ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  19/2/2567 - 25/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11      533451
(4) 2,
L1
     
        527243
(1) 1,
L1
   
    F11-115          ENG20 1010
(1) 16,
L1
 
    F11-301          ENG20 1010
(1) 10,
L1
 
    F11-302          ENG62 1002
(4) 1,
L1
    F11-307  529434
(1) 1,
L1
      529434
(1) 2,
L1
 
    F11-310          ENG20 1010
(1) 9,
L1
 
    F11-323B 527449
(4) 1,
L1
           
    F11-331          ENG20 1010
(1) 15,
L1
 
อังคาร    F11   531337
(3) 1,
L1
  ENG25 3080
(3) 1,
L1
   533352
(2) 2,
L1
        533352
(2) 1,
L1
   
    F11-301 ENG39 2001
(2) 1,
L1
         
    F11-302          ENG62 1008
(2) 1,
L1
    F11-307      529434
(1) 3,
L1
  529434
(1) 4,
L1
 
    F11-320          ENG25 2050
(3) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP      ENG23 2072
(1) 2,
L1
  ENG23 2072
(1) 4,
L1
 
      ENG23 2072
(1) 1,
L1
  ENG23 2072
(1) 3,
L1
 
      523272
(1) 1,
L1
     
      523272
(1) 2,
L1
     
    F11-422.Software      523354
(4) 1,
L1
 523354
(4) 2,
L1
  
    F11-423.Network      ENG23 2072
(1) 2,
L1
  ENG23 2072
(1) 4,
L1
 
      ENG23 2072
(1) 1,
L1
  ENG23 2072
(1) 3,
L1
 
      523272
(1) 2,
L1
     
      523272
(1) 1,
L1
     
พุธ    F11  ENG39 3104
(3) 1,
L1
  ENG25 3080
(3) 2,
L1
     
  527243
(1) 2,
L1
    533352
(2) 3,
L1
   
  539305
(2) 1,
L1
    ENG39 3104
(3) 2,
L1
   
        539305
(2) 2,
L1
   
    F11-306          ENG29 3144
(1) 1,
L1
 
          529303
(1) 1,
L1
 
    F11-320          ENG25 2050
(3) 2,
L1
 
    F11-323B        527449
(4) 1,
L1
    
    F11-421.MicroP  ENG29 2122
(3) 1,
L1
      ENG29 2122
(3) 2,
L1
 
          529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422.Software  523232
(4) 1,
L1
  ENG23 2032
(4) 2,
L1
     
  ENG23 2032
(4) 1,
L1
  523232
(4) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F11  539306
(5) 1,
L1
  529435
(1) 1,
L1
 ENG39 3105
(5) 1,
L1
  
  539307
(4) 1,
L1
  ENG25 4531
(1) 1,
L1
  ENG29 3146
(1) 2,
L1
 
   531337
(3) 1,
L1
  ENG29 3146
(1) 1,
L1
     
    F11-301      ENG39 2006
(5) 1,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320  ENG29 2112
(1) 1,
L1
      ENG25 2050
(3) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP  529207
(3) 3,
L1
  529302
(3) 1,
L1
  ENG29 2122
(3) 4,
L1
 
  ENG29 2122
(3) 3,
L1
  ENG29 3123
(3) 1,
L1
  529207
(3) 4,
L1
 
    F11-422.Software  523332
(4) 1,
L1
  523332
(4) 2,
L1
     
ศุกร์    F11  527243
(1) 3,
L1
  539309
(5) 1,
L1
     
  ENG29 3146
(1) 3,
L1
  ENG39 3105
(5) 2,
L1
     
  529435
(1) 3,
L1
         
    F11-301  539202
(5) 1,
L1
     ENG39 2006
(5) 3,
L1
  
  ENG39 2006
(5) 2,
L1
         
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320  ENG83 2005
(1) 1,
L1
  ENG29 2112
(1) 2,
L1
  ENG29 2112
(1) 3,
L1
 
  ENG85 2070
(3) 1,
L1
  529203
(1) 2,
L1
     
    F11-421.MicroP  ENG29 3123
(3) 2,
L1
  529302
(3) 3,
L1
     
  529302
(3) 2,
L1
  ENG29 3123
(3) 3,
L1
     
เสาร์    F11-302      ENG62 1009
(2) 1,
L1
    
    F11-320           ENG60 3006
(7) 1,
L1
อาทิตย์    F11-301  539402
(2) 1,
L1
  539402
(2) 1,
L1
     
    F11-302      ENG62 1003
(4) 1,
L1
    
    F11-322         ENG60 3005
(7) 1,
L1
  
    F11-SEMINAR 551361
(8) 1,
L1
  551361
(8) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.