ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3     ระหว่าง  2/5/2564 - 8/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 523314
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  203401
(3) 1,
L1
 
อังคาร 523441
(4) 1,
L1
 213305
(3) 37,
L1
  235274
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
 
พุธ 526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
(6404150009[*** Cancel ***])
(511) ,
 ประชุมซูม(6404210013)
() ,
 526210
(4) 1,
L1
          
พฤหัสบดี   521327
(4) 1,
L1
 (6404290009)
(13191) ,
 523441
(4) 1,
L1
   
ศุกร์   213305
(3) 27,
L1
  213305
(3) 24,
L1
  535333
(2) 1,
L1
เสาร์(6405030020)213305:ENGLISH FOR CAREERS
() ,
   
อาทิตย์ 558303
(8) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
5 พ.ค. 256417:00-20:00ประชุมซูม(6404210013)
นายพิรุณ กล้าหาญ
5 พ.ค. 256412:00-16:00(6404150009[*** Cancel ***])
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร
6 พ.ค. 256413:00-15:00(6404290009)
นางฉวีวรรณ เศียรอุ่น
8 พ.ค. 256408:00-17:00(6405030020)213305:ENGLISH FOR CAREERS
อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคำลือ