ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  5/4/2564 - 11/4/2564 
                                                
 
 Day/Time 
 
12:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  530232, 1

(13:00-16:00)
   
  533263, 1

(13:00-16:00)
   
อังคาร  530313, 1

(13:00-16:00)
 ENG32 2106, 2

(16:00-19:00)
  ENG32 2106, 1

(13:00-16:00)
   
พุธ 530212, 1

(12:00-16:00)
   
 530212, 2

(12:00-16:00)
   
  583205, 1

(13:00-16:00)
   
  582313, 1

(13:00-16:00)
   
พฤหัสบดี  532315, 1

(13:00-16:00)
 532315, 2

(16:00-19:00)
  524382, 2

(13:00-16:00)
   
  524481, 1

(13:00-16:00)
   
  533263, 2

(13:00-16:00)
   
  ENG28 2103, 1

(13:00-16:00)
   
ศุกร์  530313, 2

(13:00-16:00)
   
  524382, 1

(13:00-16:00)
   
  585341, 1

(13:00-16:00)
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test