ตารางการใช้ห้อง
- - สุรนิเวศน์ 5 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  4/10/2564 - 10/10/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5     535304
(4) 2,
L1
   
     535314
(4) 2,
L1
   
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5    สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
     
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5     534309
(3) 1,
L1
    
อังคาร    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5  527316
(4) 1,
L1
  521343
(4) 1,
L1
   
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5  333313
(3) 1,
L1
  325462
(3) 1,
L1
    
  313311
(4) 1,
L1
        
  323313
(3) 1,
L1
        
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5     332341
(3) 1,
L1
    
พุธ    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5  525482
(4) 1,
L1
 อบรม TOEIC
() ,
BOOKING
     
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5 333313
(3) 1,
L1
 538301
(4) 1,
L1
 สอบของชีวภาพ
() ,
BOOKING
 313311
(4) 1,
L1
          
 323313
(3) 1,
L1
          
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5  524483
(1) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
     
พฤหัสบดี    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5     114443
(1) 1,
L1
    
    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5  528416
(4) 1,
L1
  114443
(1) 1,
L1
    
    ห้องทบทวน 4 หอพักสุรนิเวศ5     539302
(5) 2,
L1
    
ศุกร์    S.5 ทบทวน 2 หอพักสุรนิเวศ5     539422
(4) 1,
L1
     
เสาร์    S.5 ทบทวน 3 หอพักสุรนิเวศ5      สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.