ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11       533451
(4) 1,
L1
    
        527243
(1) 1,
L1
   
          539307
(4) 1,
L1
  
    F11-306          525214
(3) 1,
L1
 
    F11-307  529434
(1) 1,
L1
  529434
(1) 2,
L1
  529434
(1) 3,
L1
 
    F11-320      529203
(1) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP      529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422      523332
(4) 2,
L1
     
      523332
(4) 1,
L1
     
      523232
(4) 2,
L1
     
      523232
(4) 2,
L1
     
      523332
(4) 2,
L1
     
      523332
(4) 1,
L1
     
      523232
(4) 3,
L1
     
      523232
(4) 1,
L1
     
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
      558201
(4) 1,
L1
  
อังคาร    F11  533352
(2) 1,
L1
    533352
(2) 2,
L1
   
    F11-306          525214
(3) 2,
L1
 
    F11-307          529434
(1) 4,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
 
    F11-422  523232
(4) 1,
L1
  523332
(4) 1,
L1
     
      523332
(4) 1,
L1
      
    F11-SEMINAR          558201
(4) 1,
L1
  
พุธ    F11 575620
(4) 1,
L2
    539426
(4) 1,
L1
   
  527243
(1) 2,
L1
         
    F11-306          529303
(1) 1,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 1,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP          529207
(3) 3,
L1
 
    F11-422      523232
(4) 2,
L1
 523232
(4) 3,
L1
  
      523232
(4) 2,
L1
      
    F11-423  523354
(4) 1,
L1
   523354
(4) 2,
L1
     
  523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
      
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    F11  533352
(2) 3,
L1
  539305
(2) 1,
L1
     
    F11-301 539402
(2) 1,
L1
           
    F11-306          525214
(3) 3,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 4,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      529203
(1) 2,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP      523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
    F11-422      523332
(4) 2,
L1
     
      523332
(4) 2,
L1
      
    F11-423      523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 4,
L1
 
ศุกร์    F11 575571
(4) 1,
L2
  539305
(2) 2,
L1
     
  539306
(5) 1,
L1
         
  527243
(1) 3,
L1
         
    F11-301         539202
(5) 1,
L1
  
         539202
(5) 2,
L1
  
    F11-302         539204
(1) 1,
L1
  
    F11-310  529435
(1) 2,
L1
  529435
(1) 3,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320  585205
(3) 1,
L1
  529203
(1) 3,
L1
     
  583294
(1) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP  529302
(3) 1,
L1
  529302
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1
 
เสาร์    F11-SEMINAR      551361
(8) 2,
L1
      551361
(8) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.