ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112  523314
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
    B1113  213102
(3) 29,
L1
 213101
(3) 1,
L1
  213102
(3) 3,
L1
 322313
(3) 2,
L1
 213102
(3) 1,
L1
   
         332313
(3) 2,
L1
     
         322313
(3) 3,
L1
     
         322313
(3) 1,
L1
     
    B1114  522397
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1

(2201) ,
BOOKING
 213305
(3) 3,
L1
 533426
(4) 2,
L1
 203401
(3) 2,
L1
   
    B1115  213102
(3) 30,
L1
 213102
(3) 9,
L1
  213102
(3) 4,
L1

(2201) ,
BOOKING
    
    B1116    105102
(4) 6,
L1
  213305
(3) 4,
L1
 533426
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
   
    B1117  526210
(4) 1,
L1

(13191) ,
BOOKING
  213102
(3) 5,
L1
 213305
(3) 39,
L1
 551263
(8) 1,
L1
  
  526210
(4) 1,
L1
            
    B1118  527248
(4) 2,
L1
 521327
(4) 1,
L1
  213305
(3) 5,
L1
       
  539206
(4) 3,
L1
            
    B1119