ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11       533451
(4) 1,
L1
    
        527243
(1) 1,
L1
   
          539307
(4) 1,
L1
  
    F11-306          525214
(3) 1,
L1
 
    F11-307  529434
(1) 1,
L1
  529434
(1) 2,
L1
  529434
(1) 3,
L1
 
    F11-320      529203
(1) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP      529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422.Software      523232
(4) 3,
L1
     
      523232
(4) 2,
L1
     
      523232
(4) 2,
L1
     
      523232
(4) 1,
L1
     
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
      558201
(4) 1,
L1
  
อังคาร    F11  533352
(2) 1,
L1
    533352
(2) 2,
L1
   
    F11-306          525214
(3) 2,
L1
 
    F11-307          529434
(1) 4,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
         
    F11-SEMINAR          558201
(4) 1,
L1
  
พุธ    F11 575620
(4) 1,
L2
    539426
(4) 1,
L1
   
  527243
(1) 2,
L1
         
    F11-306          529303
(1) 1,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 1,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP          529207
(3) 3,
L1
 
    F11-422.Software      523232
(4) 2,
L1
 523232
(4) 3,
L1
  
      523232
(4) 2,
L1
      
    F11-SEMINAR  537468
(4) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    F11  533352
(2) 3,
L1
  539305
(2) 1,
L1
     
    F11-301 539402
(2) 1,
L1
           
    F11-306          525214
(3) 3,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 4,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      529203
(1) 2,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP      523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
ศุกร์    F11 575571
(4) 1,
L2
  539305
(2) 2,
L1
     
  527243
(1) 3,
L1
         
  539306
(5) 1,
L1
         
    F11-301         539202
(5) 2,
L1
  
         539202
(5) 1,
L1
  
    F11-302         539204
(1) 1,
L1
  
    F11-310  529435
(1) 2,
L1
  529435
(1) 3,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320  585205
(3) 1,
L1
  529203
(1) 3,
L1
     
  583294
(1) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP  529302
(3) 1,
L1
  529302
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1
 
เสาร์    F11-SEMINAR      551361
(8) 2,
L1
      551361
(8) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.