ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2     3 ระหว่าง  19/2/2567 - 25/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    C2-420   SCI02 2204
(4) 1,
L1
     
    C2-510   SCI03 2203
(4) 1,
L1
     
    ห้องประชุมสาขาC2  SCI06 7001
(4) 1,
L2
 
    อาคารวิชาการ 2   332625
(2) 1,
L2
     
    IAT32 6405
(1) 1,
L2
     
    IAT32 6106
(1) 1,
L2
     
    IAT32 6508
(1) 1,
L2
     
อังคาร    C2-233  IAT34 5221
(4) 1,
L2
      
    C2-428      102345
(1) 1,
L1
 
    C2-510      SCI03 2103
(4) 1,
L1
    C2-515      103361
(4) 1,
L1
  
    ห้องประชุมสาขาC2  106312
(4) 1,
L1
  106312
(4) 1,
L1
 
    อาคารวิชาการ 2   102721
(3) 2,
L1
     
   102721
(3) 1,
L2
     
พุธ    C2-420      SCI02 7101
(2) 1,
L1
  
      SCI02 7101
(2) 2,
L2
  
    C2-510   SCI03 2203
(4) 1,
L1
     
    ห้องประชุมสาขาC2  106315
(4) 1,
L1
  106315
(4) 1,
L1
 
    อาคารวิชาการ 2 IAT32 6609
(2) 1,
L2
 IAT32 6301
(3) 1,
L2
  102721
(3) 1,
L2
   
  332631
(3) 1,
L2
  IAT32 6101
(3) 1,
L2
 
      102721
(3) 2,
L1
   
พฤหัสบดี    C2-233  IAT34 5221
(4) 1,
L2
      
    C2-515   103361
(4) 1,
L1
     
    อาคารวิชาการ 2    332662
(1) 1,
L2
     
    IAT32 6503
(1) 1,
L2
     
ศุกร์    C2-220.2  114476
(2) 1,
L1
      
    C2-420 SCI02 2204
(4) 1,
L1
       
    อาคารวิชาการ 2   IAT32 5402
(3) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.