ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2 3     ระหว่าง  26/4/2564 - 2/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์   SCI05 7668
(4) 1,
L2
      IST20 2504
(2) 2,
L1
อังคาร 573661
(4) 1,
L2
  522269
(4) 1,
L1
  SCI18 7509
(3) 1,
L3
 
      SCI18 7317
(2) 1,
L2
     
พุธ  SCI18 7414
(3) 1,
L2
  573654
(4) 1,
L2
   
      573717
(4) 1,
L2
   
      575743
(4) 1,
L3
   
      106214
(4) 1,
L1
      IST20 2001
(3) 3,
L1
  SCI18 7509
(3) 1,
L3
 
พฤหัสบดี  SCI18 8501
(3) 1,
L2
    
      202213
(3) 1,
L1
    
ศุกร์  202212
(3) 1,
L1
        
  SCI18 7411
(3) 1,
L2
        
  SCI18 7504
(3) 1,
L2
    
   573663
(4) 1,
L2
  573663
(4) 1,
L2
     
   SCI05 7668
(4) 1,
L2
        
เสาร์ 530433
(4) 1,
L1
      202292
(2) 1,
L1
อาทิตย์  535936
(4) 1,
L3
      IST20 2504
(2) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test