ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2     3 ระหว่าง  26/4/2564 - 2/5/2564 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 335343, 1

(09:00-12:00)
  530232, 1

(13:00-16:00)
 530232, 2

(16:00-19:00)
 
     525441, 1

(13:00-16:00)
    
อังคาร 325344, 1

(09:00-12:00)
  530322, 1

(13:00-16:00)
 532208, 2

(16:00-19:00)
 
     525340, 1

(13:00-16:00)
  535313, 1

(17:00-20:00)
     532208, 1

(13:00-16:00)
  540302, 1

(17:00-20:00)
     528213, 1

(13:00-16:00)
  535302, 1

(17:00-20:00)
     521356, 1

(13:00-16:00)
    
     521356, 2

(13:00-16:00)
    
     582232, 1

(13:00-16:00)
    
พุธ     525401, 2

(13:00-16:00)
    
พฤหัสบดี 528302, 1

(09:00-12:00)
  525340, 2

(13:00-16:00)
 532204, 2

(16:00-19:00)
 
 528315, 1

(09:00-12:00)
  536340, 1

(13:00-16:00)
    
     532204, 1

(13:00-16:00)
    
     528213, 2

(13:00-16:00)
    
ศุกร์ 521323, 1

(09:00-12:00)
  525340, 3

(13:00-16:00)
    
 536343, 1

(09:00-12:00)
  536440, 1

(13:00-16:00)
    
     536343, 2

(13:00-16:00)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test