ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
 
-
 
               
 
อังคาร
 
 
-
 
               
 
พุธ
 
 
-
 
               
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
               
ศุกร์    B1112    583100
(2) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
       
    B1113  213101
(3) 27,
L1
 213203
(3) 33,
L1
  213101
(3) 17,
L1
       
    213203
(3) 34,
L1
          
    B1114   205307
(3) 1,
L1
  585200
(1) 1,
L1
      
    B1115    213203
(3) 35,
L1
  213101
(3) 18,
L1
   551201
(4) 1,
L1
 
    213203
(3) 36,
L1
          
    B1116       528314
(2) 1,
L1
       
       528301
(2) 1,
L1
       
    B1117  213203
(3) 41,
L1
 534200
(4) 1,
L1
  213101
(3) 19,
L1
       
  213203
(3) 42,
L1
            
    B1118   
() ,
BOOKING
  213305
(3) 12,
L1
        
    B1119  213203
(3) 44,
L1
 538301
(4) 1,
L1
  213101
(3) 20,
L1
       
  213203
(3) 43,
L1
            
    B1120  103105
(4) 4,
L1
 524621
(4) 1,
L2
 523472
(4) 1,
L1
 535200
(1) 1,
L1
      
    B1121  213204
(3) 17,
L1
 325331
(4) 1,
L1
 
(10471) ,
BOOKING
       
  213204
(3) 18,
L1
            
    B1122(Active_L)    105685
(2) 1,
L2
  529211
(4) 1,
L1
       
       529202
(3) 1,
L1
       
    B1123  213204
(3) 19,
L1
 524341
(4) 1,
L1
 
(22651) ,
BOOKING
       
  213204
(3) 20,
L1
    213203
(3) 29,
L1
       
       213203
(3) 30,
L1
       
    B1125  526204
(4) 1,
L1
 526306
(4) 1,
L1
  213203
(3) 32,
L1
       
  526204
(4) 1,
L1
            
    B1127       213204
(3) 13,
L1
       
       213204
(3) 14,
L1
       
    B1128(SmartCR)   537466
(4) 1,
L1
  532453
(4) 1,
L1
       
   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1129  525200
(1) 1,
L1
  536240
(1) 2,
L1
      
    B1130   528304
(3) 1,
L1
    527314
(4) 1,
L1
       
    B1132  528214
(4) 1,
L1
 530464
(5) 1,
L1
          
    B1133  528439
(3) 1,
L1
     105317
(4) 1,
L1
      
    B1134  104892
(1) 1,
L3
 104891
(1) 1,
L3
 104792
(1) 1,
L2
 104791
(1) 1,
L2
  540415
(2) 1,
L1
     
    B1135  521352
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  213204
(3) 15,
L1
       
  521221
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  213204
(3) 16,
L1
       
    B1136(Active_L)  526407
(3) 1,
L1
  105703
(4) 2,
L1
   535200
(1) 1,
L1
      
    105703
(4) 1,
L2
          
    B1137  582312
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
          
    102211
(3) 1,
L1
           
    B1138  105105
(2) 1,
L1
 529300
(4) 2,
L1
 203401
(3) 11,
L1
       
    529300
(4) 2,
L1
 
(3970) ,
BOOKING
      
    B1139  105104
(4) 1,
L1
 521311
(4) 1,
L1
          
    B1140  521432
(3) 1,
L1
 525201
(3) 1,
L1
  537404
(2) 1,
L1
     
    B1141      
(433) ,
BOOKING
      
       105103
(4) 1,
L1
       
    B1201   102273
(3) 1,
L1
  575723
(4) 1,
L2
     
    B1202   529310
(3) 1,
L1
 538420
(4) 1,
L1
   535200
(1) 1,
L1
      
    B1204  524571
(4) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1
  
(22651) ,
BOOKING
        
   524512
(3) 1,
L1
     535200
(1) 1,
L1
      
    B1205    527305
(4) 1,
L1
  301111
(1) 2,
L1
 535200
(1) 1,
L1
      
    B1206    571758
(3) 1,
L2
          
    B1207   204206
(3) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
   534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
   224201
(3) 1,
L1
          
    B1208   525211
(1) 1,
L1
  534303
(4) 1,
L1
       
    B1209   235201
(4) 1,
L1
 525101
(2) 15,
L1
     
    B1210       525101
(2) 14,
L1
     
    B1211       525101
(2) 13,
L1
     
    B1212    523271
(4) 1,
L1
  525101
(2) 12,
L1
     
    B1213  530442
(4) 1,
L1
 530312
(3) 1,
L1
  525101
(2) 11,
L1
     
    530312
(4) 1,
L1
          
   
(21233) ,
BOOKING
          
    B1214  538304
(4) 1,
L1
 531403
(4) 1,
L1
  525212
(3) 1,
L1
      
    B1215  113201
(4) 1,
L1
          
    B2101  527213
(4) 1,
L1
    301111
(1) 1,
L1
 301101
(1) 1,
L1
       
    B2102   214103
(3) 1,
L1
  105101
(4) 3,
L1
       
    B2103  204112
(3) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  105101
(4) 2,
L1
       
  214301
(2) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 6,
L1
    105101
(4) 1,
L1
       
  103101
(4) 4,
L1
            
    B3102  
(21233) ,
BOOKING
          
    B4101  525304
(4) 1,
L1
 103001
(4) 1,
L1
  103105
(4) 1,
L1
       
       103105
(4) 2,
L1
       
       103105
(4) 3,
L1
       
    GRADROOM2       575610
(4) 1,
L2
     
    Lab_Com1  522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
 522269
(4) 1,
L1
    
    Lab_Com2  522360
(3) 2,
L1
  522361
(1) 2,
L1
 522269
(4) 2,
L1
    
    Lab_Com3  213101
(3) 33,
L1
     525451
(1) 1,
L1
      
    Lab_Com4   213204
(3) 4,
L1
    525206
(2) 11,
L1
     
    N 705302
(1) 1,
L1
     
 703303
(4) 1,
L1
     
  702306
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR1  
(22832) ,
BOOKING
   
(22832) ,
BOOKING
    
    574528
(4) 1,
L2
          
    SEMINAR2  สัมมนา อ.รังสรรค์
(318) ,
BOOKING
  
() ,
BOOKING
      
   531201
(3) 1,
L1
          
    SEMINAR4    105215
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5   585206
(3) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.