ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  3/5/2564 - 9/5/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112  523314
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
    B1113  213102
(3) 29,
L1
 213101
(3) 1,
L1
  213102
(3) 3,
L1
 322313
(3) 2,
L1
 213102
(3) 1,
L1
   
         332313
(3) 2,
L1
     
         322313
(3) 3,
L1
     
         322313
(3) 1,
L1
     
    B1114  522397
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1

(2201) ,
BOOKING
 213305
(3) 3,
L1
 533426
(4) 2,
L1
 203401
(3) 2,
L1
   
    B1115  213102
(3) 30,
L1
 213102
(3) 9,
L1
  213102
(3) 4,
L1

(2201) ,
BOOKING
    
    B1116    105102
(4) 6,
L1
  213305
(3) 4,
L1
 533426
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
   
    B1117  526210
(4) 1,
L1

(13191) ,
BOOKING
  213102
(3) 5,
L1
 213305
(3) 39,
L1
 551263
(8) 1,
L1
  
  526210
(4) 1,
L1
            
    B1118  527248
(4) 2,
L1
 521327
(4) 1,
L1
  213305
(3) 5,
L1
       
  539206
(4) 3,
L1
            
    B1119  525364
(4) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
  213102
(3) 6,
L1
 534325
(3) 1,
L1
      
    B1120  527248
(4) 1,
L1
 527309
(4) 1,
L1
  325223
(2) 1,
L1

() ,
BOOKING
 533496
(1) 3,
L1
   
  539206
(4) 2,
L1
            
    B1121   617335
(3) 1,
L1
  335341
(3) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 551264
(6) 1,
L1
 
    B1122 (Active L)    521337
(3) 1,
L1
 523411
(4) 1,
L1
       
    B1123    213102
(3) 12,
L1
  335341
(3) 2,
L1
  551264
(6) 2,
L1
 
    B1125   532480
(1) 9,
L1
 533061
(2) 1,
L1
  213102
(3) 7,
L1
       
   532480
(1) 3,
L1
            
   532480
(1) 2,
L1
            
   532480
(1) 11,
L1
            
   532480
(1) 10,
L1
            
   532480
(1) 1,
L1
            
   532480
(1) 4,
L1
            
   532480
(1) 8,
L1
            
   532480
(1) 7,
L1
            
   532480
(1) 6,
L1
            
   532480
(1) 5,
L1
            
    B1127   110103
(3) 1,
L1
  213102
(3) 8,
L1
 529211
(4) 2,
L1
 538433
(1) 3,
L1
  
    B1128 (SmartCR)  ประชุมงานสาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
   
(536) ,
BOOKING
       
    B1129    524211
(4) 1,
L1
  203324
(3) 1,
L1
      
    B1130  551308
(4) 1,
L1
  529463
(3) 1,
L1
      
    B1131    526306
(4) 1,
L1
  582201
(4) 1,
L1
       
    B1132    536424
(4) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
   203461
(3) 1,
L1
   
       524431
(4) 1,
L1
       
    B1133  105103
(4) 3,
L1
 104323
(4) 1,
L1
  521215
(2) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
  576676
(4) 1,
L2
  
    B1134    585311
(3) 1,
L1
  536210
(3) 1,
L1
       
    B1135    532450
(4) 1,
L1
  104241
(4) 1,
L1
       
    B1136(Active L)  325461
(3) 1,
L1
 205545
(2) 1,
L2
  525661
(4) 2,
L2
       
  335461
(3) 1,
L1
            
    B1137  585310
(2) 1,
L1
 325342
(2) 1,
L1
  536210
(3) 2,
L1
 531309
(4) 1,
L1
 551309
(4) 1,
L1
 
    B1138  524566
(3) 1,
L1
 323344
(4) 1,
L1
  534302
(4) 1,
L1
 523315
(4) 1,
L1
     
   323344
(4) 2,
L1
          
    B1139  528434
(3) 1,
L1
 528307
(3) 1,
L1
 583202
(4) 1,
L1
  526429
(3) 1,
L1
  551471
(6) 3,
L1
 
   528321
(3) 1,
L1
            
    B1140    582314
(4) 1,
L1
  105214
(4) 1,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  527413
(4) 1,
L1
  
         539204
(5) 1,
L1
     
    B1141  529305
(4) 1,
L1
 103102
(4) 3,
L1
  105108
(3) 1,
L1
 524206
(2) 1,
L1
    
          524202
(4) 1,
L1
    
    B1201    301223
(3) 1,
L1
  233631
(3) 1,
L2
      
    B1202  533496
(1) 2,
L1
 539202
(5) 1,
L1
 527305
(4) 2,
L1
  539423
(4) 1,
L1
      
    B1203  525360
(8) 1,
L1
  224324
(3) 1,
L1
 533301
(4) 1,
L1
  530421
(4) 1,
L1
 
    B1204  529326
(4) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
  526421
(3) 1,
L1
 323455
(3) 1,
L1
    
    B1205    532471
(4) 1,
L1
  214344
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
    
           531209
(3) 1,
L1
   
    B1206  103221
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
 539202
(5) 1,
L1
  583206
(2) 1,
L1
     
    B1207  585207
(4) 1,
L1
 526301
(2) 1,
L1
  204335
(3) 1,
L1
  
(18491) ,
BOOKING
    526301
(2) 1,
L1
  214325
(3) 1,
L1
      
    B1208    105103
(4) 2,
L1
  524332
(4) 1,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
       524332
(4) 1,
L1
  526206
(4) 1,
L1
    
    B1209  533421
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
  245106
(4) 1,
L1
 539206
(5) 1,
L1
   
           539206
(5) 2,
L1
   
    B1210  523251
(4) 1,
L1
 537308
(4) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   531405
(4) 1,
L1
   
    B1211  529292
(4) 2,
L1
 539205
(4) 1,
L1
  202207
(3) 2,
L1
  536408
(4) 1,
L1
  
           525477
(4) 1,
L1
  
           537476
(4) 1,
L1
  
           525463
(1) 1,
L1
  
    B1212   524208
(2) 1,
L1
 523276
(4) 1,
L1
  537203
(2) 1,
L1
 532211
(4) 1,
L1
    
   524208
(2) 2,
L1
    537202
(4) 1,
L1
      
    B1213   235302
(3) 1,
L1
  532324
(4) 1,
L1
   532323
(4) 1,
L1
   
    B1214    335224
(2) 1,
L1
  527246
(4) 1,
L1
 529211
(4) 3,
L1
 530431
(4) 1,
L1
   
       527303
(4) 1,
L1
       
    B1215   224251
(3) 1,
L1
  105102
(4) 4,
L1
  617335
(3) 2,
L1
   
    B2101    525202
(4) 1,
L1
  530312
(3) 1,
L1
       
       530312
(4) 1,
L1
       
    B2102  530211
(4) 1,
L1
 530201
(4) 2,
L1
   333343
(3) 1,
L1
      
        333343
(3) 2,
L1
      
        313343
(3) 1,
L1
      
        323343
(3) 2,
L1
      
        323343
(3) 1,
L1
      
    B2103  108201
(4) 1,
L1
 102111
(4) 3,
L1
  235402
(3) 1,
L1
      
    B2104   214227
(3) 1,
L1
  522367
(4) 1,
L1
     
    B3101    105102
(4) 1,
L1
  322251
(3) 3,
L1
       
       332251
(3) 3,
L1
       
       332251
(3) 2,
L1
       
       322251
(3) 1,
L1
       
       332251
(3) 1,
L1
       
    B3102  529292
(4) 1,
L1
 105102
(4) 2,
L1
  303436
(3) 1,
L1
  534311
(4) 3,
L1
    
          534311
(4) 1,
L1
    
          534311
(4) 2,
L1
    
    B3103   245107
(3) 1,
L1
 สอน นศ กลุ่มเรียนล่วงหน้า
(5540) ,
BOOKING
   525203
(4) 1,
L1
   
    B3104    533251
(4) 1,
L1
   534205
(3) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
 104203
(4) 1,
L1
    
    B4101   202207
(3) 3,
L31
  202203
(3) 2,
L31
 531101
(4) 1,
L1
    
   202207
(3) 1,
L1
  202203
(3) 1,
L1
      
    GRADROOM2  
() ,
BOOKING
  524313
(4) 1,
L1
       
       583603
(4) 1,
L1
       
    Lab_Com1       525306
(2) 1,
L1
 202109
(1) 1,
L1
   
    Lab_Com2       525306
(2) 2,
L1
 202109
(1) 2,
L1
   
    Lab_Com3       535473
(4) 1,
L1
 202109
(1) 3,
L1
   
    SEMINAR1    301352
(3) 1,
L1
 
(511) ,
BOOKING
      
    SEMINAR2  535312
(3) 1,
L1
   521416
(3) 1,
L1
     
    SEMINAR3    105221
(4) 1,
L1
  529323
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR4    103122
(4) 1,
L1
  233513
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR5   
(536) ,
BOOKING
  521322
(4) 1,
L1
       
อังคาร    B1112  523441
(4) 1,
L1
 213305
(3) 37,
L1
  235274
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
   
    B1113    532435
(4) 1,
L1
  900007
(0) 1,
L3
 213102
(3) 21,
L1
    
    B1114  213305
(3) 8,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 30,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
    B1115   323424
(3) 1,
L1
  301253
(3) 1,
L1
 213102
(3) 22,
L1
    
    B1116  213305
(3) 9,
L1
        103102
(4) 3,
L1
   
  
() ,
BOOKING
      
    213305
(3) 12,
L1
  582201
(4) 1,
L1
 213305
(3) 31,
L1
     
    B1117    103202
(4) 1,
L1
  235336
(3) 1,
L1
 213102
(3) 23,
L1
    
    B1118  213305
(3) 10,
L1
       530331
(4) 2,
L1
    
  
() ,
BOOKING
      
    213305
(3) 13,
L1
  104374
(2) 1,
L1
       
    B1119  537316
(4) 1,
L1
 105101
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
      
  537309
(4) 1,
L1
    524451
(4) 1,
L1
       
    B1120   325481
(1) 1,
L1
 325481
(1) 1,
L1
  102115
(4) 1,
L1
 213305
(3) 32,
L1
     
    B1121    533341
(4) 1,
L1
     322242
(3) 4,
L1
    
    B1122 (Active L)   214264
(3) 1,
L1
  523411
(4) 1,
L1
       
    B1123  526402
(1) 1,
L1
 235273
(3) 1,
L1
  525360
(8) 1,
L1
   551264
(6) 3,
L1
 
  526402
(1) 1,
L1
             
    B1125  533370
(4) 1,
L1
 534325
(3) 1,
L1
  522365
(4) 1,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
           532206
(1) 2,
L1
    
    B1127    528202
(3) 1,
L1
 528212
(3) 1,
L1
     
() ,
BOOKING
    
    528212
(3) 1,
L1
 528202
(3) 1,
L1
      532206
(1) 2,
L1
    
           532206
(1) 1,
L1
    
    B1128 (SmartCR)    102212
(3) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
 525487
(4) 1,
L1
  
         576630
(4) 1,
L2
     
    B1129    313311
(4) 1,
L1
  106111
(4) 1,
L1
 538324
(4) 1,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
    333211
(3) 1,
L1
     
() ,
BOOKING
    
    323211
(3) 1,
L1
      532206
(1) 2,
L1
    
    B1130  583310
(3) 1,
L1
    582212
(2) 1,
L1
  322324
(2) 1,
L1
     
      
() ,
BOOKING
       
    B1131   235224
(3) 1,
L1
  529204
(4) 1,
L1
 105103
(4) 3,
L1
     
    B1132    529206
(4) 1,
L1
  531309
(4) 1,
L1
 571325
(4) 1,
L3
    
    B1133   524203
(4) 1,
L1
  523374
(4) 1,
L1
  303437
(3) 1,
L1
 576673
(4) 1,
L2
  
    B1134    104241
(4) 1,
L1
  531321
(3) 1,
L1
      
       531338
(3) 1,
L1
      
    B1135  525311
(4) 1,
L1
 526308
(4) 1,
L1
  235375
(3) 1,
L1
 322328
(3) 1,
L1
    
  585309
(4) 1,
L1
       332328
(3) 1,
L1
    
    B1136(Active L)    533466
(4) 1,
L1
    104373
(2) 1,
L1
     
    B1137    521314
(4) 1,
L1
    
() ,
BOOKING
    
    B1138   323455
(3) 1,
L1
  534312
(3) 1,
L1
 534314
(3) 1,
L1
 524433
(4) 1,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
           532206
(1) 2,
L1
    
          
() ,
BOOKING
    
    B1139  335482
(1) 1,
L1
 528215
(3) 1,
L1
    535207
(3) 2,
L1
 535207
(3) 2,
L1
  551264
(6) 4,
L1
    B1140  529301
(4) 1,
L1
 523452
(4) 1,
L1
    527413
(4) 1,
L1
 528436
(3) 1,
L1
   
    B1141   235333
(3) 1,
L1
    523315
(4) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
 524534
(3) 1,
L1
   
    B1201  582312
(3) 1,
L1
 211203
(3) 1,
L1
  583308
(4) 1,
L1
       
    B1202  536424
(4) 1,
L1
 213305
(3) 38,
L1
  527314
(4) 1,
L1
       
    B1203  525314
(4) 1,
L1
 529432
(4) 1,
L1
  521426
(3) 1,
L1
 103141
(3) 1,
L1
     
    B1204  530444
(4) 1,
L1
 213305
(3) 35,
L1
  582211
(4) 1,
L1
   531451
(3) 1,
L1
  
    B1205   205225
(3) 1,
L1
  525302
(3) 1,
L1
 525302
(3) 2,
L1
    
       525302
(3) 2,
L1
 525302
(3) 1,
L1
    
    B1206    213305
(3) 36,
L1
  521322
(4) 1,
L1
   521484
(3) 1,
L1
   
    B1207  102121
(4) 1,
L1
 214224
(3) 1,
L1
  526416
(4) 2,
L1
 531100
(2) 1,
L1
 102202
(3) 1,
L1
    
    B1208  527317
(4) 1,
L1
 531215
(4) 1,
L1
  527311
(4) 1,
L1
 539308
(5) 3,
L1
 532206
(1) 1,
L1
    
       527247
(4) 1,
L1
 539310
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
         539308
(5) 2,
L1
 532206
(1) 2,
L1
    
         539401
(1) 1,
L1
     
         539308
(5) 1,
L1
     
    B1209  526205
(4) 1,
L1
 532209
(3) 1,
L1
   532205
(3) 1,
L1
  551364
(8) 1,
L1
 
  526212
(3) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
      
    B1210    601106
(2) 1,
L1
  539309
(5) 1,
L1
 1101333
(2) 1,
L31
    
    B1211   523211
(4) 2,
L1
  538312
(4) 1,
L1
   535401
(1) 1,
L1
    
   523211
(4) 1,
L1
      535444
(4) 1,
L1
   
   523211
(4) 2,
L1
      535402
(4) 1,
L1
   
            535401
(1) 1,
L1
   
    B1212  538416
(4) 1,
L1
 539309
(5) 1,
L1
  304301
(3) 1,
L1
      
       304301
(3) 1,
L1
      
      
() ,
BOOKING
      
    B1213   214350
(3) 1,
L1
  529312
(3) 1,
L1
  551365
(8) 3,
L1
 
    B1214  533251
(4) 1,
L1
 534205
(3) 1,
L1
  332101
(3) 1,
L1
       
    B1215   530233
(3) 1,
L1
 522331
(4) 1,
L1
  214374
(3) 1,
L1
      
   
() ,
BOOKING
          
    522371
(4) 1,
L1
          
    B2101  531320
(4) 1,
L1
 202108
(2) 1,
L1
  523371
(4) 2,
L1
 202211
(3) 1,
L1
   
  531313
(4) 1,
L1
    523371
(4) 3,
L1
      
       523371
(4) 4,
L1
      
       523371
(4) 1,
L1
      
    B2102 524312
(4) 1,
L1
 524312
(4) 1,
L1
  530233
(3) 2,
L1
  522331
(4) 1,
L1
       
 524315
(3) 1,
L1
   582233
(3) 1,
L1
  522371
(4) 1,
L1
       
      
() ,
BOOKING
       
    B2103  531301
(3) 1,
L1
 105102
(4) 4,
L1
   102111
(4) 4,
L1
      
  531219
(3) 1,
L1
            
    B2104  103101
(4) 1,
L1
 105103
(4) 1,
L1
   102111
(4) 5,
L1
      
  103101
(4) 1,
L1
            
    B3101  109203
(3) 1,
L1
 525304
(4) 1,
L1
  525209
(2) 1,
L1
     
    B3102  530211
(4) 2,
L1
 530201
(4) 1,
L1
  539206
(5) 2,
L1
       
       539206
(5) 1,
L1
       
    B3103  105102
(4) 3,
L1
 530324
(4) 1,
L1
  214206
(3) 4,
L1
   105103
(4) 2,
L1
   
       214206
(3) 3,
L1
       
       214206
(3) 1,
L1
       
       214206
(3) 2,
L1
       
    B3104  530212
(2) 1,
L1
 533324
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
  534311
(4) 3,
L1
 534311
(4) 2,
L1
   
  530212
(2) 2,
L1
    529312
(3) 2,
L1
  534311
(4) 1,
L1
 534311
(4) 1,
L1
   
 
() ,
BOOKING
        534311
(4) 2,
L1
 534311
(4) 3,
L1
   
    B4101  202202
(3) 2,
L31
  523101
(2) 20,
L1
 202201
(3) 2,
L31
 525101
(2) 13,
L1
 202175
(2) 1,
L1
   
  202202
(3) 1,
L1
  523101
(2) 3,
L1
 202201
(3) 1,
L1
 525101
(2) 1,
L1
     
      523101
(2) 4,
L1
    525101
(2) 10,
L1
     
      523101
(2) 5,
L1
    525101
(2) 11,
L1
     
      523101
(2) 6,
L1
    525101
(2) 12,
L1
     
      523101
(2) 7,
L1
    525101
(2) 9,
L1
     
      523101
(2) 8,
L1
    525101
(2) 2,
L1
     
      523101
(2) 9,
L1
    525101
(2) 3,
L1
     
      523101
(2) 1,
L1
    525101
(2) 4,
L1
     
      523101
(2) 10,
L1
    525101
(2) 6,
L1
     
      523101
(2) 11,
L1
    525101
(2) 7,
L1
     
      523101
(2) 12,
L1
    525101
(2) 8,
L1
     
      523101
(2) 13,
L1
         
      523101
(2) 14,
L1
         
      523101
(2) 15,
L1
         
      523101
(2) 16,
L1
         
      523101
(2) 17,
L1
         
      523101
(2) 18,
L1
         
      523101
(2) 19,
L1
         
      523101
(2) 2,
L1
         
    Lab_Com1   233545
(3) 1,
L2
   524208
(2) 1,
L1
 202109
(1) 4,
L1
   
    Lab_Com2        524208
(2) 1,
L1
 202109
(1) 5,
L1
   
    Lab_Com4   523202
(2) 1,
L1
         
    SEMINAR1    205541
(2) 1,
L2
  205601
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR2  582231
(4) 1,
L1
    108601
(4) 2,
L1
 583203
(4) 1,
L1
     
       108601
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR3  576630
(4) 1,
L2
 530231
(4) 1,
L1
  235223
(3) 1,
L1
      
 
() ,
BOOKING
            
    SEMINAR4  583204
(4) 1,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  211223
(4) 1,
L1
     
  524201
(4) 1,
L1
            
    SEMINAR5  211223
(4) 1,
L1
    205553
(2) 1,
L2
       
พุธ    B1112  526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
 ประชุมซูม
() ,
BOOKING
  
  526210
(4) 1,
L1
            
    B1113  536211
(2) 1,
L1
 213102
(3) 13,
L1
 
(18794) ,
BOOKING
 559109
(4) 1,
L1
 532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1114  213305
(3) 1,
L1
 529209
(4) 2,
L1

(511) ,
BOOKING
  525305
(4) 1,
L1
 
    B1115  525364
(4) 1,
L1
 213102
(3) 14,
L1
  525101
(2) 4,
L1
  532315
(1) 1,
L1
    
           532315
(1) 2,
L1
    
    B1116  527412
(4) 1,
L1
 529309
(4) 1,
L1
  213305
(3) 21,
L1
  532315
(1) 2,
L1

(511) ,
BOOKING
   
          532315
(1) 1,
L1
    
    B1117  526204
(4) 1,
L1
 213102
(3) 15,
L1
  538310
(4) 1,
L1
 532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1118  213305
(3) 2,
L1
 529309
(4) 2,
L1
  213305
(3) 22,
L1
  524201
(4) 1,
L1
    
          583204
(4) 1,
L1
    
    B1119  1101151
(3) 1,
L31
 1101152
(3) 1,
L31
  214267
(3) 1,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
           532315
(1) 1,
L1
    
    B1120 526209
(2) 1,
L1
  335222
(3) 1,
L1
  213305
(3) 23,
L1
   572605
(2) 1,
L2
 
    B1121  539206
(4) 3,
L1
 105102
(4) 6,
L1
  525101
(2) 3,
L1
  532315
(1) 2,
L1
    
  527248
(4) 2,
L1
        532315
(1) 1,
L1
    
    B1122 (Active L)   522242
(4) 1,
L1
  203323
(3) 2,
L1
      
   522269
(4) 1,
L1
          
    B1123  524321
(4) 1,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  537469
(4) 1,
L1
 551264
(6) 5,
L1
 
  524323
(4) 1,
L1
            
    B1125  322323
(2) 1,
L1
 102105
(1) 1,
L1
 213102
(3) 17,
L1

(511) ,
BOOKING
534311:การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
    B1127    213102
(3) 19,
L1
  539308
(5) 1,
L1
 529211
(4) 2,
L1
 551304
(4) 1,
L1
 
       539308
(5) 2,
L1
       
       539308
(5) 3,
L1
       
       539310
(4) 1,
L1
       
       539401
(1) 1,
L1
       
    B1128 (SmartCR)    211126
(3) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
     
    B1129   313311
(4) 1,
L1
 105102
(4) 5,
L1
  525443
(1) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
 533428
(4) 1,
L1
  
   333211
(3) 1,
L1
            
   323211
(3) 1,
L1
            
    B1130   233543
(3) 1,
L2
  325342
(2) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
    B1131    526306
(4) 1,
L1

(511) ,
BOOKING
  322482
(1) 5,
L1
    
    B1132  523314
(4) 1,
L1
 531371
(3) 1,
L1
  524431
(4) 1,
L1
คาบให้คำปรึกษา ใช้ zoom
(21791) ,
BOOKING
      
       524431
(4) 1,
L1
       
    B1133    104323
(4) 1,
L1
 นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
 529211
(4) 1,
L1
  576676
(4) 1,
L2
  
    B1134  539206
(4) 2,
L1
 533261
(4) 1,
L1
  525361
(8) 1,
L1
     
  527248
(4) 1,
L1
            
    B1135   224361
(3) 1,
L1
  233613
(3) 1,
L2
      
    B1136(Active L)  533466
(4) 1,
L1
 521341
(4) 1,
L1
  529454
(3) 1,
L1

(8040) ,
BOOKING
    
    B1137  585310
(2) 1,
L1
 102105
(3) 2,
L1
  211225
(4) 1,
L1

(21491) ,
BOOKING
     
    B1138  585207
(4) 1,
L1
นิเทศ Coop สาขาอาหาร
(21233) ,
BOOKING
  535207
(3) 3,
L1
 535207
(3) 3,
L1
 524433
(4) 1,
L1
   
    B1139  528321
(3) 1,
L1