ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
อาทิตย์    B1119  553662
(4) 1,
L2
  553666
(4) 1,
L2
  551207
(4) 1,
L1
  
    B1121  553616
(4) 1,
L2
  553615
(4) 1,
L2
     
    B1125  551754
(6) 1,
L2
  551754
(6) 1,
L2
     
    B1127 551153
(4) 1,
L1
         
 551131
(4) 1,
L1
         
    B1128(SmartCR)  551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
    
    B1129  552501
(12) 1,
L2
  552502
(4) 1,
L2
   
    B1130 540340
(4) 1,
L1
      551605
(3) 1,
L2
 
    B1131 551204
(4) 1,
L1
         
    B1135 551130
(4) 1,
L1
         
 551151
(4) 1,
L1
         
    B1137  551601
(3) 1,
L2
  551603
(3) 1,
L2
     
    B1138 551151
(4) 2,
L1
    525469
(3) 1,
L1
     
    B1139 551151
(4) 3,
L1
         
    B1140  528415
(3) 1,
L1
  525468
(3) 1,
L1
      
    B1141 551155
(4) 1,
L1
  551263
(8) 1,
L1
 551132
(4) 1,
L1
         
    B1203  551751
(6) 1,
L2
  551751
(6) 1,
L2
     
    B1205          551615
(4) 1,
L2
 
    B1207 551451
(4) 1,
L1
  551450
(4) 1,
L1
    
    B1208     
(16451) ,
BOOKING
    
    B1213 551306
(4) 1,
L1
         
    B1214      551303
(4) 1,
L1
    
    B1215 551251
(4) 1,
L1
         
 551133
(4) 1,
L1
         
    B2101      551152
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR2   574504
(4) 1,
L2
  574504
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR4           553682
(4) 1,
L2
    SEMINAR5
(12761) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.