ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  17/10/2564 - 23/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11      537343
(1) 1,
L1
     
      527402
(1) 4,
L1
     
    F11-302  539403
(1) 1,
L1
         
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320          525213
(3) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP      539301
(1) 1,
L1
  539301
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11 535442
(4) 1,
L1
  525401
(3) 1,
L1
     
  533361
(4) 1,
L1
  527402
(1) 1,
L1
     
    F11-302  539403
(1) 2,
L1
         
    F11-306        529303
(1) 2,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 3,
L1
  529294
(1) 4,
L1
 
    F11-320      525213
(3) 2,
L1
  536210
(3) 1,
L1
 
    F11-323A     527204
(4) 1,
L1
        
    F11-421.MicroP      539301
(1) 2,
L1
  523371
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software      523203
(2) 2,
L1
  523331
(4) 1,
L1
           523331
(4) 1,
L1
 
    F11-423.Network         535203
(2) 1,
L1
 535203
(2) 1,
L1
 
    F11-SEMINAR 535469
(4) 1,
L1
  535209
(2) 1,
L1
    
 535738
(4) 1,
L2
         
พุธ    F11  533361
(4) 2,
L1
  525401
(3) 2,
L1
     
        527402
(1) 3,
L1
   
    F11-301      539201
(5) 2,
L1
     
    F11-302  539401
(1) 1,
L1
         
    F11-306          529303
(1) 1,
L1
 
          529303
(1) 3,
L1
 
    F11-317          529294
(1) 6,
L1
 
    F11-320      525213
(3) 3,
L1
     
    F11-421.MicroP      523371
(4) 4,
L1
  523371
(4) 2,
L1
 
    F11-422.Software   523331
(4) 2,
L1
      523331
(4) 3,
L1
   523331
(4) 2,
L1
       523331
(4) 3,
L1
 
    F11-423.Network         535203
(2) 2,
L1
 535203
(2) 2,
L1
 
    F11-SEMINAR 535452
(4) 1,
L1
         
 540201
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F11      537200
(1) 1,
L1
     
      525401
(3) 3,
L1
     
      537343
(1) 2,
L1
     
      533361
(4) 3,
L1
     
    F11-310      529435
(1) 1,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 7,
L1
  529294
(1) 8,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 3,
L1
 
    F11-323A     527204
(4) 1,
L1
      
    F11-421.MicroP          523371
(4) 3,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
      
  523232
(4) 1,
L1
  523232
(4) 1,
L1
     
    F11-423.Network         535203
(2) 3,
L1
 535203
(2) 3,
L1
 
    F11-SEMINAR 537463
(2) 1,
L1
         
ศุกร์    F11  523455
(4) 1,
L1
   527402
(1) 2,
L1
     
  533361
(4) 4,
L1
  525401
(3) 4,
L1
     
  523455
(4) 1,
L1
  585340
(1) 1,
L1
     
    F11-302  539401
(1) 2,
L1
         
    F11-307          529295
(1) 1,
L1
 
    F11-320      105317
(4) 1,
L1
     
      529321
(1) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP      525209
(2) 1,
L1
 539301
(1) 4,
L1
 
    F11-SEMINAR 540201
(3) 2,
L1
     551308
(4) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.