ตารางการใช้ห้อง
 - - ออนไลน์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 213102
(3) 13,
L1
 213305
(3) 1,
L1
 213102
(3) 25,
L1
   213204
(3) 1,
L1
  203402
(3) 1,
L1
     
 213102
(3) 14,
L1
 213305
(3) 2,
L1
 213102
(3) 39,
L31
   213204
(3) 2,
L1
  203412
(3) 1,
L1
     
 213102
(3) 15,
L1
     213204
(3) 7,
L1
  213102
(3) 17,
L1
     
 213204
(3) 3,
L1
     527457
(4) 1,
L1
 213102
(3) 18,
L1
     
 213204
(3) 4,
L1
       213102
(3) 19,
L1
     
 213204
(3) 5,
L1
       213305
(3) 6,
L1
     
 213204
(3) 6,
L1
       213305
(3) 7,
L1
     
อังคาร 213203
(3) 1,
L1
   213102
(3) 31,
L1
  213102
(3) 27,
L1
   213102
(3) 35,
L1
    
 213203
(3) 2,
L1
   213102
(3) 32,
L1
  213102
(3) 28,
L1
   213102
(3) 36,
L1
    
 213203
(3) 3,
L1
   213102
(3) 33,
L1
  213203
(3) 11,
L31
   213102
(3) 38,
L1
    
 213203
(3) 4,
L1
   213102
(3) 34,
L1
  213203
(3) 12,
L31
   213305
(3) 17,
L1
    
 522366
(1) 1,
L1
 522366
(1) 1,
L1
  213203
(3) 13,
L31
   213305
(3) 18,
L1
    
      213203
(3) 14,
L1
   213305
(3) 19,
L1
    
      213203
(3) 15,
L1
       
      213203
(3) 17,
L1
       
      900007
(0) 1,
L3
     
       213101
(3) 2,
L1
 213203
(3) 16,
L1
     
       213101
(3) 3,
L31
      
       213305
(3) 33,
L1
      
       213305
(3) 34,
L1
      
พุธ   213305
(3) 27,
L1
   213102
(3) 7,
L1
 213102
(3) 3,
L1
 203405
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
   
   213305
(3) 28,
L1
   213102
(3) 8,
L1
 213102
(3) 4,
L1
 203405
(3) 2,
L1
  203401
(3) 2,
L1
   
   213305
(3) 29,
L1
    213102
(3) 5,
L1
 203415
(3) 1,
L1
  203401
(3) 5,
L1
   
   202331
(2) 2,
L1
   213102
(3) 6,
L1
 213305
(3) 24,
L1
  203411
(3) 1,
L1
   
    213101
(3) 1,
L1
    213305
(3) 25,
L1
  203461
(3) 1,
L1
   
    213102
(3) 1,
L1
    213305
(3) 26,
L1
     
        527457
(4) 1,
L1
    
         213204
(3) 8,
L1
    
         213305
(3) 3,
L1
    
         213305
(3) 39,
L1
    
         213305
(3) 4,
L1
    
         213305
(3) 5,
L1
    
พฤหัสบดี 213305
(3) 10,
L1
  213102
(3) 12,
L1
 213102
(3) 29,
L1
  202213
(3) 1,
L1
 213203
(3) 5,
L1
 203401
(3) 3,
L1
   
 213305
(3) 8,
L1
  213102
(3) 9,
L1
 213102
(3) 30,
L1
  213102
(3) 21,
L1
 213305
(3) 35,
L1
  213203
(3) 6,
L1
 203401
(3) 4,
L1
   
 213305
(3) 9,
L1
   213305
(3) 11,
L1
  213102
(3) 22,
L1
 213305
(3) 36,
L1
   203411
(3) 2,
L1
   
    213305
(3) 12,
L1
  213102
(3) 23,
L1
 213305
(3) 37,
L1
      
    213305
(3) 13,
L1
  213102
(3) 24,
L1
 213305
(3) 38,
L1
      
      213305
(3) 15,
L1
       
ศุกร์  213305
(3) 30,
L1
    213203
(3) 10,
L1
 213305
(3) 20,
L1
 203401
(3) 6,
L1
     
  213305
(3) 31,
L1
    213203
(3) 7,
L1
 213305
(3) 21,
L1
      
  213305
(3) 32,
L1
    213203
(3) 8,
L1
 213305
(3) 22,
L1
      
      213203
(3) 9,
L1
 213305
(3) 23,
L1
      
เสาร์          551241
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test