  ENG30 2001
(4) 3,
L1
 ENG25 2110
(3) 4,
L1
  533061
(2) 1,
L1
       
    536310
(3) 1,
L1
          
    ENG25 2110
(3) 3,
L1
          
    ENG25 2110
(3) 2,
L1
          
    ENG25 2110
(3) 1,
L1
          
    B3103  SCI05 1002
(4) 3,
L1
 IST20 1001
(2) 1,
L1
  529312
(3) 2,
L1
      
    B3104   ENG25 2090
(6) 2,
L1
  SCI03 1001
(4) 1,
L1
       
    B4101  IST20 1004
(3) 1,
L1
   IST20 1003
(3) 1,
L1
  IST20 1502
(2) 1,
L1
   
    SEMINAR1  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      539426
(4) 1,
L1
   
     332574
(2) 1,
L2
          
    SEMINAR2  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  582317
(4) 1,
L1
 574503
(4) 1,
L2
     
   ENG25 4051
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR3  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  538310
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR4  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  205601
(3) 1,
L2
      
   521422
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR5  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  205535
(3) 1,
L2
      
    574537
(3) 1,
L2
          
พุธ    B1112  526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 10,
L1
 IST30 1105
(3) 13,
L1
 322482
(1) 10,
L1
 IST30 1201
(3) 1,
L1
    
          332482
(1) 10,
L1
     
    B1113   สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  529208
(4) 1,
L1
   532315
(1) 2,
L1
    
    IST30 1102
(3) 12,
L1
      532315
(1) 1,
L1
    
    B1114  IST30 1105
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1
 IST30 1501
(3) 3,
L1
 ENG29 2142
(3) 2,
L1
  IST30 1501
(3) 1,
L1
    
    B1115  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
 524482
(3) 1,
L1
 ENG25 1010
(2) 4,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
    IST30 1102
(3) 13,
L1
      532315
(1) 2,
L1
    
    B1116   323211
(3) 1,
L1
 529309
(4) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 11,
L1
   532315
(1) 2,
L1
    
   333211
(3) 1,
L1
        532315
(1) 1,
L1
    
    B1117  537316
(4) 1,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 1,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
   สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      532315
(1) 1,
L1
    
    B1118    529309
(4) 2,
L1
  IST30 1105
(3) 12,
L1
  IST30 1105
(3) 2,
L1
     
    B1119     IST30 1101
(3) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 2,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1120    IST30 1105
(3) 14,
L1
 324686
(1) 1,
L3
  521426
(3) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 3,
L1
     
     IAT34 5886
(1) 1,
L3
          
    B1121  533324
(4) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 6,
L1
  ENG25 1010
(2) 3,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1122(Active_L)    525462
(4) 1,
L1
  ENG33 6002
(1) 1,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1123  524323
(4) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 15,
L1
 IST30 1102
(3) 1,
L1
  IST50 2402
(2) 1,
L1
 533364
(4) 1,
L1
    
  524321
(4) 1,
L1
            
    B1125  SCI04 1005
(4) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 15,
L1
  527349
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
 525488
(4) 1,
L1
  
    B1127  335321
(3) 1,
L1
 529206
(4) 1,
L1
  538324
(4) 1,
L1
 523315
(4) 1,
L1
     
    ENG29 2141
(3) 1,
L1
 ENG29 2141
(3) 1,
L1
          
    B1128(SmartCR)    ENG32 4432
(4) 1,
L1
    532205
(3) 1,
L1
      
         ENG32 2103
(3) 1,
L1
      
    B1129  529326
(4) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 5,
L1
  IST30 1102
(3) 7,
L1
 IST30 1102
(3) 6,
L1
  531314
(4) 1,
L1
    
    B1130   211201
(4) 1,
L1
  332628
(3) 1,
L2
  332482
(1) 4,
L1
     
          322482
(1) 4,
L1
     
    B1131   1101361
(3) 1,
L1
  303439
(3) 1,
L1
 332482
(1) 7,
L1
     
          322482
(1) 7,
L1
     
    B1132   333362
(3) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
  332482
(1) 8,
L1
     
          322482
(1) 8,
L1
     
    B1133   SCI02 1105
(1) 1,
L1
 104323
(4) 1,
L1
  SCI03 1002
(4) 3,
L1
  322482
(1) 9,
L1
     
          332482
(1) 9,
L1
     
    B1134    525314
(4) 1,
L1
  1101332
(3) 1,
L1
  IST30 1401
(3) 1,
L1
    
    B1135  525202
(4) 1,
L1
 IAT34 5883
(1) 1,
L2
 IST30 1102
(3) 2,
L1
   IST30 1102
(3) 3,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 551365
(8) 3,
L1
 
    B1136(Active_L)    105221
(4) 1,
L1
     322482
(1) 5,
L1
     
          332482
(1) 5,
L1
     
    B1137    SCI02 1111
(4) 6,
L1
  104361
(4) 1,
L1
 533302
(4) 1,
L1
     
    B1138   IST30 7403
(3) 1,
L2
   IST30 1102
(3) 4,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
    B1139  528321
(3) 1,
L1
 528439
(3) 1,
L1
  528414
(1) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
    
    B1140   534301
(4) 2,
L1
 IST30 1102
(3) 16,
L1
   IST30 1102
(3) 5,
L1
 527247
(4) 2,
L1
     
   534301
(4) 1,
L1
            
    B1141  527248
(4) 1,
L1
 SCI03 1105
(4) 1,
L1
  900008
(0) 1,
L3
      
    B1201    534325
(3) 1,
L1
  583309
(1) 1,
L1
 332482
(1) 6,
L1
     
          322482
(1) 6,
L1
     
    B1202  1101291
(3) 1,
L1
  1102121
(3) 1,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1203       IST30 1122
(3) 2,
L1
 527348
(4) 1,
L1
    
    B1204    538311
(4) 1,
L1
  IST30 1205
(3) 1,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1205   ENG38 2009
(3) 1,
L1
  SCI03 1005
(4) 7,
L1
       
    B1206  585207
(4) 1,
L1
 ENG29 2143
(4) 2,
L1
 IST30 1406
(3) 1,
L1
   532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1207   1101082
(3) 1,
L1
      SCI02 2202
(3) 1,
L1
   
    B1208    522371
(4) 1,
L1
 530253
(1) 1,
L1
 522371
(4) 1,
L1
  322482
(1) 1,
L1
 535402
(4) 1,
L1
   
          332482
(1) 1,
L1
     
    B1209    537308
(4) 1,
L1
  SCI05 1005
(2) 1,
L1
     535403
(2) 1,
L1
 
    B1210  322313
(3) 2,
L1
 523251
(4) 1,
L1
  ENG21 2007
(4) 1,
L1
       
  332313
(3) 2,
L1
            
  332313
(3) 1,
L1
            
  322313
(3) 1,
L1
            
    B1211    IST30 1102
(3) 18,
L1
    ENG24 2030
(3) 1,
L1
     
         524205
(3) 1,
L1
     
    B1212  536302
(4) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 14,
L1
  525210
(2) 1,
L1
     
    B1213    IST20 1501
(2) 1,
L1
  532207
(4) 1,
L1
   SCI05 1002
(4) 6,
L1
   
       ENG32 2105
(4) 1,
L1
       
    B1214    IST30 1102
(3) 17,
L1
  524332
(4) 1,
L1
  SCI01 1003
(2) 1,
L1
    
       524332
(4) 1,
L1
       
    B1215   523353
(4) 1,
L1
  ENG39 2103
(5) 1,
L1
       
   523353
(4) 2,
L1
  ENG39 2103
(5) 2,
L1
       
   523353
(4) 2,
L1
          
   523353
(4) 1,
L1
          
    B2101   ENG25 2090
(6) 1,
L1
      530431
(4) 1,
L1
   
    B2102  530314
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
  245108
(4) 1,
L1
     
    B2103  SCI08 2001
(4) 1,
L1
 SCI02 1111
(4) 1,
L1
          
    B2104  SCI05 1003
(4) 1,
L1
 SCI02 1111
(4) 2,
L1
          
    B3101  ENG29 2092
(4) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 1,
L1
      SCI05 1002
(4) 1,
L1
   
  529292
(4) 2,
L1
            
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 2,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   SCI05 1002
(4) 2,
L1
   
  ENG28 2002
(4) 1,
L1
            
    B3103  ENG30 2002
(4) 2,
L1
 SCI05 1002
(4) 3,
L1
          
    B3104    SCI04 2003
(4) 1,
L1
          
    B4101  SCI03 1005
(4) 5,
L1
 ENG30 2001
(4) 2,
L1
  IST20 2502
(2) 1,
L1
 ENG31 1001
(4) 1,
L1
     
  SCI03 1005
(4) 4,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 3,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 2,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 1,
L1
            
    GRADROOM2   205540
(3) 1,
L2
          
    SEMINAR1    539426
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR2    533327
(4) 1,
L1
  211203
(3) 1,
L1
 574503
(4) 1,
L2
     
    SEMINAR3   531364
(3) 1,
L1
  531337
(3) 1,
L1
 531337
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR4   106402
(3) 1,
L1
     332482
(1) 3,
L1
 535401
(1) 1,
L1
   
          322482
(1) 3,
L1
     
    SEMINAR5   211225
(4) 1,
L1
  205531
(3) 1,
L2
 322482
(1) 2,
L1
     
          332482
(1) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    B1112  IST30 1105
(3) 5,
L1
สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
 IST30 1201
(3) 2,
L1
    
    521327
(4) 1,
L1
   IST30 1105
(3) 21,
L1
 IST30 1105
(3) 9,
L1
     
    B1113  IST30 1102
(3) 21,
L1
    IST30 1101
(3) 3,
L1
       
  สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    B1114   533364
(4) 1,
L1
 IST30 1501
(3) 3,
L1
   IST30 1105
(3) 6,
L1
 IST30 1501
(3) 2,
L1
    
    B1115  332326
(2) 1,
L1
 534325
(3) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 11,
L1
 IST30 1102
(3) 23,
L1
  522271
(3) 1,
L1
      
  322326
(2) 1,
L1
             
    B1116  IST30 1105
(3) 4,
L1
 245352
(3) 1,
L1
    IST30 1105
(3) 7,
L1
     
    B1117    SCI03 2002
(4) 1,
L1
  ENG21 2007
(4) 1,
L1
       
    B1118  526423
(4) 1,
L1
 524323
(4) 1,
L1
   IST30 1105
(3) 20,
L1
 IST30 1105
(3) 8,
L1
     
  526417
(4) 1,
L1
 524321
(4) 1,
L1
          
    B1119  529308
(4) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 10,
L1
 IST30 1102
(3) 24,
L1
  582231
(4) 1,
L1
 SCI18 8001
(1) 1,
L3
     
  529308
(4) 1,
L1
      SCI18 7005
(1) 1,
L2
     
    B1120   333352
(3) 1,
L1
   303438
(3) 1,
L1
      
   323352
(3) 1,
L1
           
    B1121  IST30 1102
(3) 25,
L1
 332242
(3) 1,
L1
          
    322242
(3) 1,
L1
          
    B1122(Active_L)  ENG28 2104
(3) 1,
L1
 104241
(4) 1,
L1
 IST30 1401
(3) 3,
L1
 529211
(4) 1,
L1
       
    B1123   ENG25 2080
(3) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 5,
L1
 332681
(1) 1,
L2
     
          332682
(1) 1,
L2
     
    B1125  528215
(3) 1,
L1
 IST30 1102
(3) 9,
L1
           
    B1127  IST30 1102
(3) 26,
L1
 529309
(4) 1,
L1
  IST30 1102
(3) 19,
L1
  103141
(3) 1,
L1
     
    B1128(SmartCR)   211225
(4) 1,
L1
          
    B1129  IST30 1102
(3) 22,
L1
 IST30 1102
(3) 8,
L1
           
    B1130  525203
(4) 2,
L1
 533327
(4) 1,
L1
  245327
(3) 1,
L1
 527440
(4) 1,
L1
    
    B1131  521342
(4) 1,
L1
 530231
(4) 1,
L1
  ENG35 3043
(1) 1,
L1
      
    B1132       SCI02 1120
(4) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
      
    B1134    539205
(4) 1,
L1
  531374
(3) 1,
L1
  IST30 1401
(3) 2,
L1
    
    B1135  582314
(4) 1,
L1
 531404
(4) 1,
L1
  IST30 1102
(3) 20,
L1
        
    531403
(4) 1,
L1
          
    B1136(Active_L)   IST50 2403
(3) 2,
L1
  1101342
(3) 1,
L1
     
    B1137    533302
(4) 1,
L1
  585455
(4) 1,
L1
       
    B1138       ENG25 1010
(2) 6,
L1
  526206
(4) 1,
L1
   
    B1139    538416
(4) 1,
L1
  534301
(4) 2,
L1
       
       534301
(4) 1,
L1
       
    B1140    529309
(4) 2,
L1
  527352
(4) 1,
L1
 IST30 1502
(3) 1,
L1
      
    B1141       525311
(4) 1,
L1
 533045
(4) 1,
L1
     
    B1201  583310
(3) 1,
L1
 1101362
(3) 1,
L1
  233631
(3) 1,
L2
      
    B1202   235405
(2) 2,
L1
 235405
(2) 2,
L1
  245354
(3) 1,
L1
      
       235353
(3) 1,
L1
      
    B1203  528439
(3) 1,
L1
 SCI04 1006
(1) 1,
L1
  IST30 1101
(3) 4,
L1
 SCI03 1401
(3) 1,
L1
     
    B1204       245376
(3) 1,
L1
      
    B1205  535472
(4) 1,
L1
  528434
(3) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 5,
L1
     
    B1206   235405
(2) 1,
L1
 235405
(2) 1,
L1
  582211
(4) 1,
L1
       
    B1207    534311
(4) 2,
L1
 534311
(4) 1,
L1
  SCI03 1005
(4) 7,
L1
       
    534311
(4) 1,
L1
 534311
(4) 2,
L1
          
    B1208    105214
(4) 1,
L1
  ENG25 1010
(2) 7,
L1
      
    B1209  SCI09 1203
(3) 1,
L1
  SCI05 1005
(2) 1,
L1
          
    B1210  530312
(4) 1,
L1
 531215
(4) 1,
L1
  ENG29 2111
(3) 1,
L1
    SCI05 1007
(2) 1,
L1
   
  530312
(3) 1,
L1
    529201
(4) 1,
L1
       
        ENG29 2111
(3) 1,
L1
       
    B1211       ENG25 1010
(2) 8,
L1
      
    B1212  ENG39 2102
(5) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
  523276
(4) 1,
L1
  526313
(1) 1,
L1
     
  ENG39 2102
(5) 2,
L1
 ENG32 2204
(4) 1,
L1
          
    B1213    523251
(4) 1,
L1
  532207
(4) 1,
L1
       
       ENG32 2105
(4) 1,
L1
       
    B1214    532324
(4) 1,
L1
          
    B1215  530233
(3) 1,
L1
 SCI05 1002
(4) 4,
L1
  538312
(4) 1,
L1
 SCI03 1103
(3) 1,
L1
     
    B2101   524203
(4) 1,
L1
 524203
(4) 1,
L1
           
   ENG24 2040
(3) 1,
L1
 ENG24 2040
(3) 1,
L1
           
    B2102  ENG30 2002
(4) 1,
L1
 531320
(4) 1,
L1
          
    B2103  531219
(3) 1,
L1
 531219
(3) 1,
L1
 SCI02 1111
(4) 4,
L1
  SCI05 1003
(4) 2,
L1
       
    B2104    SCI02 1111
(4) 5,
L1
          
    B3101   ENG25 2090
(6) 2,
L1
  529292
(4) 2,
L1
       
       ENG29 2092
(4) 1,
L1
       
    B3102  ENG30 2001
(4) 3,
L1
 ENG30 2001
(4) 1,
L1
          
    B3103  538417
(4) 1,
L1
 530233
(3) 2,
L1
          
    582233
(3) 1,
L1
          
    B3104    526308
(4) 1,
L1
  SCI03 1001
(4) 1,
L1
       
    B4101    IST20 2503
(2) 1,
L1
  601112
(3) 1,
L1
 582495
(1) 1,
L1
   
          525495
(1) 1,
L1
   
          551495
(1) 1,
L1
   
          558495
(1) 1,
L1
   
          333490
(1) 1,
L1
   
          802490
(1) 1,
L1
   
          303490
(1) 1,
L1
   
          204490
(1) 1,
L1
   
          114490
(1) 1,
L1
   
          530490
(1) 1,
L1
   
          533490
(1) 1,
L1
   
          527490
(1) 1,
L1
   
          523490
(1) 1,
L1
   
          534490
(1) 1,
L1
   
          535490
(1) 1,
L1
   
          531490
(1) 1,
L1
   
          526490
(1) 1,
L1
   
          532490
(1) 1,
L1
   
          524490
(1) 1,
L1
   
          528490
(1) 1,
L1
   
          312490
(1) 1,
L1
   
          104391
(1) 1,
L1
   
          105391
(1) 1,
L1
   
          103391
(1) 1,
L1
   
          540490
(1) 1,
L1
   
          539490
(1) 1,
L1
   
          1101901
(1) 1,
L1
   
          106391
(1) 1,
L1
   
          245391
(1) 1,
L1
   
          245392
(1) 1,
L1
   
          IST50 3412
(1) 1,
L1
   
          IST50 3412
(1) 2,
L1
   
          ENG35 4091
(1) 1,
L1
   
          235391
(1) 1,
L1
   
          323490
(1) 1,
L1
   
          538495
(1) 1,
L1
   
          537495
(1) 1,
L1
   
          536495
(1) 1,
L1
   
          528495
(1) 1,
L1
   
          532495
(1) 1,
L1
   
          521495
(1) 1,
L1
   
          524495
(1) 1,
L1
   
          335490
(1) 1,
L1
   
          535495
(1) 1,
L1
   
          531495
(1) 1,
L1
   
          522495
(1) 1,
L1
   
          530495
(1) 1,
L1
   
    GRADROOM2   SCI18 7119
(3) 1,
L1
          
   SCI18 7119
(3) 3,
L3
          
   SCI18 7119
(3) 2,
L2
          
    SEMINAR1 ประชุมสาขาวิชาชีวภาพ
() ,
BOOKING
         
    SEMINAR2   SCI18 7324
(3) 1,
L2
  205533
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR3   235405
(2) 4,
L1
   211223
(4) 1,
L1
     
   สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
          
    SEMINAR4       IST50 2404
(2) 1,
L1
      
    SEMINAR5    245104
(4) 1,
L1
  245104
(4) 1,
L1
       
ศุกร์    B1112   IST30 1105
(3) 16,
L1
 IST30 1105
(3) 14,
L1
  IST30 1105
(3) 13,
L1
 1101083
(2) 1,
L1
     
    B1113       323381
(1) 1,
L1
       
       333381
(1) 1,
L1
       
    B1114  104312
(2) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 15,
L1
          
    B1115    527247
(4) 1,
L1
          
    B1116  322362
(2) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 17,
L1
 521314
(4) 1,
L1
  522375
(3) 1,
L1
      
  332362
(2) 1,
L1
             
    B1117  530444
(4) 1,
L1
          
  530444
(4) 1,
L1
          
    B1118  521365
(4) 1,
L1
 582253
(1) 1,
L1
   IST30 1105
(3) 18,
L1
       
    B1119  1101151
(3) 1,
L1
  528440
(3) 1,
L1
 528440
(3) 1,
L1
  551242
(3) 2,
L1
  
    B1120    534305
(3) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 19,
L1
       
    B1121  531216
(4) 1,
L1
 SCI02 1121
(4) 1,
L1
  SCI04 1005
(4) 1,
L1
 527246
(4) 1,
L1
     
    B1122(Active_L)  521413
(2) 1,
L1
 585206
(3) 1,
L1
          
    B1123   235254
(3) 1,
L1
  521337
(3) 1,
L1
      
   245254
(3) 1,
L1
          
    B1125   IST50 2403
(3) 1,
L1
  1101152
(3) 1,
L1
     
    B1127     ENG25 1010
(2) 10,
L1
        
    B1129     ENG25 1010
(2) 9,
L1
        
    B1130   211324
(4) 1,
L1
  211324
(4) 1,
L1
     
    B1131  583202
(4) 1,
L1
 530231
(4) 1,
L1
  SCI03 1105
(4) 1,
L1
       
    B1132   335464
(3) 1,
L1
 IST20 2501
(2) 1,
L1
          
    B1133   102273
(3) 1,
L1
      539308
(5) 3,
L1
  
    B1134   332362
(2) 1,
L1
          
   322362
(2) 1,
L1
          
    B1135    SCI03 2201
(4) 1,
L1
  583508
(3) 1,
L1
      
    B1136(Active_L)  575771
(4) 1,
L2
  575584
(2) 1,
L2
     
    B1137    531385
(3) 1,
L1
  531385
(3) 1,
L1
      
    B1138  533323
(4) 1,
L1
 526407
(3) 1,
L1
       
    B1140    537314
(4) 1,
L1
  531338
(3) 1,
L1
      
    B1141    529305
(4) 1,
L1
  527352
(4) 1,
L1
       
    B1201   531372
(3) 1,
L1
          
    B1202  526209
(2) 1,
L1
 529318
(4) 1,
L1
  521354
(2) 1,
L1
       
    B1203   322101
(3) 1,
L1
            
   332101
(3) 1,
L1
            
    B1204  1102122
(3) 1,
L1
   IST30 1105
(3) 10,
L1
       
    B1205   335452
(4) 1,
L1
          
    B1206  582312
(3) 1,
L1
 103221
(4) 1,
L1
          
    B1207   335452
(4) 1,
L1
          
    B1208   1101081
(3) 1,
L1
  525216
(1) 1,
L1
      
    B1209    SCI05 1002
(4) 5,
L1
          
    B1210  522367
(4) 1,
L1
  ENG25 4023
(4) 1,
L1
       
    B1212    523276
(4) 1,
L1
          
    B1214   245304
(3) 1,
L1
          
    B2101    524301
(4) 1,
L1
          
    B2102  530314
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
  532209
(3) 1,
L1
        
    B2103  SCI03 1002
(4) 1,
L1
 SCI02 1111
(4) 3,
L1
  SCI02 1111
(4) 1,
L1
       
    B2104  SCI03 1002
(4) 2,
L1
 SCI05 1003
(4) 1,
L1
  SCI02 1111
(4) 2,
L1
       
    B3101    SCI03 1005
(4) 1,
L1
  SCI03 1005
(4) 4,
L1
       
    B3102    SCI03 1005
(4) 2,
L1
  SCI03 1005
(4) 5,
L1
       
    B3103    526416
(4) 1,
L1
  SCI05 1002
(4) 3,
L1
       
    526416
(4) 1,
L1
          
    B3104    SCI03 1005
(4) 3,
L1
  SCI03 1001
(4) 1,
L1
       
    B4101  SCI03 1005
(4) 1,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 2,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 4,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 5,
L1
            
  SCI03 1005
(4) 3,
L1
            
    GRADROOM2       SCI18 7120
(1) 1,
L1
      
       SCI18 7120
(1) 3,
L3
      
       SCI18 7120
(1) 2,
L2
      
    SEMINAR1       201206
(2) 1,
L3
      
    SEMINAR2    205541
(2) 2,
L2
  582317
(4) 1,
L1
   SCI18 7512
(3) 1,
L2
   
    SEMINAR4    ENG25 4051
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR5    205541
(2) 1,
L2
  538424
(3) 2,
L1
       
เสาร์    B1112  1101133
(2) 1,
L1
  1101103
(2) 1,
L1
 1101093
(2) 1,
L1
     
    B1113       1101363
(2) 1,
L1
       
    B1114  1101213
(2) 1,
L1
  1101293
(2) 1,
L1
       
    B1115       ENG60 1006
(4) 1,
L1
  ENG60 1008
(1) 1,
L1
 
    B1116  1101233
(2) 1,
L1
          
    B1117   551751
(6) 1,
L2
      
    B1118  1101283
(2) 1,
L1
          
    B1119  551363
(8) 1,
L1
  551465
(4) 1,
L1
 
    B1120  ENG60 2010
(4) 1,
L1
  ENG60 2009
(5) 1,
L1
 
    B1121   ENG51 2042
(3) 1,
L1
  551162
(6) 1,
L1
     
    B1122(Active_L)   528415
(3) 8,
L1
          
    B1123       551162
(6) 3,
L1
     
    B1125  551154
(4) 1,
L1
          
    B1130   528415
(3) 2,
L1
          
    B1131   528415
(3) 5,
L1
          
    B1132   528415
(3) 6,
L1
          
    B1134  1101343
(2) 1,
L1
  1102083
(2) 1,
L1
      
    B1135  551261
(8) 1,
L1
  551261
(8) 1,
L1
     
    B1136(Active_L)   528415
(3) 3,
L1
          
    B1137   528415
(3) 4,
L1
          
    B1138   551264
(6) 1,
L1
     
    B1139  551363
(8) 2,
L1
     
    B1140       551162
(6) 4,
L1
     
    B1141       551162
(6) 2,
L1
     
    B1201  537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
     
    B1202       1101333
(2) 1,
L1
      
    B1204       1101183
(2) 1,
L1
      
    B1206   528415
(3) 9,
L1
          
    B1211   525466
(3) 1,
L1
  525466
(3) 1,
L1
 525466
(3) 1,
L1
      
    B1212 558303
(8) 1,
L1
          
 558303
(8) 2,
L1
          
    SEMINAR2   528415
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR4  526494
(9) 1,
L1
  526494
(9) 1,
L1
    
อาทิตย์    B1112  1101103
(2) 1,
L1
  1101133
(2) 1,
L1
 1101083
(2) 1,
L1
   
    B1113  551153
(4) 1,
L1
  534326
(2) 1,
L1
   551615
(4) 1,
L2
  
    B1114  1101293
(2) 1,
L1
  1101213
(2) 1,
L1
 1102123
(2) 1,
L1
   
    B1115  1101363
(2) 1,
L1
  ENG53 6414
(2) 1,
L2
 ENG53 6415
(2) 1,
L2
     
    B1116       1101233
(2) 1,
L1
 1101093
(2) 1,
L1
   
    B1117   551755
(6) 1,
L2
      
    B1118       1101283
(2) 1,
L1
 1101153
(2) 1,
L1
   
    B1119  551365
(8) 2,
L1
  ENG60 1011
(4) 1,
L1
 ENG60 1011
(4) 1,
L1
    
    B1120   ENG60 2008
(6) 1,
L1
  ENG60 2008
(6) 1,
L1
    
    B1121       551162
(6) 1,
L1
     
    B1122(Active_L)       561752
(6) 1,
L2
     
    B1123       551162
(6) 3,
L1
     
    B1125  ENG60 1007
(4) 1,
L1
  553613
(3) 1,
L2
     
    B1134   1102083
(2) 1,
L1
  1101343
(2) 1,
L1
       
    B1140  551155
(4) 4,
L1
  551162
(6) 4,
L1
     
    B1141  551155
(4) 3,
L1
  551162
(6) 2,
L1
     
    B1202   1101333
(2) 1,
L1
          
    B1204   1101183
(2) 1,
L1
          
    B1205  551155
(4) 1,
L1
          
    B1207  551155
(4) 2,
L1
          
    B1208  551251
(4) 1,
L1
          
    B1209   551361
(8) 2,
L1
          
   551361
(8) 1,
L1
          
    B1211   525467
(3) 1,
L1
  525467
(3) 1,
L1
 525467
(3) 1,
L1
      
    B2101  558203
(6) 1,
L1
          
    B2102  551365
(8) 1,
L1
  551365
(8) 1,
L1
     
  551365
(8) 3,
L1
          
    B2103        ประชุมวิศวกรรมการผลิต
() ,
BOOKING
    
    B4101    ประชุมนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
() ,
BOOKING
    
    SEMINAR2       553666
(4) 1,
L2
     
    SEMINAR4  ENG53 6312
(2) 1,
L2
 ENG53 6314
(2) 1,
L2
  ENG53 6010
(2) 1,
L2
 ENG53 6020
(2) 1,
L2
     
    SEMINAR5  553630
(4) 1,
L2
  205501
(2) 1,
L2
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.