ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
 
อังคาร
 
 
-
 
             
 
พุธ
 
 
-
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
             
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
อาทิตย์    B1112 558303
(8) 1,
L1
         
    B1113          551242
(3) 2,
L1
    B1115 551153
(4) 1,
L1
         
    B1117  553635
(4) 1,
L2
         
    B1120 551151
(4) 1,
L1
  535404
(2) 2,
L1
     
    B1121      553667
(4) 1,
L2
     
    B1122(Active_L)  551751
(6) 1,
L2
     
    B1129      551156
(4) 3,
L1
    
    B1130 561752
(6) 1,
L2
  561756
(6) 1,
L2
 561702
(7) 1,
L2
 
    B1131  552501
(12) 1,
L2
  552502
(4) 1,
L2
   
    B1133 551124
(1) 1,
L1
  525465
(4) 1,
L1
    
    B1134 551754
(6) 1,
L2
 551763
(3) 1,
L2
 
    B1135      553613
(3) 1,
L2
     
    B1136(Active_L) 561753
(6) 1,
L2
  561760
(6) 1,
L2
    
    B1137  551752
(6) 1,
L2
     
    B1138 551155
(4) 5,
L1
  551465
(4) 1,
L1
    
    B1139      551162
(6) 1,
L1
    
    B1140 551155
(4) 4,
L1
         
    B1141 551155
(4) 3,
L1
  551162
(6) 2,
L1
    
    B1205 551132
(4) 1,
L1
         
 551155
(4) 1,
L1
         
    B1207 551155
(4) 2,
L1
 551451
(4) 1,
L1
     
    B1208     
(16451) ,
BOOKING
    
    B1209 551364
(8) 2,
L1
    
    B1210         558204
(8) 1,
L1
 
    B1211  525467
(3) 1,
L1
  525467
(3) 1,
L1
 525467
(3) 1,
L1
     
    B1212 551365
(8) 1,
L1
  551365
(8) 1,
L1
    
 551365
(8) 2,
L1
  551365
(8) 2,
L1
    
    B1213 551251
(4) 1,
L1
         
 551133
(4) 1,
L1
         
    B1214 551251
(4) 2,
L1
         
    B2101  551264
(6) 5,
L1
  551361
(8) 1,
L1
    
  551264
(6) 4,
L1
  551361
(8) 2,
L1
    
  551264
(6) 2,
L1
  551361
(8) 3,
L1
    
  551264
(6) 1,
L1
  551361
(8) 4,
L1
    
  551264
(6) 3,
L1
  551361
(8) 5,
L1
    
    Lab_Com1 522394
(2) 1,
L1
  522396
(2) 1,
L1
    
    Lab_Com4      559209
(1) 1,
L1
     
    SEMINAR2      551311
(4) 1,
L1
    
    SEMINAR4 551754
(6) 2,
L2
    
    SEMINAR5
(12761) ,
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.